IT-optimisme van Europa | internetconsultatie Richtlijnvoorstel digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen

Eveneens op 18 mei jl. is een andere consultatie over Europese ondernemingsrechtelijke plannen gestart. Deze consultatie betreft het Richtlijnvoorstel digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen.

IT-optimisme | online registratie
Het voorstel straalt een groot optimisme uit over de mogelijkheden van de IT. De Europese Commissie denkt dat het online registreren van vennootschappen grote besparingen zal opleveren, maar denkt kennelijk niet na over feit dat de IT waarmee dit gerealiseerd moet worden, zeer duur is. Zie bijvoorbeeld artikel 13 septies over online registratie van vennootschappen.

One-size-fits all | modelstatuten
One-size-fits-all is een ander stokpaardje van de Europese Commissie: in artikel 13 octies wordt voorgesteld om modelstatuten ter beschikking te stellen. Dan wordt het voor aanvragers wel heel gemakkelijk om de verkeerde statuten te kiezen. Ik ben dan ook benieuwd wat het notariaat en de Commissie Vennootschapsrecht van de voorstellen vinden. De KNB schreef al over het voorstel.

Tekst artikelen 13 septies en 13 octies van het richtlijnvoorstel

Onderstaand de Nederlandse versies van de genoemde teksten:

Artikel 13 septies
Online registratie van vennootschappen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat vennootschappen volledig online kunnen worden geregistreerd zonder dat de aanvragers of hun vertegenwoordigers zich daarvoor fysiek moeten aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon of instantie die de registratieaanvraag behandelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 ter, lid 4. De lidstaten kunnen evenwel besluiten om voor de in bijlage I genoemde vennootschapsvormen niet te voorzien in registratieprocedures die volledig online kunnen worden afgewikkeld.

2. De lidstaten stellen nadere voorschriften voor de online registratie van vennootschappen vast, onder meer inzake het gebruik van de in artikel 13 octies bedoelde modellen en inzake de documenten en gegevens die vereist zijn om een vennootschap te registreren. In het kader van deze voorschriften zorgen de lidstaten ervoor dat de online registratie kan worden verricht door middel van de indiening van informatie of documenten in elektronische vorm, met inbegrip van elektronische kopieën van de documenten en gegevens als bedoeld in artikel 16 bis, lid 4.

3. De in lid 2 bedoelde voorschriften hebben ten minste betrekking op: (a) de procedures om de handelingsbekwaamheid van de aanvragers en hun bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, te waarborgen; (b) de middelen om de identiteit te verifiëren van de personen, of hun vertegenwoordigers, die de vennootschappen registreren; (c) de verplichting voor de aanvragers om gebruik te maken van vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014.

4. De in lid 2 bedoelde voorschriften kunnen ook betrekking hebben op:
(a) de procedures om de rechtmatigheid van het doel van de vennootschap te waarborgen;
(b) de procedures om de rechtmatigheid van de naam van de vennootschap te waarborgen;
(c) de procedures om de rechtmatigheid van de oprichtingsakten te waarborgen, onder meer via een controle van het correcte gebruik van de modellen;
(d) de procedures om de benoeming van de bestuurders te verifiëren, rekening houdend met de diskwalificatie van bestuurders door bevoegde autoriteiten van andere lidstaten;
(e) de procedures om een notaris of een andere door de lidstaat gemachtigde persoon of instantie te betrekken bij de indiening van een registratieaanvraag;
(f) de omstandigheden waarin online registratie kan worden uitgesloten wanneer het aandelenkapitaal van een vennootschap moet worden uitgekeerd in natura.

5. De lidstaten laten de online registratie van een vennootschap niet afhangen van het voorafgaand verkrijgen van een vergunning of machtiging, tenzij zulks onontbeerlijk is voor een passende controle van bepaalde activiteiten als vastgelegd in het nationale recht.

6. Wanneer in het kader van de procedure voor het registreren van een vennootschap aandelenkapitaal moet worden uitgekeerd, zorgen de lidstaten ervoor dat de betrokken bedragen overeenkomstig artikel 13 quinquies online kunnen worden overgemaakt naar een bankrekening van de bank die in de Unie actief is. Bovendien zorgen de lidstaten ervoor dat het bewijs van deze overmakingen ook online kan worden verstrekt.

7. De lidstaten dragen er zorg voor dat de online registratie wordt afgewikkeld binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf de meest recente van de volgende data:
(a) de datum van ontvangst van alle vereiste documenten en gegevens door een bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, door een persoon of een instantie die krachtens het nationale recht gemachtigd is om de aanvraag tot registratie van een vennootschap in te dienen;
(b) de datum van betaling van een registratievergoeding, de datum van betaling van aandelenkapitaal in contanten, of de datum van betaling van aandelenkapitaal overeenkomstig het nationale recht, indien het aandelenkapitaal in natura moet worden uitgekeerd.
Als deze termijn in naar behoren gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden niet in acht kan worden genomen, zorgen de lidstaten ervoor dat de aanvrager onmiddellijk in kennis wordt gesteld van de redenen voor de vertraging.

Artikel 13 octies
Modellen voor de registratie van vennootschappen

1. De lidstaten stellen de modellen voor de in bijlage IIA genoemde vennootschapsvormen ter beschikking op registratieportaalsites of -websites die deel uitmaken van de digitale toegangspoort. De lidstaten kunnen online ook modellen ter beschikking stelen voor de registratie van vennootschapsvormen die in bijlage II, maar niet in bijlage IIA worden vermeld.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de aanvragers de in lid 1 van dit artikel bedoelde modellen kunnen gebruiken in het kader van de in artikel 13 septies bedoelde online registratieprocedure. Indien de modellen door de aanvrager zijn gebruikt in overeenstemming met de regels als bedoeld in artikel 13 septies, lid 4, onder c), in voorkomend geval, wordt ervan uitgegaan dat is voldaan aan de in artikel 10 vastgelegde eis om de oprichtingsakte van de vennootschap bij authentieke akte te verlijden.

3. De lidstaten stellen deze modellen ten minste beschikbaar in een officiële taal van de Unie die zoveel mogelijk grensoverschrijdende gebruikers in grote lijnen begrijpen.

4. De inhoud van de modellen valt onder het nationale recht.

Meer informatie

Consultatie

Overige informatie

Advertenties
Geplaatst in Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Gaat MKB profiteren van Europese richtlijn met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen?

Op 18 mei jl. is in Nederland een internetconsultatie van start gegaan over het Europese richtlijnvoorstel. Dat voorstel over grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing vult richtlijn 2017/1132 (EU) aan met procedurele regels voor grensoverschrijdende omzetting en splitsing en wijzigt de procedurele regels voor grensoverschrijdende fusie.

De consultatie loopt tot en met 30 juni.

Profijt voor het MKB?

In de aankondiging voor de consultatie staat een opmerkelijke tekst onder het kopje “Verwachte effecten van de regeling

Met name het MKB zal profiteren van het gemakkelijker en goedkoper worden van grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing.

Ik ben zo vrij daar helemaal niets van te geloven.

Grensoverschrijdende juridische omzetting, fusie en splitsing zijn juridisch technische handelingen, die gespecialiseerde juridische begeleiding vereisen die de meeste MKB-adviseurs niet kunnen geven, zodat betrokkenen bij dure specialisten terecht komen. Bovendien vergen dergelijke activiteiten een gespecialiseerde fiscale begeleiding door adviseurs met kennis van het (snel veranderende) internationale belastingrecht.

Meer informatie:

Geplaatst in Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Fusie, overname en splitsing, Grensoverschrijding, Omzetting rechtspersonen | Tags: , | Een reactie plaatsen

GCV wijst op onvolkomenheden in wetsvoorstel omzetting toonderaandelen

In een nieuwsbericht laat de KNB weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft geadviseerd over het wetsvoorstel omzetting toonderaandelen:

GCV wijst op onvolkomenheden in wetsvoorstel omzetting toonderaandelen
16-05-2018

In de uitwerking van het wetsvoorstel omzetting toonderaandelen doen zich onvolkomenheden voor die tot complicaties kunnen leiden. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) adviseert (pdf, 597 kB) de Tweede Kamer daarom opnieuw over dit onderwerp.
Het wetsvoorstel richt zich op de identificatie van houders van aandelen aan toonder van niet-beursgenoteerde vennootschappen. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor financiering van terrorisme of belastingontduiking en witwassen. Vennootschappen zijn verplicht uiterlijk op 31 december 2019 aandelen aan toonder die niet in bewaring zijn gegeven bij een intermediair om te zetten in aandelen op naam.

Sterk verbeterd
Het voorstel is sterk verbeterd ten opzichte van de consultatieversie doordat andere keuzes zijn gemaakt. De GCV wijst in het bijzonder op het schrappen van bepalingen over het verval van aandelen (kapitaalvermindering) en van de eerder voorgestelde procedure bij de Ondernemingskamer.

NLFI
In de toelichting wordt uitvoerig ingegaan op de wijze waarop moet worden omgegaan met een aandeel dat op grond van de wet overgaat op de gezamenlijke bestuurders. De GCV wijst erop dat de voorgestelde wettelijke bepaling en de toelichting daarop een aantal vragen doen rijzen over de inhoud en effectiviteit van deze regeling. De GCV vraagt zich af of niet beter is een ander dan de gezamenlijke bestuurders aan te wijzen als degene die van rechtswege één aandeel voorwaardelijk verkrijgt. Gedacht wordt aan het aanwijzen van bijvoorbeeld de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) waarop het aandeel om niet overgaat en waarbij het aandeel vervolgens aan de Staat vervalt als er binnen een bepaalde tijd geen gerechtigden tot het aandeel opkomen.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Europa kiest voor openbare ubo-registers | AMLD5 vastgesteld

Via een persbericht deelde de Europese Raad mee dat de 5e anti-witwasrichtlijn (AMLD5) op 14 mei jl. door de Raad is vastgesteld. De richtlijn brengt wijziging in de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4), die onder meer voorschrijft dat alle EU lidstaten ubo-registers tot stand moeten brengen, iets waarmee Nederland in gebreke is.

In Europa leeft men nog in de illusie dat criminaliteit met ‘transparantie’ kan worden bestreden. Voor de criminele mogelijkheden van die transparantie sluit men de ogen.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Een reactie plaatsen

Ubo en ubo-register in Nederland | antwoorden op kamervragen

Op 14 mei is de beantwoording van kamervragen over ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft openbaar gemaakt. Daarin komen onder meer ubo en ubo-register aan de orde. Ook diverse andere vragen inzake de gewijzigde Wwft worden beantwoord.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Een reactie plaatsen

ANBI’s bezorgd over het ubo-register

In een brief van 13 april jl. aan de eerste kamer spreekt de organisatie van ANBI’s de bezorgdheid uit over de plannen rondom ubo en ubo-register.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Stichting | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

“The Notaries of Europe are ready for more digitalization in Company Law”

The European organisation of notaries, the Council of the Notariats of the European Union (CNUE), in a press release of 30 April welcomes the European inititatives regarding digitalization in company law:

The Notaries of Europe are ready for more digitalization in Company Law
30 April 2018

On 25 April 2018, the European Commission published two legislative proposals for European company law as part of its EU Company law upgraded Package. The proposals promote digital solutions throughout a company’s lifecycle and establish a comprehensive legal framework for cross-border transformations, introducing for the first time European rules on cross-border conversions and divisions.

The Notaries of Europe welcome the European Commission’s general approach to implement digitalization in company law without disruption by allowing Member States to build upon already existing, well-established systems of preventive control also in the digital age.

The Notaries of Europe appreciate that the proposal for a directive on digital tools in company law expressly recognizes the role of the notary to guarantee legal certainty and to prevent abuse in company law in today’s increasingly digitalized world. Notaries provide comprehensive legal advice and carry out a preventive legal control throughout a company’s lifecycle which ensures that companies are effectively set up, that their articles of association are tailored to the specific needs and requests of the founders and that subsequent structural changes during a company’s lifecycle are legally valid. Furthermore, the reliable identification of shareholders and directors by the notary allows businesses as well as governmental authorities to efficiently and reliably determine who stands behind a company and who can represent it in relation to third parties. In consequence, the data and information filed by the notary with the company register and displayed there for public information is reliable and can therefore be vested with public faith. At the same time, the abuse of corporate entities for illegal purposes such as money laundering and tax evasion is effectively prevented.

Dr. Marius Kohler, President of the C.N.U.E., states: “Building upon electronic procedures already in place for the interaction between notaries and company registers in many Member States, the Notaries of Europe are ready to perform their tasks also by digital means and will take the necessary steps in cooperation with the registration authorities to allow the fully online incorporation and registration of limited liability companies.”

The Notaries of Europe believe that the European Commission’s proposal on cross-border mobility will make it easier for European companies to merge, divide or transfer their registered office across national borders within the EU, provided that the operation is not artificial or abusive and that the interests of stakeholders (shareholders, creditors and employees) are sufficiently protected. The Notaries of Europe therefore welcome that the proposal expressly aims at promoting cross-border mobility of companies for genuine business purposes whilst, at the same time, calling for strong safeguards to protect the rights and interests of shareholders, creditors and employees. C.N.U.E will thoroughly analyze now whether the proposed safeguards are sufficiently waterproof or whether they still have loopholes that need to be closed by the European legislator during the legislative process.

Dr. Marius Kohler, President of the C.N.U.E, concludes: “We feel that the European Commission’s proposals on company law offer a good starting point to adapt company law to the needs of businesses, consumers and governmental authorities in today’s increasingly digitalized world. We look forward to a constructive dialogue between the stakeholders and the European institutions in the upcoming legislative process to reach the best solutions for European citizens and enterprises.”
The Council of the Notariats of the European Union (CNUE) is an official body representing the notarial profession in dealings with the European institutions. Speaking for the profession, it expresses the joint decisions of its members to the institutions of the European Union. The CNUE includes 22 notarial organisations in the European Union, representing over 40,000 notaries and 200,000 staff. The European notariats are represented in the CNUE by the presidents of the national notariats. The CNUE operates under the authority of a President, the CNUE’s spokesperson, who has tenure for one year.

Information on the European plans: see this article.

On the same date: The European Commission presents a series of company law proposals

Geplaatst in Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Tags: | Een reactie plaatsen

KNB over Europese plannen ondernemingsrecht | Europese Commissie wil online registratie van bedrijven mogelijk maken

Op 3 mei jl. heeft de KNB een bericht gepubliceerd naar aanleiding van de Europese plannen op het gebied van het ondernemingsrecht:

Europese Commissie wil online registratie van bedrijven mogelijk maken
03-05-2018

Het moet mogelijk worden in de Europese Unie online een bedrijf te registreren. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie, het zogenoemde Vennootschapsrecht Pakket. Hierin staan nieuwe regels voor het vennootschapsrecht. Het voorstel moet digitalisering en grensoverschrijdende herstructureringen in het vennootschapsrecht makkelijker maken.

Volgens de voorgestelde regels moeten de noodzakelijke documenten online aan het Handelsregister kunnen worden aangeboden. Lidstaten kunnen zelf waarborgen tegen fraude en misbruik inbouwen, zoals verplichte identiteitscontrole en het geven van een rol aan de notaris bij de vormgeving van een juridische entiteit. Het doel is meer gelijke mogelijkheden creëren voor vennootschappen in de EU. Tegelijkertijd krijgen de lidstaten de ruimte hun nationale systeem naar behoefte aan te passen en juridische tradities te handhaven.

Harmoniseren
Het voorstel houdt verder in dat de regels voor het omzetten, fuseren en splitsen van ondernemingen binnen de EU worden geharmoniseerd. In het voorstel zijn ook specifieke maatregelen opgenomen om de nationale autoriteiten te helpen bij het tegengaan van misbruik. Ze moeten voorkomen dat bij dit soort operaties constructies worden bedacht om belastingen te ontwijken, de rechten van werknemers uit te hollen of de belangen van schuldeisers of minderheidsaandeelhouders aan te tasten.

Loopholes
De Raad van notarissen in Europa, de CNUE, en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bekijken nu of de voorgestelde waarborgen voldoen of dat er nog punten zijn die de Europese regelgever gedurende het wetgevingsproces moet aanpassen. Voorzitter Marius Kohler van de CNUE: ‘De voorstellen van de Europese Commissie bieden naar ons idee een goed startpunt om het vennootschapsrecht aan te passen aan de behoeften van bedrijven, consumenten en regeringen in de steeds meer gedigitaliseerde wereld van vandaag. We kijken uit naar een constructieve dialoog tussen de stakeholders en de Europese instituties in het komende wetgevingsproces om de beste oplossingen te bereiken voor Europese burgers en ondernemingen.’

Zie over de Europese voornemens dit bericht met vindplaatsen.

Geplaatst in Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Commentaar NOB op ontwerp uitvoeringsbesluit Wwft met vele opmerkingen over de uiteindelijk belanghebbende

Op 1 mei jl. heeft belastingadviseursorganisatie NOB advies uitgebracht aan de Vaste commissie voor Financiën van de tweede kamer over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 dat op 6 april 2018 aan de tweede kamer is gezonden.

In het advies komen uiteindelijk belanghebbende (ubo) en het ubo-register uitgebreid aan de orde.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Commission proposes new rules to help companies move across borders and find online solutions

The European Commission proposes new legislation in company law. Possibly taking measures against tax avoidance and other abuses are the main reasons for the proposal.

In it’s daily news of 25 April the Commission says:

Company Law: Commission proposes new rules to help companies move across borders and find online solutions

Today, the European Commission is proposing new company law rules to make it easier for companies to merge, divide or move within the Single Market. The new rules will also ensure that employees’ rights are well protected and tax abuse is prevented. The rules will stimulate the growth potential of European companies by digitalising the process of setting-up and running a business. First Vice-President Frans Timmermans said: “In our thriving EU Single Market, companies have the freedom to move and grow. But this needs to happen in a fair way. Today’s proposal puts in place clear procedures for companies, with strong safeguards to protect employees’ rights and, for the first time, to prevent artificial arrangements aiming at tax avoidance and other abuses”. Commissioner for Justice, Consumers & Gender Equality policy, Vera Jourová said: “Too often, European companies are prevented from looking for business opportunities abroad. I want to change this and modernise the company law rules. First, I want more online solutions for European businesses so that they cut costs and save time. Second, I want to offer the honest entrepreneurs the choice of where to do business and how to grow or reorganise their businesses.” This Company Law proposal was first announced in the Commission’s 2017 Work Programme and part of the Commission’s Digital Single Market Strategy. More information can be found in this press release and memo. (…)

 

In the press release of 25 April 2018 creating companies online is introduced as an important element of the proposal:

Creating companies online
There are currently only 17 Member States that provide a fully online procedure for registering companies. Under the new rules, in all Member States, companies will be able to register, set up new branches or file documents to the business register online. Going digital makes the process of setting up a business more efficient and cost effective:

* online registration takes on average half of the time and can be up to 3 times cheaper than traditional paper-based formats;
* savings for online registration and filing under the new rules are estimated to be €42 – €84 million per year for EU companies;
* the “once-only principle”, included in today’s proposal, replaces the need to submit the same information several times to different authorities in a company life-cycle;
* more information about companies will be available to all interested parties free of charge in the business registers.

To prevent fraud and abuse, national authorities will be able to rely on each other’s information about disqualified directors. If they suspect fraud, authorities can still request the physical presence of company owners. They will also be able to require the involvement of bodies, such as notaries, in the process.

The European Commission announced that the proposal for a Directive on single-member private limited liability companies will be withdrawn.

More information:

European Commission

Some articles

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, English | posts in English on company law, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Grensoverschrijding | Tags: , , | Een reactie plaatsen