Wet verhoging groottecriteria rechtspersonen in werking

Op de KNB site is onderstaand bericht verschenen:

Wet verhoging groottecriteria rechtspersonen in werking
26-11-2015

Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. De wet geldt voor jaarstukken die worden opgesteld over de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Rechtspersonen kunnen de wet ook al vrijwillig toepassen voor boekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2016.

De wet wijzigt onder meer de groottecriteria van de artikelen 2:396 lid 1 en 2:397 lid 1 BW. Kleine en middelgrote rechtspersonen zijn onderworpen aan minder strenge regels voor het opstellen en publiceren van de jaarstukken. Voor een kleine rechtspersoon geldt een publicatieplicht van een beknopte balans met toelichting en geen verplichte accountantscontrole.

Klein of middelgroot
Door de nieuwe wet vallen meer rechtspersonen onder de kwalificatie “klein” of “middelgroot”. Voor kleine rechtspersonen wordt het balanscriterium verhoogd naar 6.000.000 euro en het omzetcriterium naar 12.000.000 euro. Voor middelgrote ondernemingen wordt het balanscriterium verhoogd naar 20.000.000 euro en het omzetcriterium naar 40.000.000 euro. De grens van het gemiddeld aantal werknemers blijft ongewijzigd.

Met de nieuwe wet wordt ook de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen teruggebracht van elf naar tien maanden. De uiterste publicatietermijn wordt teruggebracht van dertien naar twaalf maanden na afloop van het boekjaar.

Micro-ondernemingen
Verder wordt met de wet een nieuwe categorie rechtspersonen ingevoerd, de zogenoemde micro-ondernemingen. Deze kunnen volstaan met een zeer beperkte jaarrekening (artikel 2:395a BW).

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording | Tags: | Een reactie plaatsen

Onderzoek ontsluiting handelsregister als open data

Uit een bericht op de KNB site blijkt dat een kamermotie is aangenomen, waarin wordt bepleit om de inhoud van het handelsregister als ‘open data’ ter beschikking te stellen:

Onderzoek ontsluiting handelsregister als open data
24-11-2015
De regering moet met een onderzoek komen om het handelsregister te ontsluiten als open data. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde vanmiddag een motie van Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) met deze strekking. Het onderzoek moet in het voorjaar van 2016 gereed zijn.
Overweging van de Tweede Kamer om de regering om dit onderzoek te verzoeken is dat een openbaar handelsregister goed is voor de economie, handel en investeringen. Ook kan het leiden tot innovatie in dienstverlening. Verder is het handelsregister in veel van de ons omringende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, België en Noorwegen, openbaar.

Ik ben benieuwd hoe men om zal gaan met de persoonsgegevens die in het handelsregister zijn opgeslagen.

Geplaatst in Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Een reactie plaatsen

Verkorting termijn deponering publicatiestukken als gevolg van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

De onlangs aangenomen Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening heeft gevolgen die niet alleen voor accountants relevant zijn. Degenen die willen weten wat er is veranderd kunnen bijgaand pdf-bestand raadplegen.

Verkorting termijn deponering publicatiestukken

Voor juristen is een belangrijke wijziging dat de termijn van artikel 21o lid 1 verkort is van zes maanden naar vijf maanden, wat tot gevolg heeft dat de uiterste datum van deponering van de jaarrekening bij het handelsregister is verschoven van 31 januari (13 maanden na afloop van het boekjaar, als dat een kalenderjaar is) naar 31 december (12 maanden na afloop van het boekjaar, als dat een kalenderjaar is).

Overige wijzigingen

In vele artikelen wordt aandacht besteed aan de overige wijzigingen, zoals de wijzigingen in de groottecriteria en de introductie van microrechtspersonen. Zie onder meer:

Naar aanleiding van de introductie van het fenomeen ‘microrechtspersonen’ is de Raad voor de Jaarverslaggeving een consultatie over een ontwerp-richtlijn gestart, lees dit bericht.

Vindplaatsen van de nieuwe regelgeving:

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording | Tags: , , | Een reactie plaatsen

BZK: “Ook topsalarissen in de zorg, woonsector en wetenschappelijk onderwijs met ruim €50.000 naar beneden gebracht”

Enige tijd schreef ik het artikel “Wet normering topinkomens staat nooit stil“. Die kop is nog steeds waar.

Nieuwe sectorale normen

Uit een bericht van het ministerie van binnenlandse zaken onder de titel “Ook topsalarissen in de zorg, woonsector en wetenschappelijk onderwijs met ruim € 50.000 naar beneden gebracht” blijkt dat de nieuwe sectorale normen zijn vastgesteld.

Evaluatie WNT

Voorts kondigt het ministerie in hetzelfde bericht aan dat in december 2015 de evaluatie van de wet openbaar zal worden gemaakt, drie jaar na de inwerkingtreding. Deze wetsevaluatie wordt meegenomen in de verdere voorbereiding van wetgeving om de reikwijdte van het bezoldigingsmaximum uit te breiden.

Ik ben benieuwd of in deze evaluatie ook de vele kritiek wordt meegenomen, die er is bij de mensen die praktisch met de WNT moeten werken, zoals de rechtspersonen die onder de WNT vallen en de accountants die de naleving van de WNT moeten auditen.

WNT-expertgroep Pellicaan Advocaten / Mazars

Om zorgvuldig en deskundig met de WNT om te gaan en cliënten goed van dienst te kunnen zijn, heeft Pellicaan Advocaten samen met Mazars een WNT-expertgroep gevormd. Zie voor informatie deze pagina op de Mazars site.

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Beloning bestuurders en toezichthouders, Rechtspersonenrecht overig | Tags: | Een reactie plaatsen

Mocht notaris op basis van e-mail correspondentie ontslag van statutair bestuurder inschrijven in handelsregister? | Hof Amsterdam 22 september 2015

In een recente uitspraak van Hof Amsterdam kwam aan de orde of een notaris op basis van e-mail correspondentie tot uitschrijving van een statutair bestuurder mocht overgaan. Net als de rechtbank komt het hof tot de conclusie dat de notaris correct heeft gehandeld door marginaal te toetsen of het ontslag van de bestuurder is gebaseerd op een besluit van de aandeelhouders. De notaris heeft geen rol rondom het nemen van het ontslagbesluit, zo hoeft hij niet na te gaan of de algemene vergadering op correcte wijze het ontslagbesluit heeft genomen, hoeft hij de ontslagen bestuurder niet te informeren en hoeft hij de ontslagen bestuurder ook niet te wijzen op eventuele procesmogelijkheden.

Uit de uitspraak:

6.1. De notaris heeft in eerste aanleg aangevoerd dat hem na marginale toetsing voldoende is gebleken dat de beide aandeelhouders instemden met het ontslag van klager 1. (…)

6.3. Tijdens de zitting in hoger beroep heeft de notaris een gedeelte van de in zijn bezit zijnde correspondentie voorgelezen, te weten een gedeelte van de e-mail van 28 januari 2011 van [de heer A] . Daarnaast heeft hij verklaard dat hem reeds eerder door [de heer A] per e-mail van 14 januari 2011 (met klager 1 in de cc) is medegedeeld dat er op korte termijn een vergadering in [land] zou plaatsvinden waarbij allerlei besluiten zouden worden genomen. Op 30 januari 2011 heeft de notaris – zo heeft hij verder ter zitting medegedeeld – aan de aandeelhouders een e-mail gestuurd in de Engelse taal, waarin hij de ontvangst van de e-mail van 28 januari 2011 heeft bevestigd en heeft aangegeven wat de kosten waren van het doorvoeren van alle wijzigingen. (…)

6.6. De gemachtigde van klagers heeft in een reactie hierop – kort samengevat – medegedeeld dat de e-mail van 28 januari 2011 zodanig veel onduidelijkheden behelst, dat de notaris niet zonder nader onderzoek over had mogen gaan tot uitschrijving van klager 1 als algemeen directeur uit het handelsregister.

6.7. Het hof stelt voorop dat een notaris bij het doen van een uit- en inschrijving van een (statutair) bestuurder bij het handelsregister zich zo volledig en nauwkeurig mogelijk ervan dient te vergewissen of de opdrachtgever hiertoe bevoegd is, te meer nu derden afgaan op het handelsregister. Een notaris dient naar het oordeel van het hof in een dergelijk geval marginaal te toetsen of hieraan een besluit van de aandeelhouders ten grondslag ligt.

6.8. Vast is komen te staan dat de notaris op 28 januari 2011 bericht heeft ontvangen van [de heer A] (zijnde bestuurder en tevens aandeelhouder van [BV Y] ), inhoudende dat klager 1 moet worden ‘geskipt’ als algemeen directeur met daarbij de vraag of hij als notaris daarvoor zorg wilde dragen. Dit bericht is “copy conform” verstuurd naar [de heer B] , die samen met zijn broer [de heer C] – zo heeft de notaris ter zitting onweersproken verklaard – een joint venture heeft. Op basis van deze e-mail en na niet was gebleken van bezwaar van de andere aandeelhouder, is de notaris overgegaan tot uitschrijving van klager 1 uit het handelsregister.

6.9. Naar het oordeel van het hof kan de e-mail van 28 januari 2011 worden beschouwd als een bericht van of namens de aandeelhouders, waaraan een besluit van de aandeelhouders ten grondslag lag. De notaris mocht hier dan ook van uitgaan. Het was niet aan hem nog nader onderzoek te doen dan wel bij klager 1 te verifiëren of hij had ingestemd met zijn uitschrijving, althans daarover was geconsulteerd, zoals klagers stellen. Dit klachtonderdeel is dan ook ongegrond.

Klachtonderdeel ii.

6.10. Het hof is op dezelfde gronden als de kamer van oordeel dat de notaris niet was gehouden om klager 1 als betrokken persoon te informeren over het feit dat hij werd uitgeschreven uit het handelsregister. Evenmin was het aan de notaris om klagers voor te lichten over de gevolgen van het ontslag dan wel om hen te wijzen op de mogelijkheid om de geldigheid van het ontslagbesluit aan te tasten. Dit klachtonderdeel is dan ook ongegrond.

Hof Amsterdam 22 september 2015, nr 200.153.043/01 NOT, GHAMS:2015:3923

Geplaatst in Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Ontslag bestuurders | Tags: | Een reactie plaatsen

2 October 2015 | European Commission’s Conference on Company Law in the Digital Age

On 2 October 2015 the European Commission (EC) organizes a conference on adapting company law and corporate governance to the digital world.
According to the program the attendants will discuss the following subjects:

 • Digitalisation of company law
 • Digitalisation in corporate governance
 • Digital solutions to provide better information on companies and their structures

Introduction on the EC-site:

Conference on Company Law in the Digital Age

Adapting company law and corporate governance to the digital world

Brussels, 2 October 2015

Digitalisation is one of the top priorities of the Juncker Commission and a policy package on the Digital Single Market was presented by the Commission in May 2015. The Green Paper on Capital Markets Union (published in February 2015) also recognized digitalisation as one of the key drivers for integration of capital markets.

European and national company law needs to keep pace with technological developments, to ensure that companies, citizens and authorities fully benefit from the possibilities offered by the Digital Age. The Commission is therefore planning to look into existing rules in this field to assess to what extent they integrate the benefits of digital technologies.

Possible future initiatives for the digitalisation of company law and corporate governance could cover a number of areas such as: online registration of companies; electronic submission of documents; electronic voting systems for companies’ stakeholders; digital solutions to allow access to more meaningful and comprehensive information on European companies and their structures. The conference is expected to provide an important input into this work.

The conference aims to bring together relevant stakeholders to discuss recent developments, remaining problems and necessary changes as regards digitalisation of company law and corporate governance. The event will include presentations on existing practices and experiences, and will be an opportunity to exchange concrete ideas for future work at EU level in this area.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, English | information on Dutch company law in English, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: | Een reactie plaatsen

Commissie notariaat + advocatuur benadert Eerste Kamer over verkorte oproepingstermijn en registratiedatum

Via de site van de KNB is het advies van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van KNB en NOVA bekend gemaakt. Het advies  staat hier. Het bericht van de KNB luidt:

GCV benadert Eerste Kamer over verkorte oproepingstermijn en registratiedatum

28 september 2015

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft bij de Eerste Kamer additionele vragen neergelegd over het wetsvoorstel dat herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen moet regelen. De vragen hebben betrekking op de verkorte oproepingstermijn van tien dagen en de registratiedatum.

Met het wetsvoorstel worden de nieuwe regels ingevlochten in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Volgens de KNB en Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is het niet altijd duidelijk wanneer de verkorte oproepingstermijn mag worden gebruikt. Het wetsvoorstel stelt daarvoor een dubbele eis. Verder wijst de GCV er op dat de registratiedatum volgens de huidige tekst van het wetsvoorstel vóór de oproepingsdatum kan komen te liggen. Als Nederland in de aangegeven situatie van een afwijkende registratiedatum gebruik zou willen maken, moet de tekst van het wetsvoorstel worden aangepast. De GCV meent dat ook bij de verkorte oproeping een registratiedatum moet gelden.

Tweede Kamer 

Op 21 augustus bracht de GCV al advies uit aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen.

Geplaatst in Naamloze vennootschap, Rechtspersonenrecht overig | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

‘UBO-register kan fraude bestrijden door gebruik van een buitenlandse rechtspersoon-bestuurder’

Op de site van de KNB verscheen het volgende bericht:

‘UBO-register kan fraude bestrijden door gebruik van een buitenlandse rechtspersoon-bestuurder’

29 september 2015

‘Het UBO-register zal naar verwachting een verdere bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van fraude door gebruik van een buitenlandse rechtspersoon-bestuurder.’ Dit antwoordt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie op vragen van Tweede Kamerleden Mei Li Vos en Jeroen Recourt (beiden PvdA). Zij wilden weten hoe wordt voorkomen dat via buitenlandse rechtspersoon-bestuurders de bestrijding van witwassen en vennootschapsfraude wordt omzeild.

‘Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten de lidstaten een UBO-register instellen. In dat register wordt van onder meer rechtspersonen de ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ultimate beneficial owner, UBO) vastgelegd’, aldus de minister. De vierde anti-witwasrichtlijn moet uiterlijk op 26 juni 2017 zijn geïmplementeerd. ‘Andere maatregelen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit zijn onder meer de voorgestelde regeling van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de voorgenomen maatregelen in het kader van de interconnectie van handelsregisters’, aldus Van der Steur.

CAHR 

Ook stelden de Tweede Kamerleden een vraag over het centraal aandeelhoudersregister (CAHR). De PvdA’ers wilden antwoord op de vraag: ‘Deelt u de mening dat het toekomstige centraal aandeelhoudersregister minder effectief zal zijn ten aanzien van het voorkomen van financieel-economische criminaliteit als de achterliggende bestuurder van een buitenlandse rechtspersoon-bestuurder niet of nauwelijks kan worden achterhaald?’ Van der Steur zegt nu dat het centraal aandeelhoudersregister is gericht op het bijhouden van de aandeelhouders van Nederlandse bv’s en Nederlandse niet-beursgenoteerde nv’s. Bestuurders vallen buiten dit register.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Buitenland | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening door tweede kamer aangenomen

Op 3 september jl. heeft de tweede kamer het wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening aangenomen.

Samenvatting Eerste Kamer inzake dit wetsvoorstel:

Dit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/34/EU pdf over de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De richtlijn maakt deel uit van het beleid van de Europese Commissie om de regelgeving en de toegang tot financiering voor het midden- en klein bedrijf (mkb) te vereenvoudigen.
De richtlijn moderniseert en vereenvoudigt het jaarrekeningenrecht. Daarnaast bevat de richtlijn een nieuwe regeling voor de verslaglegging van betalingen aan overheden door ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie en houtkap van oerbossen.

Meer informatie

Aanvulling 2 oktober 2015

De Eerste Kamer heeft de wet op 29 september jl. aangenomen.

De in deze wet vervatte voorschriften zijn van toepassing op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. De voorschriften van deze wet kunnen vrijwillig worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2016.

  Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording | Tags: | Een reactie plaatsen

  Voorstel WNT-uitvoeringsregeling raakt bestuurders van stichtingen

  Al eerder besteedde ik aandacht aan de WNT-consultatie die in juli jl. is gestart en die betrekking had op onder meer de normering bezoldiging topfunctionarissen zonder ‘dienstbetrekking’.

  Gisteren hebben Xander Alders en ik op de valreep nog aan deze consultatie mee gedaan, met een tekst die taalkundig niet geheel vlekkeloos is:

  Van: Ellen Timmer en Xander Alders (Pellicaan Advocaten N.V.)
  Aan: het ministerie van binnenlandse zaken
  Betreft: WNT consultatie topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

  Een belangrijk onderdeel van de WNT-consultatie betreft de positie van de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
  De ontwerpers van het voorstel lijken te denken dat dit een kleine categorie is. Dat is een onjuiste veronderstelling en dat komt omdat het begrip dienstbetrekking een fiscaalrechtelijk begrip is dat zowel de dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst) als de fictieve dienstbetrekking omvat.
  Een belangrijke categorie topfunctionarissen die GEEN dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking in fiscale zin heeft, zijn bestuurders van stichtingen (zie onder meer http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-bijzondere_arbeidsrelaties.html#HL-16.9). Dit is een belangrijke categorie binnen de WNT-plichtige instellingen.

  Een gevolg van de voorgestelde regeling is dat alle bestuurders van stichtingen waarop de WNT van toepassing is plotseling onder deze nieuwe regeling met onder meer het verkorte overgangsrecht komen te vallen en het thans toepasselijke overgangsrecht ‘verliezen’.
  Wij zijn van mening dat dit juridisch onjuist is en in strijd met het fair balance beginsel (EVRM) waarover op pagina 12 van het consultatiedocument zo mooi wordt gesproken.

  Wij verzoeken de minister van binnenlandse zaken dit voorstel volledig te heroverwegen en er voor zorg te dragen dat de nieuwe regeling in artikelen 4 tot en met 7 van het Uitvoeringsbesluit WNT alleen zal gaan gelden voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking die op tijdelijke basis actief zijn.

  Ellen Timmer / Xander Alders

  De consultatie wordt hier aangekondigd. Onze reactie is op deze plaats op de internetconsultatiesite te vinden.

  Dit bericht is ook geplaatst op mijn algemene weblog.

  Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Beloning bestuurders en toezichthouders, Bestuur en toezicht, Jaarstukken en financiële verantwoording | Tags: | Een reactie plaatsen