BRIS | Europese toegang tot handelsregisterinformatie van start

Op 9 juni jl. heeft de Europese Commissie het Europese platform van handelsregisters gelanceerd, het Business Registers Interconnection System, BRIS. Via BRIS kunnen burgers, ondernemers en overheden op Europees niveau naar handelsinformatie zoeken. Het platform is ook bedoeld voor vertrouwelijke informatieuitwisseling tussen de autoriteiten van de lidstaten.

Onderstaand de aankondiging op de e-Justice site:

Interconnection of EU Business Registers
From June 2017, business registers in all EU countries are interconnected.

This means:

  • you can search for information on companies registered in any EU country, Iceland, Liechtenstein or Norway
  • the registers can share information on foreign branches and cross-border mergers of companies.

This system – Business Registers Interconnection System (BRIS) – is a joint effort by EU governments and the European Commission.

Legal basis

Meer informatie:

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: | Een reactie plaatsen

Terugwerkend aftreden van een bestuurder | bestuurder af, maar toch nog aansprakelijk

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurder af, maar toch nog aansprakelijk

Een onjuiste gang van zaken rondom het wisselen van de statutair bestuurder kan vervelende consequenties hebben. Als het aftreden van een bestuurder te laat wordt ingeschreven in het Handelsregister, dan staat de (ex-)bestuurder bij aansprakelijkheidsclaims met 0-1 achter.

Betalingsonmacht
Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:768) oordeelde onlangs over de aansprakelijkstelling van een gewezen bestuurder van een bv. De ontvanger stelde hem aansprakelijk voor aanslagen loonheffingen van de besloten vennootschap, waarvan hij indirect (via een stichting) bestuurder was. Omdat niet tijdig melding was gedaan van betalingsonmacht, stelde de fiscus de bestuurder aansprakelijk. De man beriep zich erop dat hij met ingang van 1 juli 2013 zijn functie had neergelegd. Zijn aftreden was echter pas op 29 oktober 2013 in het Handelsregister ingeschreven.

Handelsregister
Het hof constateert dat het op de weg van de ontvanger ligt om aannemelijk te maken wie de statutair bestuurder is aan wie het niet betalen van die belasting te wijten is. Ten tijde van de aansprakelijkstelling door de ontvanger (vóór 29 oktober 2013) stond de man nog als bestuurder ingeschreven, wat de ontvanger door middel van een uittreksel kon aantonen. Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat de ontvanger mocht afgaan op het Handelsregister ten tijde van de aansprakelijkstelling. Onder deze omstandigheden diende de aansprakelijkgestelde (ex-)bestuurder te bewijzen dat hij eerder dan 29 oktober 2013 was afgetreden als bestuurder. In dat bewijs slaagde hij niet.

Formaliteiten
Mogelijk was de aansprakelijkgestelde ook geen brandschone man, want uit de uitspraak blijkt dat de opvolgend bestuurder een katvanger was. Dat neemt niet weg dat de uitspraak een goede aanleiding is om de formaliteiten rondom bestuurderswisseling in herinnering te brengen.

Terugwerkende kracht
In het ondernemingsrecht is soms terugwerkende kracht mogelijk. Bij het benoemen en bij het aftreden van statutair bestuurders is dat echter niet mogelijk. Dat komt omdat er een formele handeling voor nodig is. Bij het benoemen van een bestuurder komt die formele handeling van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon. Bij een besloten vennootschap (bv) is dat de algemene vergadering. Voor het vertrek van de bestuurder is een handeling van de bestuurder (het nemen van ontslag) of een handeling van het bevoegde orgaan nodig en is pas op dat moment (of op een later tijdstip) sprake van aftreden. Als we dit toepassen op een bv werkt het als volgt:

  • De algemene vergadering van de bv beslist over de benoeming, dat betekent dat de benoeming op zijn vroegst kan ingaan op de datum dat de vergadering het besluit neemt. Een latere ingangsdatum is ook mogelijk, maar dat moet dan wel tijdens de vergadering aan de orde zijn geweest. Het is aan te bevelen de ingangsdatum duidelijk in de notulen of het aandeelhoudersbesluit vast te leggen.
  • Vertrek van een statutair bestuurder is in het algemeen gebaseerd op een besluit van de algemene vergadering dan wel de opzegging door de bestuurder. Zo’n vertrek kan nooit liggen op de een datum vóór het tijdstip van het nemen van het besluit (door algemene vergadering) of de opzegging (door de bestuurder).

Aanbeveling
Leg in de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders goed vast per wanneer en wie wordt aangesteld als bestuurder. Het zelfde geldt voor het beëindigen van de aanstelling als bestuurder. Let op dat dit een document is gedateerd op de datum van ondertekening, welke datum bij voorkeur samenvalt met de datum waarop het besluit is genomen.

Tijdige inschrijving
Verder dient er op te worden gelet dat benoeming of ontslag van bestuurders tijdig bij het Handelsregister wordt ingeschreven. De Handelsregisterwet 2007 schrijft voor dat wordt ingeschreven uiterlijk een week na het feit. Dat is hier: de datum dat een persoon bestuurder is geworden respectievelijk de datum dat iemand niet langer bestuurder is. Een latere inschrijving wordt wel geaccepteerd door het Handelsregister, maar kan vervelende aansprakelijkheidsconsequenties hebben. Dat komt omdat de algemene regel is dat iedereen mag afgaan op wat er op een bepaald tijdstip in het handelsregister is ingeschreven. Een late uitschrijving van een statutair bestuurder kan ongeloofwaardig zijn, zoals in de besproken uitspraak het geval was.

Tip
Schrijf tijdig een wijziging in het bestuur van een rechtspersoon bij in het Handelsregister. Hiermee voorkomt u dat de verkeerde persoon aansprakelijk kan worden gesteld door de fiscus.


Dit artikel schreef ik voor het tijdschrift BelastingZaken.

Geplaatst in Bestuur en toezicht, Bestuurdersaansprakelijkheid | Een reactie plaatsen

Consultation: EU Company law upgraded: Rules on digital solutions and efficient cross-border operations

In its recent newsletter, the  Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) informs its readers on a public consultation by the European Commission:

The European Commission has recently published a public consultation on “EU Company law upgraded: Rules on digital solutions and efficient cross-border operations”, the purpose of which is to gather feedback from stakeholders and interested parties on various issues in the field of company law, such as the use of online tools and cross-border mobility of companies.

The consultation is divided into the following four parts:

(1) Reasons to act;
(2) The use of online tools throughout the companies’ lifecycle;
(3) The cross-border mobility of companies (mergers, divisions and conversions);
(4) The conflict-of-law rules for companies.

According to the Commission’s Inception Impact Assessment (which was also published at the same time (and which can be commented until 7 June 2017), the Commission is expected to come forward with a legislative measure during the last quarter of 2017. Based on the feedback received from the consultation, as well as the findings of external supportive studies and research, the Commission is expected to conduct an Impact Assessment of the legislative proposal. The consultation period runs out on 6 August 2017.

Source: CCBE newsletter May 2017
More information: European consultation page

Geplaatst in English | posts in English on company law, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Tags: | Een reactie plaatsen

GCV onderschrijft noodzaak ‘dematerialisatie aandelen aan toonder’

In april jl. startte een wetgevingsconsultatie over afschaffing van de aandelen aan toonder, zie dit bericht.
Notarissenorganisatie KNB laat in onderstaand bericht weten dat Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) advies heeft uitgebracht over dit voorstel:

GCV onderschrijft noodzaak ‘dematerialisatie aandelen aan toonder’
16-05-2017

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft naar het consultatievoorstel ‘dematerialisatie aandelen aan toonder’ gekeken. Met dit voorstel wil de minister van Veiligheid en Justitie belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme tegengaan. De GCV onderschrijft de noodzaak, maar plaatst wel een paar juridisch-technische opmerkingen bij het voorstel.
Het voorontwerp strekt tot verdergaande dematerialisatie van aandelen aan toonder en de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen. Het wil misbruik tegengaan door de identificatie van alle houders van toonderaandelen mogelijk te maken. Opsporingsinstanties kunnen op basis van het voorstel bij intermediairs, zoals banken of beleggingsondernemingen de gegevens van de houders van effectenrekeningen opvragen voor de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme of andere vormen van financieel-economische criminaliteit.

Opmerkingen GCV
De GCV onderschrijft (pdf) de aanleiding voor en de noodzaak tot het voorstel, evenals de wijze waarop het voorstel het beoogde doel wil bereiken. Nederland is herhaaldelijk aanbevolen houders van aandelen aan toonder te identificeren of tot afschaffing van dit soort aandelen over te gaan. Met de voorgestelde maatregelen wordt ervoor gezorgd dat Nederland op dit punt aan de aanbevelingen voldoet. De GCV plaatst wel enkele juridisch-technische opmerkingen bij het voorstel. Een vraag die rijst is of als aandelen aan toonder en daarmee ook aandeelbewijzen aan toonder worden afgeschaft, het niet wenselijk is ook de mogelijkheid dat een naamloze vennootschap bewijzen van aandelen op naam uitgeeft, af te schaffen.

Opvolging aanbevelingen
De minister van Veiligheid en Justitie geeft met dit voorontwerp van wet opvolging aan de aanbevelingen van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes en de Financial Action Task Force.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’

In een bericht van 1 mei jl. laat notarissenorganisatie KNB weten tegen een openbaar ubo-register te zijn:

KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’
01-05-2017

De informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) die in het Handelsregister wordt geregistreerd, mag niet openbaar zijn. Dit is een van de belangrijkste opmerkingen in de reactie (pdf) van de KNB op het concept wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden. De openbare internetconsultatie van het concept sloot vrijdag.
De KNB kan zich niet vinden in de keuze van de wetgever om zes gegevens van de UBO toegankelijk te maken voor iedereen. De beroepsorganisatie vindt dat het belang van bescherming van de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die kwalificeren als UBO voorgaat. De KNB roept de wetgever op zijn keuze te heroverwegen en de UBO-informatie slechts toegankelijk te maken voor de in artikel 30 lid 5 van Europese richtlijn 2015/849 vermelde categorieën.

Terugmeldingsplicht
De KNB heeft ook bezwaar tegen de invoering van een terugmeldingsplicht voor instellingen als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze instellingen, waaronder notarissen, kunnen niet met zekerheid vaststellen wie wel en wie niet de UBO van een onderneming of rechtspersoon is. Alleen ondernemingen en rechtspersonen zelf kunnen informatie over hun UBO’s verstrekken en verantwoordelijk worden gehouden voor de actualiteit, juistheid en volledigheid hiervan in het Handelsregister. De terugmeldingsplicht staat bovendien op gespannen voet met de geheimhoudingsplicht van de notaris.

Richtlijn
Het concept wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze verplichting vloeit voort uit Europese richtlijn 2015/849 over de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (de vierde anti-witwasrichtlijn). Onder UBO wordt in het concept verstaan de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon.

Centraal aandeelhoudersregister
De KNB vindt dat bij de voorkoming en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, fiscale misdrijven en fraude niet kan worden volstaan met de registratie van UBO’s. De KNB wijst in haar reactie op de aanvullende rol van een centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Uit het recente initiatiefwetsvoorstel CAHR blijkt de complementaire rol van het CAHR. De beroepsorganisatie vindt het belangrijk dat het CAHR er komt.

VOC en GCV
De KNB heeft mede namens de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten (VOC) gereageerd op het concept. Deze notariële specialistenvereniging is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de reactie. Verder heeft de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de KNB en de Nederlandse orde van advocaten (GCV) een advies over het concept uitgebracht. De KNB en de VOC hebben zich achter dit advies gesteld en het advies als onderdeel van de reactie ingediend. De GCV heeft met name ook bezwaar tegen de voorgestelde openbare toegankelijkheid van een gedeelte van de UBO-informatie.

Vindplaats: website KNB

Dit bericht is ook geplaatst op mijn algemene weblog en op het ubo-registerweblog.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie over het ubo-register | mijn bijdrage

Op mijn algemene weblog is informatie te vinden over mijn deelname aan de consultatie inzake het ubo-register.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: | Een reactie plaatsen

Vraag en antwoord ubo-register

De witwasbestrijding en het ubo-register komen uit het financiële recht maar zijn ook voor het ondernemingsrecht van belang. Daarom attendeer ik op een serie vraag en antwoord ubo-register die ik publiceer op mijn algemene weblog (hier deel 1) en op het ubo-register weblog (hetzelfde bericht daar).

Ik zal de nieuwe delen niet hier aankondigen, belangstellenden kunnen zich op het ubo-register weblog abonneren of op mijn algemene weblog.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Een reactie plaatsen

Consultatie regels governance accountantsorganisaties van start

Accountants en degenen die zich bezig houden met de juridische organisatie van accountantsorganisaties krijgen het druk.

Vandaag is de consultatie gestart van de conceptregeling in verband met het versterken van de governance en het herijken van de kwaliteitswaarborgen van accountantsorganisaties (Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties). In de aankondiging staat het volgende vermeld over het consultatievoorstel:

Dit ontwerpbesluit bevat maatregelen ter versterking van de governance van accountantsorganisaties en ter verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controles. In het besluit worden een aantal maatregelen uit het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties uitgewerkt. Het betreft de verplichting voor accountantsorganisaties met een vergunning om wettelijke controles te verrichten bij organisaties van openbaar belang (oob’s) om een stelsel van onafhankelijk intern toezicht in te stellen, met als onderdeel een orgaan belast met het interne toezicht. De regels in dit besluit hebben betrekking op aanvullende bevoegdheden en taken van het orgaan, de inrichting van het stelsel, de in dat verband aan de onafhankelijkheid van de leden van het orgaan te stellen eisen en de onderwerpen waarover het orgaan dient te worden geïnformeerd. Daarnaast komt er een geschiktheidstoets voor dagelijks beleidsbepalers van de oob-accountantsorganisatie en, indien van toepassing, van het hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel van de oob-accountantsorganisatie met zetel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie en de leden van het orgaan belast met het interne toezicht. In dit besluit wordt geregeld dat niet mag worden overgegaan tot benoeming van een persoon, dan nadat de AFM heeft vastgesteld dat deze persoon geschikt is. Ook bevat het besluit regels die op dit moment nog zijn opgenomen in de Verordening accountantsorganisaties (VAO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De belangrijkste regels die worden overgeheveld hebben betrekking op een kwaliteitsonderzoek van uitgevoerd controles, de beslechting van geschillen tussen de accountant en bij de controle betrokken deskundigen en de tijdelijke continuering van te beëindigen controles om de controlecliënt in staat te stellen een andere accountant te vinden. Hiermee wordt een eenvormig kader van wettelijke eisen voor accountantsorganisaties geschapen.

In het voorstel zijn regelingen opgenomen inzake personentoetsing en de uitvoering van de accountantswerkzaamheden. In een nieuw hoofdstuk 7a worden regels voorgesteld inzake de juridische vorm van accountantsorganisaties, zie artikelen 34a tot en met 34h van het voorstel.

Meer informatie:

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestuur en toezicht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Accountants en aandelen aan toonder in het bestuursverslag

Ook accountants krijgen te maken met de gevolgen van het consultatievoorstel “Wet identificatie houders aandelen aan toonder”, aangezien in het voorstel is opgenomen dat artikel 391 lid 2 BW2 wordt gewijzigd. Volgens het voorstel wordt in artikel 391 lid 2 na de tweede zin een zin ingevoegd, luidende:

In het bestuursverslag doet de naamloze vennootschap mededeling van het bepaalde in artikel 82 leden 5 tot en met 10.

Deze toevoeging aan artikel 391 lid 2 BW2 verdwijnt ook weer volgens artikel III van het consultatievoorstel:

Artikel 391, lid 2, derde zin, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vervalt.

Blijkens de memorie van toelichting is het de bedoeling dat de hierboven genoemde toevoeging drie jaar na inwerkingtreding vervalt. Dit zou de lasten voor vennootschappen die aandelen aan toonder hebben uitgegeven beperken.

Zie voor meer informatie het vorige bericht.

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording, Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Start consultatie “Wet identificatie houders aandelen aan toonder”

In een nieuwsbericht van de rijksoverheid van vandaag wordt gemeld dat de consultatie inzake aandelen aan toonder is gestart. Hierna het nieuwsbericht:

Blok: houders van aandelen aan toonder niet langer anoniem
Nieuwsbericht | 11-04-2017 | 10:15

Houders van aandelen aan toonder zijn straks te identificeren via hun effectenrekening. Zij kunnen niet langer anoniem blijven. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor de financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie), mede namens minister Dijsselbloem (Financiёn), dat vandaag voor consultatie op internet is geplaatst. De regeling is eerder in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.
Het is de bedoeling dat aandelen aan toonder alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair. Bijvoorbeeld een bank of een beleggingsonderneming. Omdat de effectenrekening op naam staat is anonieme overdracht van toonderstukken niet meer mogelijk. Als het nodig is, kunnen opsporingsdiensten bij intermediairs gegevens opvragen van de houder van die rekeningen. Daarmee volgt het kabinet de aanbevelingen van het Global Forum en de Financial Action Task Force (FATF).
Aandeelhouders die hun stukken thuis bewaren, kunnen die ter bewaring aanbieden bij een door de vennootschap aangewezen intermediair. Zij hebben daarvoor twee jaar de tijd na inwerkingtreding van de wet; anders vervallen hun toonderstukken. De vennootschap stelt op dat moment de prijs vast voor de aandelen die zijn vervallen en stort deze prijs in de consignatiekas. Een houder van een vervallen aandeel aan toonder kan zich dan melden bij de consignatiekas om de prijs van het aandeel met eventuele rente te incasseren. In die kas zit geld van de vennootschap dat in bewaring is gegeven aan het ministerie van Financiёn.
Verder kan een vennootschap aandelen aan toonder omzetten in aandelen op naam. In dat geval moet er rekening mee worden gehouden dat niet alle houders van zo’n aandeel zich melden. Die blijven dus voor langere tijd onbekend. Daarom vervallen de aandelen aan toonder twintig jaar na inwerkingtreding van de wet. Tot die tijd kan een aandeelhouder met toonderstuk zich laten registreren als aandeelhouder op naam.

In de aankondiging wordt het voorstel als volgt toegelicht:

Het wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk. Aandelen aan toonder kunnen na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair, zoals een bank of een beleggingsonderneming. De effectenrekening staat op naam waardoor anonieme overdracht van toonderstukken niet meer mogelijk is. Opsporingsinstanties kunnen bij intermediairs de gegevens opvragen van de houders van effectenrekeningen voor de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme of andere vormen van financieel-economische criminaliteit.
Het wetsvoorstel geeft daarmee opvolging aan de aanbevelingen van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes en van de Financial Action Task Force, die zich richten op de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme.

Meer informatie:

Geplaatst in Naamloze vennootschap | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen