Civielrechtelijk bestuursverbod | KNB over informatie Kamer van Koophandel

Notarissenorganisatie KNB laat weten dat de Kamer van Koophandel op de website een pagina over het civielrechtelijke bestuursverbod heeft ingericht.

29 september: cursus

Op donderdag 29 september 2016 treed ik op verzoek van Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap op als docent van de cursus “Civielrechtelijk bestuursverbod“. Meer informatie op de site van de stichting.

Handelsregisterbesluit

Overigens is voor zover mij bekend het handelsregisterbesluit nog niet aangepast met het oog op de inschrijving van bestuursverboden. Er is in 2015 wel een consultatie gehouden over wijziging van het handelsregisterbesluit, zie aan het slot de vindplaats.

Bericht KNB

Hierna volgt het bericht van KNB:

Informatie bestuursverbod op website KvK
05-08-2016

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft op haar website een pagina ingericht met informatie over het civielrechtelijk bestuursverbod. Deze pagina stelt een notaris in staat om eenvoudig te kunnen controleren aan welke natuurlijke personen een civielrechtelijk bestuursverbod is opgelegd.
Op 1 juli is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Degene aan wie de rechter een civielrechtelijk bestuursverbod heeft opgelegd, kan gedurende vijf jaar (of zoveel korter als in de uitspraak is bepaald) niet tot bestuurder of commissaris van een rechtspersoon worden benoemd.

Lijst van bestuursverboden
De KvK houdt een openbaar overzicht bij op grond van de onherroepelijke vonnissen waarmee civielrechtelijke bestuursverboden zijn opgelegd. De KvK zal informatie over opgelegde (onherroepelijke) civielrechtelijke vonnissen op een speciale pagina op haar website publiceren zodra een onherroepelijk civielrechtelijk bestuursverbod van toepassing is. Het notariaat kan voor het nazoeken van civielrechtelijke bestuursverboden met de aldaar gepubliceerde informatie invulling geven aan zijn onderzoeksplicht. Het betreft openbare informatie met de naam van de natuurlijke persoon waarop het bestuursverbod van toepassing is en de begin- en einddatum van het bestuursverbod. Ook worden de tijd en datum weergegeven waarop de informatie is gepubliceerd op deze pagina. Na afloop van het bestuursverbod worden de gegevens verwijderd van de pagina. Op dit moment is er nog geen onherroepelijk vonnis waarmee een civielrechtelijk bestuursverbod is opgelegd.

Notaris mag niet meewerken
Een benoeming tot bestuurder of commissaris in weerwil van een onherroepelijk opgelegd bestuursverbod is nietig. Een notaris mag niet meewerken aan de oprichting van een rechtspersoon waarin een bestuurder of commissaris wordt benoemd die een bestuursverbod heeft gekregen. Tenzij in de uitspraak anders is bepaald, vormt het bestuursverbod ook een beletsel voor de uitoefening van een functie als bestuurder of commissaris bij alle in de procedure betrokken rechtspersonen. De KvK gaat over tot uitschrijving van de betrokken bestuurder uit het Handelsregister. Tevens wordt het bestuursverbod, voor de duur waarvoor het is opgelegd, geregistreerd bij de KvK.

Meer informatie:

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuursverbod | Tags: | Een reactie plaatsen

Wessel Bosse: wél aandacht in het notariaat voor de artikel 210 lid 5 BW2-problematiek

Wessel Bosse heeft gereageerd op mijn artikel Nieuwe discussie over de ‘vereenvoudigde’ vaststelling jaarrekening (artikel 210 lid 5 BW2). De reactie heb ik onder dat artikel geplaatst.

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Wijziging regelgeving accountants in consultatievoorstel Wfm 2018

Onlangs is de Wijzigingswet financiële markten 2018 in consultatie gebracht. Het consultatievoorstel bevat naast wijzigingen in de Wft specifiek gericht op financiële ondernemingen ook voor accountants relevante wijzigingen.

Accountants

Voorgesteld wordt om artikelen 452 en 454 van boek 2 BW aan te passen.

Voorts is het voorstel opgenomen om artikel 2 van de Wet toezicht accountantsorganisaties te wijzigen. In dit artikel is de bevoegdheid om de zgn. organisaties van openbaar belang aan te wijzen:

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden categorieën van ondernemingen, instellingen of openbare lichamen aangewezen wier omvang of functie in het maatschappelijk verkeer van zodanige aard is dat een ondeugdelijk uitgevoerde wettelijke controle van de financiële verantwoording een aanmerkelijke invloed kan hebben op het vertrouwen in de publieke functie van de accountantsverklaring.

Het voorstel luidt:

1) Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2) Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Op de wettelijke controle van aangewezen categorieën van ondernemingen, instellingen of openbare lichamen als bedoeld in het eerste lid zijn de bepalingen betreffende wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang uit de verordening van overeenkomstige toepassing voor zover daar bij of krachtens deze wet niet van wordt afgeweken.

Het begrip organisatie van openbaar belang is breder dan alleen financiële instellingen.

In artikel VI worden wijzigingen in de Wet tuchtrechtspraak accountants voorgesteld.

Aankondiging

In de aankondiging worden de voorstellen als volgt samengevat:

Dit ontwerp van een wetsvoorstel bevat onder meer de volgende wetswijzigingen:
– De verplichting om een goedkeuring te hebben DNB voor het, ten behoeve van een onder toezicht van DNB staande financiële onderneming, afgeven van een 403-verklaring of soortgelijke concerngaranties;
– De concentratie van bank- en effectenzaken bij de rechtbank Amsterdam;
– Een verbod op het leggen van derdenbeslag onder DNB op bepaalde tegoeden die financiële ondernemingen aanhouden bij DNB;
– Een aantal aanpassingen in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, waaronder toepassing van het Europese bonusplafond (100 – 200%) voor beheerder van beleggingsinstellingen binnen een groep;
– De verlenging van de termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag van een bankvergunning van dertien naar zesentwintig weken;
– De mogelijkheid voor de AFM om ten behoeve van het toezicht op de naleving van vakbekwaamheidseisen informatie op te vragen bij DUO; en
– De introductie van de bevoegdheid van DNB om onder bepaalde omstandigheden het depositogarantiestelsel in te zetten voor de financiering van een overdracht van deposito-overeenkomsten die worden aangehouden bij een bank in de noodregeling of faillissement.

Meer informatie:

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording | Tags: | Een reactie plaatsen

Lijst van hoog risico landen vastgesteld door Europese Commissie | AMLD4

Voor degenen actief in het ondernemingsrecht, op wie de antiwitwasregelgeving van toepassing is, is van belang dat de Europese Commissie op 14 juli jl. heeft bekend gemaakt dat de lijst van hoog risico landen in de sfeer van witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding voorlopig is vastgesteld. De lijst wordt definitief nadat is gebleken dat Europees Parlement en de Europese Raad geen bezwaar hebben aangetekend.

De lijst bevat drie rubrieken:

I. Derde land met een hoog risico
1 Afghanistan
2 Bosnië en Herzegovina
3 Guyana
4 Irak
5 Laos
6 Syrië
7 Uganda
8 Vanuatu
9 Jemen

II. Derde land met een hoog risico
Iran

III. Derde land met een hoog risico
Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

Meer informatie is te vinden in het artikel dat ik op mijn persoonlijke weblog heb geplaatst.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe discussie over de ‘vereenvoudigde’ vaststelling jaarrekening (artikel 210 lid 5 BW2)

Op dit blog is al eerder geschreven over artikel 210 lid 5 BW2. Inmiddels loopt er weer een discussie over deze ‘vereenvoudiging’, dit keer in het Maandblad voor Ondernemingsrecht. De auteurs zijn het er over eens dat het goed zou zijn als artikel 210 door de wetgever zou worden aangepast. Maar die wetgever lijkt daar geen interesse voor te hebben.

Overigens jammer dat deze problematiek in het notariaat niet altijd even veel aandacht heeft. Veel notarissen gebruiken statutenwijziging bij een bv niet als gelegenheid om artikel 210 lid 5 ‘weg te schrijven’.

Meer informatie

De discussie in het Maandblad voor Ondernemingsrecht, alleen voor abonnees:


Reactie Wessel Bosse, 1 augustus 2016
Wessel Bosse: Jouw aanname dat in het notariaat aan artikel 2:210 lid 5 BW geen aandacht wordt besteed is onjuist. Zie paragraaf 8 van mijn artikel in Ftv in 2014 (zie bijlage).
Ik adviseer om het in de statuten weg te schrijven en dat staat ook zo in onze model statuten.
Er zou binnen het notariaat meer ruchtbaarheid aan gegeven moeten worden.

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Limited na Brexit

De Brexit zal gevolgen krijgen voor Engelse rechtspersonen die in Europa actief zijn.
Zo verscheen op een Duitse site het artikel “Limited no longer – Brexit und Ltds in Deutschland“.
In Nederland werd al door enige auteurs geconstateerd dat een aantal in Nederland actieve limiteds ‘formeel buitenlandse vennootschap‘ zullen worden, zie bijvoorbeeld de beantwoording van vraag 9 in dit artikel.

Bij het inzetten van UK rechtsvormen is oppassendheid geboden, nu nog niet bekend is of en hoe snel er door middel van verdragen regelingen zullen worden getroffen.

Geplaatst in Buitenland | Tags: , | Een reactie plaatsen

Vraag en antwoord elektronisch deponeren jaarstukken

Inzake de verplichting tot elektronisch deponeren van jaarstukken is een brochure met vragen en antwoorden uitgebracht. Ook een aantal specifieke groepen komen aan de orde, zoals rechtspersonen van openbaar belang, pensioenfondsen en zorginstellingen.

Meer informatie:

  • Pagina Kamer van Koophandel over hoe jaarrekeningen gedeponeerd kunnen worden. Op deze pagina een overzicht van de mogelijkheden per type rechtspersoon (micro/klein, middelgroot en groot).
  • Brochure ministerie van economische zaken met vragen en antwoorden (pdf)
Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording | Tags: | Een reactie plaatsen

Consultatie implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start | Wwft

Financiële en juridische dienstverleners op het gebied van het ondernemingsrecht dienen rekening te houden met de Nederlandse antiwitwaswet (die op juridische dienstverleners allen bij specifieke diensten van toepassing is).

Gisteren is in Nederland de internetconsultatie over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start gegaan. De consultatie loopt tot 16 augustus a.s. Doel van het voorstel is om de Nederlandse antiwitwaswet “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft) aan te passen aan de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Blijkens de aankondiging zal over het ubo-register een aparte consultatie worden gehouden.

Ook gisteren heeft de Europese Commissie wijzigingen in de AMLD4 voorgesteld, zodat deze consultatie al lijkt te zijn achterhaald.

Op rijksoverheid.nl wordt de consultatie als volgt aangekondigd:

Internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Nieuwsbericht | 05-07-2016 | 09:50

Het ministerie van Financiën heeft samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie op 5 juli 2016 een publieke consultatie geopend van het wetsvoorstel voor de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Met deze consultatie wordt eenieder geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.
Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en geeft uitvoering aan de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie. De vierde anti-witwasrichtlijn beoogt het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering op Europees niveau aan te pakken en vult de bestaande regels verder aan. De verordening beoogt geldovermakingen volledig traceerbaar te maken. Dit wordt als een belangrijk hulpmiddel beschouwd bij het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen en financieren van terrorisme.
De verordening heeft rechtstreekse werking. De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving leidt hoofdzakelijk tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De twee kernverplichtingen van de huidige regels blijven bestaan. Het betreft de verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek en de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties bij de Financiële Inlichtingen Eenheid. Daarbij zal meer dan voorheen worden uitgegaan van een risicogebaseerde benadering.

Het toepassingsbereik van de Wwft wordt uitgebreid naar aanbieders van kansspeldiensten en personen die beroeps- of bedrijfsmatig in goederen handelen indien daarbij contante betalingen worden gedaan of ontvangen van €10.000,- of meer.

De vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening introduceren ook een Europees kader voor het sanctioneren van overtredingen. Dit leidt tot wijzigingen van de bevoegdheden van de toezichthouders om handhavend op te treden bij overtredingen van de Wwft. Zo wordt de maximale boete die toezichthouders kunnen opleggen verhoogd van vier miljoen euro naar vijf miljoen euro en wordt voor ernstige overtredingen een omzetgerelateerde boete mogelijk. Daarnaast dienen toezichthouders besluiten tot het opleggen van sanctiemaatregelen voortaan openbaar te maken.

De vierde anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten ook om een centraal register voor uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) in te richten. De artikelen met betrekking tot het UBO-register zullen in een apart wetsvoorstel worden ondergebracht, dat op een later moment zal worden geconsulteerd.

Meer informatie

  • Aankondiging consultatie op de consultatiesite
  • Persbericht op rijksoverheid.nl over de consulatie
  • Consultatiewetsvoorstel
  • Consultatie memorie van toelichting
  • Officiële naam van het voorstel: “Concept wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (PbEU 2015, L 141).
Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Steun van Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht voor initiatief tot modernisering personenvennootschapsrecht

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laat weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van KNB en Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) steun geeft aan het initiatief inzake een wetsvoorstel personenvennootschappen:

Steun van GCV voor initiatief tot modernisering personenvennootschapsrecht
07-07-2016

‘Het rapport van de werkgroep personenvennootschappen creëert een degelijke basis voor modernisering van het personenvennootschapsrecht. De huidige wetgeving op dit gebied is niet meer van deze tijd.’ Daarover bestaat volgens de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) brede consensus onder vennootschapsjuristen en in de maatschappij. Maar de GCV plaatst ook kanttekeningen bij het rapport.

De werkgroep personenvennootschappen heeft op 15 juni een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap geïntroduceerd. De GCV heeft daarover namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) advies uitgebracht. De GCV steunt het initiatief van de werkgroep tot modernisering van het personenvennootschapsrecht. De GCV ziet echter ook aanleiding voor het maken van een aantal opmerkingen over het rapport. Deze betreffen onder meer de uitwerking van de voorgestelde overgang onder algemene titel bij verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een personenvennootschap als daarbij registergoederen en/of aandelen op naam zijn betrokken.

Definitieve versie in voorbereiding
Het wachten is nu op de definitieve versie van het rapport. De werkgroep personenvennootschappen verzamelt alle ingekomen reacties en zal zich daarover beraden. De definitieve versie van het rapport zal naar verwachting komend najaar aan de minister van Veiligheid en Justitie worden aangeboden.

Geplaatst in Personenvennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bezwaar KNB tegen wetsvoorstel VvE-recht

Notarissenorganisatie KNB schrijft in de nieuwsbrief van 4 juli jl.:

KNB brengt punten nieuwe VvE-wet onder de aandacht
De KNB heeft de Commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer gewezen op relevante onderwerpen van de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (VvE). Het ministerie nam eerder de belangrijkste punten van de KNB al over na de consultatie. Nieuw ten opzichte van de consultatieversie is de passage waarin staat dat de notaris bij de controle van de verklaring van het bestuur van de VvE naast het opnemen van het reservefonds, ook de eventuele schuld door een lening moet opnemen in de leveringsakte. De KNB laat weten dat de notaris niet de juistheid van bedoelde leningen kan controleren, omdat hem deze gegevens ontbreken. Hij moet wel (blijven) handelen conform zijn zorgplicht; door de aanvulling van de verklaring met bedoelde leningen wordt deze zorgplicht uitgebreid en daarmee is tijd én geld gemoeid (waarschijnlijk enkele tientjes meer).

Overigens vraag ik me af of een notaris de juistheid van de leningen überhaupt kan controleren zonder onderzoek in te stellen naar de administratie van de VvE. Mij lijkt gewenst dat de notaris zich beperkt tot het opnemen van een verklaring van het bestuur van de VvE.

Geplaatst in Vereniging | Tags: , | Een reactie plaatsen