Wetsvoorstel verbod antidemocratische organisaties aangenomen door Tweede Kamer

De rijksoverheid liet op 14 oktober weten dat het wetsvoorstel verbod antidemocratische organisaties is aangenomen door Tweede Kamer:

Wetsvoorstel verbod antidemocratische organisaties aangenomen door Tweede Kamer
Nieuwsbericht | 14-10-2020 | 09:00

Op het moment dat radicale of extremistische organisaties de samenleving ernstig bedreigen of de rechtsorde omver willen werpen, moeten we snel kunnen ingrijpen door zulke organisaties door de rechter direct te laten verbieden. Nu kost dat soms jaren procederen en dat gaat straks sneller en effectiever. Het wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) dat dit mogelijk maakt, is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat is belangrijk, want bedreigingen van deze organisaties zijn de afgelopen jaren toegenomen.

Minister Dekker:
“We moeten een duidelijke grens trekken als vrijheden door radicale of extremistische organisaties misbruikt worden om onze rechtsstaat en democratische waarden aan te tasten. Tolerant zijn tegen intolerantie kunnen we ons simpelweg niet veroorloven. We maken het daarom mogelijk om sneller en effectiever in te grijpen tegen zulke organisaties als het nodig is, waar zoiets nu nog jarenlange procedures vergt.”

Verlichting bewijs
Om effectiever de strijd tegen antidemocratische organisaties aan te gaan, maakt de wet concreter wat in Nederland in strijd is, of kan zijn, met de openbare orde. Officieren van justitie kunnen daardoor eenvoudiger dan nu het geval is, bewijzen dat een organisatie moet worden verboden, bijvoorbeeld omdat deze aanzet tot haat en geweld of een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. En de rechter krijgt meer houvast als hij een beslissing moet nemen over zo’n verzoek van het Openbaar Ministerie. Zo maken we het makkelijker om organisaties die onze samenleving dreigen te ontwrichten te verbieden en ontbinden.

Bestuursverbod
In de bestaande wetgeving ligt de nadruk alleen op organisaties, waarbij we individuen niet op de korrel kunnen nemen. Dit gaat veranderen. Leidinggevenden van verboden organisaties krijgen in principe een bestuursverbod van drie jaar of meer. Dit voorkomt dat zij ongehinderd door kunnen gaan met hun antidemocratische activiteiten in een andere organisatie. Ook kan de rechter het bevel geven tijdens de procedure activiteiten van een organisatie stop te zetten, waarbij het strafbaar wordt als je zo’n verbod negeert. Zo voorkomt het wetsvoorstel dat ongewenste activiteiten binnen een organisatie worden voortgezet totdat de verbodenverklaring en ontbinding onherroepelijk zijn.

Verdubbeling straf
Wie na een definitief verbod toch nog doorgaat, kan straks een gevangenisstraf van twee jaar krijgen. Nu is dat nog één jaar.

 

Meer informatie:

  • Naam wetsvoorstel: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen: dossier overheid.nl
  • Wetsvoorstel zoals aan de Eerste Kamer is voorgelegd.
Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Kopie identiteitsbewijs van de ubo – mag dat? | Wwft

Mag de Kamer van Koophandel een kopie identiteitsbewijs van de ubo verlangen? Lees verder op mijn algemene blog.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: ,

Zoeken naar notariskantoor en notaris

Degene die op zoek is naar een notariskantoor, kan op de site notaris.nl van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) terecht. Via https://www.notaris.nl/page/zoek-een-notaris kan gezocht worden naar notariskantoren in alle plaatsen van Nederland.

Informatie over individuele notarissen is te vinden via registernotariaat.nl. Er kan op de achternaam van de notaris worden gezocht. Per notaris is aangegeven wanneer betrokkene is gestart, of er maatregelen zijn opgelegd en wat de nevenbetrekkingen van de notaris zijn.

Op de site van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is algemene informatie over het register notariaat te vinden, met als peildatum 1 oktober 2014. Wel apart dat NORA het  notariaat rekent tot het Domein Rechtspraak.

Notarissen in de EU kunnen worden gezocht via de site van de Europese notarissenorganisatie.

Geplaatst in Juridische beroepsgroepen | Een reactie plaatsen

Ubo en ubo-register in de brochure KvK voor het notariaat | Wwft

Op 27 september gaat het ubo-register van start. Registratieplichtigen, zoals bv’s en personenvennootschappen, zijn zelf verantwoordelijk voor de opgave van de ubo. Zij kunnen ook aan een notaris vragen de opgave voor hen te doen. De Kamer van Koophandel heeft een aparte brochure uitgebracht met informatie voor het notariaat over het doen van de ubo-opgave via speciale software, de ‘Notaris Applicatie UBO‘. Die brochure is hier te vinden. Deels bevat de brochure algemene uitleg over het systeem van het ubo-register en over de werking van de software.

De brochure is interessant omdat ook de regelgeving aan de orde komt.

Aard en omvang van het economisch belang van de ubo
In de brochure is vermeld welke gegevens bij de besloten vennootschap over de aard en de omvang van het economisch belang van de ubo worden geregistreerd.

Aard
Bij de aard zijn er bij de bv de volgende keuzes:

  • aandeelhouder
  • houder van een stemrecht
  • houder van economisch belang
  • houder van feitelijke zeggenschap
  • hoger leidinggevende

In de brochure worden voorbeelden gegeven, waar nog wel eens goed naar gekeken mag worden. Zo klopt het voorbeeld inzake feitelijke zeggenschap op pagina 21 over de Europese nv en cv (die ook op de bv toegepast zou kunnen worden) niet.

Omvang
Bij ‘omvang’ kan worden gekozen tussen drie klassen, groter dan 25% tot en met 50%; groter dan 50% tot en met 75% en meer dan 75%.

Bij de voorbeelden inzake omvang worden alleen rechtlijnige situaties vermeld en wordt niet ingegaan op wat er moet gebeuren bij bijvoorbeeld een combinatie van aandelenbelang en daar niet aan parallel lopend stemrecht.

Als het systeem goed is ingericht, zou het mogelijk moeten zijn om ‘omvang’ niet in te vullen bij een ubo waar dit niet voor geldt, zie dit artikel.

Terminologie
Opvallend is dat bij de keuzemogelijkheden bij ‘aard’ niet is aangesloten bij de terminologie in de regelgeving. Het implementatiebesluit spreekt over “aandelen, stemrechten of een eigendomsbelang“, die samen de categorie “economisch belang” vormen. Het nieuwe artikel 15a lid 2 sub e Handelsregisterwet 2007 spreekt over “de aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang, aangeduid in bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen klassen”.

De Kamer van Koophandel zou er goed aan doen om de rubriek “houder van economisch belang” te vervangen door “houder van een eigendomsbelang“.

Voorbeelden
De voorbeelden in de brochure behoeven aandacht. Zo staat op pagina 23 een voorbeeld van een aanhanger van een politieke partij die deze partij financiert. Er wordt gezegd dat de financier “als externe betrokkene een rol” vervult en daarom ubo is. Mij lijkt dat het betrokken zijn onvoldoende is, er zal moeten worden onderbouwd dat de financier feitelijke zeggenschap heeft, bijvoorbeeld op grond van een overeenkomst.

Het verdient aanbeveling alleen voorbeelden te vermelden die voldoende duidelijk zijn en aansluiten bij de parlementaire geschiedenis.

Tot slot
Het is aan te bevelen de brochure in de volgende versie aan te scherpen.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Pas op met aandelen aan toonder van naamloze vennootschappen!

Door: Lisanne Wigboldus

Door een wetswijziging uit 2019 kunnen de houders van aandelen aan toonder in een naamloze vennootschap hun rechten verliezen als er geen actie wordt ondernemen. Ook bij het MKB komen nog oude naamloze vennootschappen voor met aandelen aan toonder.

Kenmerk van een aandeel aan toonder is dat het aandeelhouderschap wordt bewezen met een schriftelijk bewijsstuk, het ‘aandeelbewijs’. Dergelijke aandelen komen niet veel meer voor. Maar als u nog aandelen aan toonder in een (veelal oude) nv heeft, dan moet u snel iets ondernemen.

Op 1 juli 2019 trad de Wet omzetting aandelen aan toonder in werking. Deze wet houdt in dat aandelen aan toonder bij Nederlandse kapitaalvennootschappen in de huidige vorm niet meer mogelijk zijn.

Een uitzondering geldt alleen voor aandelen aan toonder die in bewaring worden gegeven, zoals bijvoorbeeld bij beursaandelen gebeurt. Dit wordt hier verder niet besproken

Het kenmerk van aandelen aan toonder was dat niet bekend hoefde te zijn door wie de aandelen aan toonder gehouden werden. De overheid veronderstelt dat door afschaffing van dit type aandelen belastingontduiking, witwassen terrorismefinanciering kan worden bestreden.

Aandelen aan toonder verdwijnen …
Houders van de aandelen aan toonder dienen vanaf 1 januari 2020 hun aandeelbewijzen bij de nv in te leveren en om te ruilen voor een aandeel op naam en kunnen hun aandeelhoudersrechten slechts uitoefenen als zij hun aandeelbewijs hebben ingeleverd. Dat inleveren van het aandeelbewijs is slechts mogelijk tot en met 31 december a.s.

Als de aandeelbewijzen niet op uiterlijk 31 december a.s. zijn ingeleverd bij de vennootschap verkrijgt de nv deze aandelen van rechtswege om niet. De voormalig aandeelhouder heeft dan nog een beperkte mogelijkheid om het aandeel op naam te krijgen.

Gevolgen voor de nv
De nv dient in haar bestuursverslag aandeelhouders te wijzen op de gevolgen van de wet. Ook dient de nv een aankondiging in een landelijk verspreid dagblad te plaatsen. Voorts is aanpassing van de statuten van de nv gewenst. Zorg daarom voor maatregelen als een nv nog aandelen aan toonder heeft.

De wet heeft grote gevolgen voor zowel de nv met aandelen aan toonder als de houders van die aandelen.

De ondernemingsrechtadvocaten van Pellicaan Advocaten kunnen u assisteren bij het regelen van de gevolgen van de Wet omzetting aandelen aan toonder.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Kapitaalvennootschappen, Naamloze vennootschap | Tags: | Een reactie plaatsen

Het economisch belang van pseudo-ubo’s in het ubo-besluit | Wwft

Gisteren is het implementatiebesluit ubo-register [*] bekend gemaakt.

In de toelichting is vermeld dat het indelen in categorieën van economisch belang, zoals vermeld in het nieuwe artikel 35b lid 1 Handelsregisterbesluit 2008, niet voor pseudo-ubo’s geldt. Dat blijkt uit de tekst van de bepaling, die als volgt luidt:

In het geval een natuurlijke persoon wordt aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende op grond van het houden van aandelen, stemrechten of een eigendomsbelang, wordt de omvang van het economisch belang van die uiteindelijk belanghebbende in het handelsregister aangeduid in een van de volgende klassen:

a. groter dan 25 tot en met 50 procent;
b. groter dan 50 tot en met 75 procent;
c. groter dan 75 tot en met 100 procent.

 

Voorts wordt verduidelijkt dat van ‘aanwijzen’ van pseudo-ubo’s geen sprake is: het volledige statutaire bestuur van een rechtspersoon, respectievelijke alle vennoten van een personenvennootschap zijn ubo (met een uitzondering voor commanditair vennoten).

Lees ook de op 18 september jl. beantwoorde kamervragen.

Zoals bekend is raadselachtig welk nut het heeft dat pseudo-ubo’s in het ubo-register worden opgenomen.

[*] Officieel: Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

GLEIF

Achter de afkorting GLEIF gaat de Global Legal Entity Identifier Foundation schuil. De organisatie beschrijft zichzelf als verantwoordelijk voor het burgerservicenummer van rechtspersonen, de Legal Entity Identifier (LEI).

LEI speelt ook een rol in het cliëntenonderzoek naar rechtspersonen, aldus LEI in KYC: A New Future for Legal Entity Identification.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Een reactie plaatsen

Het nieuwe uitkeringenregister van de stichting

Voor de website van Pellicaan Advocaten schreef ik onderstaand artikel.

 

Het nieuwe uitkeringenregister van de stichting

Op 8 juli jl. is een nieuwe wettelijke bepaling in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden, die voorschrijft dat stichtingen een uitkeringenregister moeten aanhouden. Deze bepaling zou een fiscale noodzaak hebben, al blijkt uit de parlementaire geschiedenis niet welke lacune hier wordt gedicht.

25%-drempel

Op grond van de nieuwe bepaling moet het bestuur van een stichting een register bijhouden waarin de namen en adressen worden opgenomen van alle personen aan wie de stichting uitkeringen heeft gedaan die niet meer bedragen dan een kwart van “het voor uitkering vatbare bedrag” (25%-drempel) in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop de uitkering is gedaan. Het begrip ‘uitkering’ omvat hier alleen uitkeringen in geld.
De 25%-drempel is opgenomen, omdat mensen die een uitkering van meer dan 25% ontvangen ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) van de stichting zijn en in het ubo-register moeten worden opgenomen. Het is de vraag of dit in de praktijk vaak zal voorkomen, omdat certificaathouders van de in Nederland veel voorkomende stichting administratiekantoor (stak), geen ubo van de stak zijn, maar van de onderliggende kapitaalvennootschap.

Not-for-profit-sector

Het is de vraag of er in Nederland veel stichtingen zijn die uitkeringen doen, aangezien stichtingen in de not-for-profit-sector voor vele andere activiteiten worden ingezet, zoals ziekenhuizen, musea en scholen. Deze not-for-profit-organisaties doen geen uitkeringen.
Bij een deel van de stichtingen die uitkeringen doen zullen deze gegevens al uit de administratie blijken, zoals bij pensioenfondsen. Tijdens de parlementaire geschiedenis is door de Minister van Financiën opgemerkt dat stichtingen niet meer hoeven te registreren, dan waarover zij reeds beschikken. Specifiek is gezegd dat zij geen extra gegevens bij begunstigden hoeven op te vragen.

Meer informatie

Meer informatie over het uitkeringenregister is te verkrijgen bij onze not-for-profit-advocaten Xander Alders en Ellen Timmer. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw vaste gesprekspartner bij Pellicaan Advocaten.

 

Alle artikelen op mijn algemene blog over het uitkeringenregister zijn hier te vinden.

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijdingsperikelen

Op mijn algemene blog bespreek ik allerlei witwasbestrijdingsperikelen. Enkele recente berichten die ook het ondernemingsrecht raken:

 

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Terugmeldplicht ubo-register in de overgangsperiode | Wwft, ubo-register

Door:
Dirk de Lange, Praktijkgenerator

 

Op 27 september aanstaande is registratie van de ubo(s) in het ubo-register verplicht. Dat betekent dat de Wwft-plichtige ondernemer (notaris, makelaar, accountant, bank etc) het ubo-register moet raadplegen bij zijn cliëntenonderzoek.

De bedrijven hebben anderhalf jaar de tijd gekregen om het ubo-register (aan) te vullen.

De Wwft-plichtige ondernemer moet op grond van het bepaalde in artikel 10c Wwft iedere discrepantie die zij aantreft tussen een gegeven omtrent een ubo dat zij verstrekt heeft gekregen uit het handelsregister en de informatie over die ubo waarover zij uit anderen hoofde beschikt terugmelden aan het handelsregister.

Betekent dit nu dat als je geen ubo-gegevens aantreft omdat het bedrijf nog niet heeft voldaan aan opgave van de ubo(s), je als Wwft-plichtige ondernemer (i) het ubo-register moet melden dat er discrepantie is , of (ii) zelfs de ubo-gegevens uit eigen onderzoek moet aanleveren aan het handelsregister?

Ik ben geneigd te concluderen dat je in dit geval geen terugmelding hoef te doen. Maar het zou heel vervelend zijn als achteraf komt vast te staan dat dit de verkeerde lezing is.

Wie durft zich hier aan te wagen?

Dirk de Lange


Reacties zijn van harte welkom, zowel op dit blog (via het reactieformulier) als in de LinkedIn groep modernisering ondernemingsrecht.

 


Aanvulling 15 september 2020, 11:40 uur
Inmiddels zijn er een groot aantal reacties binnen gekomen, waarvoor dank! Lees de reacties op dit blog (Wessel Bosse) en op mijn algemene blog (met Marrit Verveld en Anja van Meurs.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | 3 reacties