Jaarvergadering Vereeniging Handelsrecht 31 oktober a.s.: Wet continuïteit ondernemingen + bestuursverbod

Op 17 oktober verstuurde het secretariaat van de Vereeniging Handelsrecht een e-mail met herinnering aan de jaarlijkse algemene vergadering op vrijdag 31 oktober 2014 . Uit de e-mail blijkt dat er wordt vergaderd vanaf 15.00 uur (ontvangst om 14:30) te Amsterdam, kantoor Loyens & Loeff. De preadviezen, uitnodiging en vergaderstukken zijn deze week per post aan de leden verzonden.

De inleiding op de preadviezen 2014 onder de titel ‘Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod’ wordt gegeven door de preadviseurs:

 • prof. mr. F.M.J. Verstijlen,
 • prof. mr. R.D. Vriesendorp,
 • prof. mr. M.L. Lennarts,
 • mr. F.E. Keijzer,
 • prof. mr. D. Busch,
 • mr. A.J.A.D. van den Hurk.

Daarna zal er ruime gelegenheid zijn tot discussie. De leden die de vergadering wensen bij te wonen kunnen zich aanmelden via www.vereeniginghandelsrecht.nl/agenda. of per e-mail (info@uitgeverijparis.nl).

Geplaatst in Bestuursverbod, Rechtspersonenrecht overig | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie NBA-handreiking over ondersteuning door de accountant bij een uitkeringstoets

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op 16 oktober jl. een consultatie gestart over een handreiking inzake de rol van accountants bij de uitkeringstest. Er kan worden gereageerd tot en met 30 november a.s. In de concepthandreiking wordt ingegaan op de volgende vragen:

 • Wat houden de balanstest en uitkeringstoets in?
 • Welke rol kan de accountant bij zijn cliënt vervullen?
 • Hoe kan de accountant een samenstellingsopdracht voor een liquiditeitsprognose aanpakken?

De NBA schrijft over de reden voor de handreiking:

Deze handreiking is geschreven om de praktijk te ondersteunen bij werkzaamheden rond dividenduitkeringen. Accountants willen hun cliënten graag helpen bij het beantwoorden van vragen over het uitkeren van dividend maar lopen daar ook risico’s mee. Het bepalen van de geoorloofdheid van de uitkering is een verantwoordelijkheid van het bestuur en niet van de accountant. Onbedoeld kan een accountant door het geven van een advies in een situatie belanden waarbij hij een deel van de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de uitkeringstoets overneemt. Hij loopt het risico dat eventuele benadeelden door een dividenduitkering hem daarop aanspreken. Een ander aandachtspunt is dat de wet wel een norm geeft maar geen gedetailleerde voorschriften over de wijze waarop door het bestuur van de BV  een uitkeringstoets moet worden gedaan.

Meer informatie op deze pagina. De concepthandreiking (pdf) staat hier.

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Uitkeringen (o.a. dividend) | Tags: | Een reactie plaatsen

Erasmus Universiteit Rotterdam, 5 november a.s.: symposium ‘De toekomst van de beurs en de beursvennootschap’

De Rotterdamse universiteit gaat zich buigen over Amsterdamse fenomenen, in een symposium dat op 5 november a.s. ‘s-middags zal plaats vinden. De intro:

Het Instituut voor Ondernemingsrecht (IvO) & het IvO center for Financial Law & Governance (ICFG) organiseren op woensdag 5 november 2014:

Symposium
‘De toekomst van de beurs en de beursvennootschap’

Sinds 1 januari van dit jaar verwelkomde de Amsterdamse beurs vijf nieuwkomers. En volgens de berichtgeving in de pers zullen in het najaar van 2014 nog enkele beursnoteringen in Amsterdam plaatsvinden. Het lijkt dus goed te gaan met de beurs en de Nederlandse beursvennootschap.

De onderliggende trend is echter een andere. In de periode 2003 – 2013 is het aantal Nederlandse beursvennootschappen met een notering op de Amsterdamse beurs bijna gehalveerd. Tegelijkertijd is in die periode het aantal Nederlandse beursvennootschappen met een beursnotering buiten Amsterdam bijna verdubbeld. Een andere recente ontwikkeling is de opkomst van zogenoemde ‘corporate inversions’ in de Verenigde Staten van Amerika. Amerikaanse beursvennootschappen verplaatsen daarbij om uiteenlopende redenen hun zetel buiten Amerika. Bijvoorbeeld door een Nederlandse tophoudstermaatschappij op te richten, welke vervolgens in Amerika een beursnotering krijgt.

Deze ontwikkelingen roepen belangwekkende vragen op. Wat is de toekomst van de beurs en de Nederlandse beursvennootschap? Moet 2014 als kantelpunt worden beschouwd, of blijven de onderliggende oorzaken voor het teruglopende aantal beursnoteringen op de Amsterdamse beurs relevant? Zal het Nederlandse vennootschapsrecht in toenemende mate worden gebruikt voor ‘corporate inversions’? En hoe aantrekkelijk is een beursnotering eigenlijk in de praktijk? Tijdens dit symposium zal aan deze vragen door gezaghebbende sprekers uit de wetenschap én de praktijk aandacht worden geschonken.

Er zal worden gesproken door:

 • Prof. mr. J.B.S. (Steven) Hijink, hoogleraar Erasmus School of Law en advocaat Stibbe Advocaten en Notarissen
 • Mr. W.B. (Wouter) Kuijpers, Eumedion en Erasmus School of Law
 • Mr. M.A.J. (Manon) Cremers, notaris Stibbe Advocaten en Notarissen
 • Drs. B. (Bert) Groenewegen, CFO Ziggo NV

Meer informatie over het symposium en de aanmelding(skosten) vindt u hier: http://www.esl.eur.nl/icfgbeurs

Geplaatst in Naamloze vennootschap, Rechtspersonenrecht overig | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

MKB-Nederland ontevreden over handelsregister

Ter gelegenheid van de Week van Veiligheid organiseerden MKB-Nederland en VNO-NCW in de Haagse Malietoren de bijeenkomst ‘Kwetsbaar voor fraude…? Ja!‘. In diverse artikelen is verslag gedaan van deze bijeenkomst.

In een artikel van 9 oktober 2014 op de site van MKB-Nederland ‘Ondernemer moet kunnen vertrouwen op Handelsregister‘ is vermeld dat de voorzitter van die organisatie van mening is dat het handelsregister niet goed functioneert. Intro:

De overheid moet het bedrijfsleven beter faciliteren in de strijd tegen fraude. Zo zou het Handelsregister van de Kamers van Koophandel veel betrouwbaardere informatie moeten bevatten dan nu het geval is. Dat kan door gegevens bijvoorbeeld te koppelen aan die van de Belastingdienst. “Als er tachtig bedrijven op één privéadres staan ingeschreven, is dat toch een teken aan de wand dat er iets niet klopt”, zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. “Maar het systeem signaleert dat nu niet.”
Fraude kent vele verschijningsvormen en kost het bedrijfsleven 3,7 miljard euro per jaar. “Dat is 10 miljoen euro per dag”, aldus Van Straalen. En de pakkans van fraudeurs is nog geen 5 procent. “Dat mogen we niet accepteren. De urgentie om daar iets aan te doen is groot. Fraude brengt niet alleen de economie schade toe, maar tast ook het vertrouwen in het handelsverkeer ernstig aan. En er zijn veel meer soorten van fraude dan je als ondernemer kunt weten.”

Dit bericht is opmerkelijk, omdat de overheid juist druk bezig is met het beter inzetten van het handelsregister en andere registers.
Dat is al begonnen met de Wet controle op rechtspersonen, die tot doel heeft op basis van allerlei registraties risicomeldingen te genereren. Het is niet duidelijk of deze wet effectief is (berichten op dit blog: 1, 2, 3, 4). Inmiddels is daar van alles bijgekomen respectievelijk staat op stapel, zie de rubriek ‘Bestrijding misbruik rechtspersonen’.

Of het handelsregister onvoldoende betrouwbaar is, is voor mij de vraag. Het is echter wel goed mogelijk dat de bestaande middelen onvoldoende worden ingezet.

Meer informatie

Informatie op dit blog:

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Notariaat overhandigt eerste Europese paspoort voor rechtspersonen

Notarissenorganisatie KNB laat op de website weten dat het model van het Europese paspoort voor rechtspersonen is overhandigd aan de voorzitter van de Raad van Europese notarissen (CNUE):

KNB – Notariaat overhandigt eerste Europese paspoort voor rechtspersonen
03 oktober 2014

Franc Wilmink, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft vrijdag 3 oktober het eerste model van het Europese paspoort voor rechtspersonen overhandigd aan CNUE-voorzitter André Michielsens. Hij deed dit tijdens het notariële jaarcongres ‘Notaris over de grenzen’ in Rotterdam. Met dit paspoort kan snel betrouwbare informatie over een rechtspersoon worden verkregen.

Het paspoort bevat meer informatie dan nu openbaar wordt gemaakt in het handelsregister, zoals bijvoorbeeld de namen en adressen van aandeelhouders met een belang van 25 procent of meer. Ondernemers die grensoverschrijdend zaken doen, kunnen het van hun Nederlandse notaris krijgen en gebruiken in hun contacten met buitenlandse notarissen of andere ondernemers.

Nuttig instrument
De bedoeling is dat de Europese notarissen door het afgeven van zo’n paspoort een bijdrage leveren aan de bevordering van de internationale handel. Er is namelijk grote behoefte aan betrouwbare informatie, maar het zal nog jaren duren voordat de handelsregisters uit de lidstaten op elkaar zijn aangesloten. Daarop vooruitlopend kan een rechtspersonenpaspoort een nuttig instrument zijn. Michielsens van de Raad voor Europese notarissen (CNUE) is blij met het initiatief: ‘Het is mooi dat Nederland het voortouw neemt, proficiat.’

Subsidie
Het idee voor een Europees paspoort is afkomstig van notaris Ruud van Helden: ‘Met het paspoort willen wij een positieve bijdrage leveren aan het ondernemingsrecht’, zegt hij. De Europese commissie heeft subsidie toegekend om het internationaal paspoort voor rechtspersonen in digitale vorm uit te werken. Het paspoort is begin volgend jaar beschikbaar.

In het model dat ik heb ingezien, is een ‘certificate’ van een notaris opgenomen, waarin de notaris verklaart dat hij een aantal feiten inzake de rechtspersoon heeft geconstateerd. Als bijlagen zijn opgenomen:

 • de statuten,
 • een uittreksel uit het handelsregister,
 • kopieën van paspoorten van de statutair directeuren,
 • een kopie van de registratie bij de belastingdienst en
 • kopieën van paspoorten van personen met een kapitaalbelang of zeggenschapsbelang van meer dan 25% in de onderneming.

Ook trof ik in het model een “ubo” verklaring aan, een verklaring van natuurlijke personen dat zij ubo zijn in de zin van de Wwft.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wet Normering Topinkomens verplicht niet meer tot accountantscontrole inzake het gehele verslaggevingsdocument

Al eerder berichtte ik over de bijzondere gevolgen van de huidige tekst van artikel 1.7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) voor instellingen die onder de WNT vallen. Die tekst heeft tot gevolg dat altijd accountantscontrole nodig is, ook al is de instelling verder niet controleplichtig. De wetgever heeft dit inmiddels ingezien, zoals blijkt uit de Reparatiewet WNT die bij de tweede kamer in behandeling is.

De tekst van artikel 1.7 komt volgens het wetsvoorstel te luiden:

1. Voor zover zulks niet reeds uit een ander wettelijk voorschrift voortvloeit, worden de op grond van deze wet in het financieel verslaggevingsdocument op te nemen gegevens onderworpen aan het oordeel van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. In het financieel verslaggevingsdocument worden onverschuldigde betalingen als bedoeld in artikel 1.6 opgenomen als vorderingen op de betrokken topfunctionaris of de betrokken gewezen topfunctionaris, en, in de gevallen, bedoeld in de artikelen 2.1, vierde lid, en 3.1, vijfde lid, tevens de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de topfunctionaris ter beschikking stelt en altijd afzonderlijk vermeld in de toelichting.

Daarmee worden de activiteiten van de accountant beperkt tot de gegevens die op grond van de WNT in het financieel verslaggevingsdocument moeten worden opgenomen.

Blijkens de memorie van toelichting is de bedoeling dat de wijziging op 1 januari 2015 in werking treedt en dan meteen gevolgen heeft voor de jaarverslaglegging over 2014.

Meer informatie

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording | Tags: | Een reactie plaatsen

Exclusieve rol voor notaris bij centraal aandeelhoudersregister

Uit een artikel van Lex van Almelo in Notariaat Magazine van september 2014 blijkt dat de notaris een exclusieve rol krijgt bij het het centraal aandeelhoudersregister voor overheidsdoeleinden, dat naar verwachting op 1 januari 2016 wordt ingevoerd. Alleen notarissen mogen gegevens invoeren en wijzigen in het register dat door de Kamer van Koophandel zal worden gehouden.

Of hiermee het klassieke register, dat onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap wordt gehouden, helemaal wordt vervangen, is de vraag.

Op de site van Lex van Almelo is een artikel over hetzelfde onderwerp verschenen onder de titel “Aandeelhoudersregister: bits en papier”.

 

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk) | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wordt het tijd voor een Nationale Fraude Autoriteit?

Op 12 juni 2014 heeft kamerlid Sharon Gesthuizen een initiatiefnota ingediend, getiteld “Naar een Nationale Fraude Autoriteit (NFA)”. Zij stelt voor om een volwaardige Nationale Fraude Autoriteit op te richten, naar Brits voorbeeld, die de fraudebestrijding naar een hoger plan moet tillen. De doelen en taken van deze instelling worden door haar omschreven als:

De doelen en taken van deze op te richten Nationale Fraude Autoriteit zouden in ieder geval, maar mogelijk niet uitsluitend, kunnen zijn:
–    Verzamelen van informatie over financieel-economische criminaliteit
–    In kaart brengen van aard en omvang van fraude
–    Signaleren van tendensen en verschuivingen in criminaliteit
–    Constateren van knelpunten in de fraudebestrijding, zoals knelpunten in wetten en regels, maar ook gebrekkige samenwerking tussen betrokken partijen
–    Periodiek rapporteren over aard en omvang van fraude, verschuivingen, belangrijkste risicogebieden en faciliteerders van fraude
–    Adviseren over het stellen van prioriteiten in de fraudebestrijding
–    Zo nodig adviseren over aanpassen van wetten en regels om deze fraudebestendiger te maken en fraudebestrijding te verbeteren
–    Bevorderen van samenwerking tussen alle betrokken partijen, waaronder ook de diverse betrokken ministeries, en samenhang in het beleid
–    Verbeteren van hulp en steun aan slachtoffers van fraude

Of dit betekent dat FIU-Nederland, het FEC en de diverse andere instellingen (zoals de belastingdienst, DNB) die zich hier ook (deels) mee bezig houden kunnen worden opgeheven, vermeldt zij niet. Ze heeft het alleen over integratie van de Fraudehelpdesk en Steunpunt Acquisitiefraude. Ook de relatie met het ministerie van Veiligheid wordt niet uitgewerkt. Een verband met de systemen inzake de witwasbestrijding (zoals de Wwft met alle toezichthouders) ontbreekt geheel.

Of de Britten ons voorbeeld moeten zijn is de vraag, nu hun rechtssysteem zo anders is.

Inmiddels heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie vragen en opmerkingen ingediend over de initiatiefnota. Daarin worden ook vragen gesteld over de positie van de NFA binnen de rijksoverheid.

Bericht KNB

De KNB besteedt aandacht aan de initiatiefnota in dit bericht:

Tweede Kamer stelt vragen over initiatiefnota Nationale Fraude Autoriteit
22 september 2014

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft vragen en opmerkingen ingediend over de initiatiefnota ’Naar een Nationale Fraude Autoriteit‘ van Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP). Zij pleit voor het inrichten van een nationaal anti-fraudebureau om fraude gecoördineerd aan te kunnen pakken.

De vragen van de Tweede Kamerfracties hebben onder meer betrekking op de taken van de voorgestelde Nationale Fraude Autoriteit (NFA). Zo wil de VVD weten hoe een NFA ‘coördinatie en focus kan aanbrengen in de landelijke fraudeaanpak’. De SP-fractie is benieuwd hoe er door de praktijk is gereageerd op de initiatiefnota. En de fractie van het CDA vraagt naar een overzicht van fraude in Nederland.

Brits model
In de initiatiefnota verwijst Gesthuizen naar de Britse National Fraud Authority. Zij meldt in haar nota dat deze autoriteit een groot succes is. Reden voor de D66-fractie om te vragen of Gesthuizen dit succes kan toelichten. Bovendien wil D66 weten welke concrete resultaten er door de National Fraud Authority zijn geboekt. De CDA-fractie wil weten of de Britse NFA ook zwakke plekken kent. De fractie van de VVD merkt op dat de National Fraud Authority afgelopen maart is opgeheven en wil daarom weten waarom wordt voorgesteld een zelfde fraudeautoriteit in Nederland in te stellen.

Oprichting NFA
Een op te richten NFA moet volgens Gesthuizen beschikken over doorzettingsmacht en voldoende bevoegdheden. De VVD vraagt zich af wat hieronder wordt verstaan. En hoe zou de NFA zich verhouden tot de rol van de minister van Veiligheid en Justitie? De PVV-fractie wil weten wat het ministerie van Veiligheid en Justitie ervan vindt dat de voorgestelde NFA onder de verantwoordelijkheid van de minister komt te vallen. Tot slot stellen de Tweede Kamerfracties ook een aantal vragen over de financiële gevolgen van het oprichten van een NFA.

Meer informatie

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen | Tags: , | Een reactie plaatsen

EU-subsidie voor internationaal paspoort voor rechtspersonen

In Notariaat Magazine van september 2014 is een berichtje over dit onderwerp verschenen:

EU-subsidie voor internationaal paspoort voor rechtspersonen

De Europese commissie heeft besloten  subsidie toe te kennen om het internationaal paspoort voor rechtspersonen  in digitale vorm uit te werken. Dit op  verzoek van het Europees Notarieel  Netwerk (RNE/ENN). Het paspoort is een middel om snel betrouwbare informatie over een rechtspersoon  te krijgen. Het bevat meer informatie dan nu openbaar wordt gemaakt in het handelsregister, zoals de namen en adressen  van aandeelhouders met een belang van  25 procent of meer (zie ook het artikel van   mr. E.E.G. Gepken-Jager in WPNR 7027/p. 667).

Het Europees Notarieel Netwerk heeft al een  digitaal Europees controleformulier voor  notariële volmachten beschikbaar. Notarissen  kunnen dit op de site van RNE/ENN down- loaden. Op vergelijkbare manier gaat het ENN  nu een paspoort voor rechtspersonen ontwikkelen. De Raad voor Europese Notarissen heeft  het voorstel eerder omarmd. Voor eind 2014  moet het digitale format voor het paspoort  gereed zijn.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Tags: , , , , | 2 reacties

De toekomst van risicobeheersing in Nederland

Accountants zijn dol op “internal control”.
Juridisch is daar ook het nodige van te zeggen, zo blijkt uit de op NJBlog aangekondigde scriptie “Van  internal  control  &  New  Governance of de toekomst van risicobeheersing in Nederland”, geschreven door Philippe L. Hezer.

De auteur introduceert het onderwerp van zijn scriptie op pagina 11 als volgt (exclusief verwijzingen naar noten):

Het centrale onderwerp van deze thesis, internal control, speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van waardevernietiging. Kernachtig geformuleerd, ziet internal control op het identificeren en (al dan niet vooraf) inschatten van mogelijke risico’s voor een onderneming. De  term ‘risico’ wordt in deze context breed uitgelegd: deze term omvat financiële risico’s en operationele verwikkelingen maar bijvoorbeeld ook mogelijke problemen die kunnen ontstaan als  gevolg van nieuwe wetgeving. (…)

Hoewel internal control van origine een leerstuk is uit de accountancy, heeft internal control  zich in de loop der jaren ontpopt tot een ‘key regulatory and public policy object’. De invloed  van de rechtsgeleerdheid op internal control neemt toe, internal control is steeds meer onderhevig aan juridisering. Dit terwijl het bijzonder lastig blijkt om deze materie onder te brengen  in  regelgeving.  Op  de  huidige  regeling  omtrent  internal  control  in  Nederland  is  dan  ook  de  nodige kritiek geuit. De vraag is echter of de traditionele benadering van regelgeving wel effectief is in deze kwestie.

Deze thesis strekt tot een pleidooi om af te stappen van traditionele ‘rules-based’ regelgeving  ten gunste van een ‘principles-based’ benadering van internal control. De Amerikaanse New  Governance  theorie  kan  een  raamwerk  bieden  waarmee  deze  benadering  van  regelgeving  wordt vormgegeven. Uiteindelijk wordt hiermee een cultuuromslag beoogd. Het doel is om te  komen tot een bedrijfscultuur  waarbij transparantie en dialoog centraal staan; een kritische  cultuur met sterke checks and balances. Internal control zou dan op logische wijze verweven  zijn met de onderneming.

Het gaat in de scriptie om risicobeheersing bij ondernemingen. Interessant is dat de auteur veronderstelt dat onze huidige regelgeving rules-based zou zijn (is dat zo?) en een Amerikaans voorbeeld met betrekking tot zogenaamde ‘principles-based’ regelgeving wil volgen (dat we al kennen van het financiële toezicht en de witwasbestrijding en waar het nodige van te zeggen valt). In ieder geval is het een interessant onderwerp en is het nuttig dat er door een jurist over wordt nagedacht.

Meer informatie

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestuur en toezicht | Tags: | 1 reactie