Access tax authorities to national beneficial ownership registries

According to a press release of 6 December 2016 the information in the national beneficial ownership registries will also be used by the tax authorities:

Commission welcomes new rules granting tax authorities access to important anti-money laundering information

The Commission welcomes the green light given today by EU Finance Ministers for new rules ensuring that tax authorities in the EU will access data collected under current anti-money laundering rules. This includes important information such as customer due diligence records and information held in national beneficial ownership registries. Tax authorities will now be able to easily identify the ultimate owner behind an opaque company or entity, and be able to react quickly to instances of tax evasion and avoidance. Following the adoption, Pierre Moscovici, Commissioner for Taxation and Customs Union, said: “This is yet another leap forward in improving transparency and cross-border tax cooperation within the EU, providing Member States with a valuable tool to protect the integrity of their tax systems. Quick agreement at the Council once again reflects the importance Member States attach to the fight against tax evasion and avoidance.” The proposal formed part of initiatives put forward by the Commission in July and the new measures should come into effect on 1 January 2018. Today’s formal adoption of this new legislation comes after the European Parliament gave its opinion on this file.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), English | posts in English on company law, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Tags: | Een reactie plaatsen

Europese regelgeving ubo-register binnenkort bekend

Op dit moment zijn de wijzigingen van de Vierde Europese antiwitwasrichtlijn in behandeling bij de Europese instellingen. Het laatste voorstel is van 24 november jl. Op dit moment vindt een publieke vergadering plaats van de Economic and Financial Affairs Council. In die vergadering zal ook het wijzigingsvoorstel worden behandeld.

Op grond van het laatste voorstel wordt het ubo-register niet verplicht openbaar. Wel kunnen lidstaten verder gaan besluiten om het ubo-register wel openbaar te laten zijn.

Meer informatie:

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Tags: | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel bestuur en toezicht II op de agenda van Vereeniging Handelsrecht – 8 december

Op 8 december a.s. staat het wetsvoorstel bestuur en toezicht II op de agenda van de vergadering van de Vereeniging Handelsrecht.

De sprekers zullen ingaan op de betekenis van het wetsvoorstel voor:

• De aansprakelijkheid en het ontslag van bestuurders, commissarissen en niet-uitvoerend bestuurders (Jan Bernd Huizink en José Blanco Fernandez)
• De statutaire inrichting van verenigingen en stichtingen, inclusief de inrichting van een one-tier board en de tegenstrijdig belang regeling (Boudewijn Waaijer)
• De onderwijs- en zorgsector en de sectorale regelgeving in het algemeen (Helen Overes en Emke Plomp)

Preadviseurs zijn:

• Jan Bernd Huizink: Hoogleraar Ondernemingsrecht VU
• José Blanco Fernandez: Advocaat te Amsterdam en universitair docent Vennootschaps- en Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
• Boudewijn Waaijer: Hoogleraar Notarieel recht aan de VU en adviseur bij Boekel te Amsterdam
• Helen Overes: universitair hoofddocent vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en verbonden aan het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht
• Emke Plomp: psychiater bij Altrecht op de crisisdienst Zeist en juridisch adviseur bij PSYCHOLEX, juridisch adviesbureau voor de zorgsector, lid-jurist regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Zwolle

Datum: 8 december 2016
Locatie: Amsterdam
Aanvang: 15.00 uur

Meer informatie op de site van de vereniging.

Aan het wetsvoorstel werd eerder op dit weblog aandacht besteed in:

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, One-tier/two-tier systeem, Stichting, Tegenstrijdig belang bestuurder en toezichthouder, Vereniging | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Concernrelaties bij de Kamer van Koophandel

Gebruikers van het handelsregister dienen er op bedacht te zijn dat de Kamer van Koophandel een begrip ‘concernrelaties‘ hanteert, dat in de praktijk van het ondernemingsrecht niet gebruikelijk is. Een onderneming wordt meestal tot een concern gerekend als er een vorm van kapitaalbelang of vergelijkbaar financieel belang is.

Op deze pagina over het begrip concernrelaties schrijft de Kamer

Wat krijg ik met concernrelaties?
• een overzicht van de structuur van het concern waar een zakenpartner bij hoort;
• inzicht in welke rechtspersoon bestuurder, aandeelhouder en aansprakelijke partij is;
• duidelijkheid of een rechtspersoon enig aandeelhouder, aansprakelijke of bestuurder is van een andere rechtspersoon.

Ook als een rechtspersoon alleen statutair bestuurder is van een andere rechtspersoon, wordt dat als een concernrelatie aangemerkt.

Voorbeeld: indien een bv (BV X) als interim-manager optreedt en statutair bestuurder is van een andere bv (BV Y), wordt in de Kamer van Koophandel gegevens inzake BV X vermeld dat BV Y een concernrelatie van BV X is.

NB Overigens komt het begrip ‘concern’ in het civiele recht niet voor, anders dan ongedefinieerd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Geplaatst in Bestuur en toezicht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: | Een reactie plaatsen

De vervalste jaarrekening van het FD

Onderzoeksjournalisten praten niet graag met de vijand zag ik al eerder. Dan is het lastig om goede artikelen te schrijven, zo blijkt uit het artikel “Flessentrekkerij met bedrijven begint vaak bij vervalste jaarrekening” dat op 31 oktober jl. in het FD verscheen. Daarin nemen journalisten Jeroen Piersma en Siem Eikelenboom het op voor zielige factoringbedrijven.

Vervalste jaarrekening

Na een pakkende introductie over oplichtingspraktijken komen de journalisten bij de oorzaak: ‘valse jaarrekeningen’. Dat is een vreemd begrip dat we in het rechtspersonenrecht niet kennen. In het strafrecht hebben we valsheid in geschrifte, maar of dat ook op jaarrekeningen betrekking kan hebben? Als de jaarrekening is opgemaakt door het bestuur van de frauderende vennootschap, lijkt me dat er van vervalsing geen sprake is.

Het rechtspersonenrecht kent in artikel 249 boek 2 BW een eigen regeling:

Indien door de jaarrekening, door tussentijdse cijfers of door het bestuursverslag voor zover deze bekend zijn gemaakt, een misleidende voorstelling wordt gegeven van de toestand der vennootschap, zijn de bestuurders tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, door dezen dientengevolge geleden. De bestuurder die bewijst dat dit aan hem niet te wijten is, is niet aansprakelijk.

Een jaarrekening kan misleidend zijn, met bestuurdersaansprakelijkheid als gevolg. Daar schieten schuldeisers alleen maar iets mee op als die bestuurders geen kale kippen zijn.

Publicatiestukken van kleine ondernemingen

Factoring is – anders dan de journalisten denken – een al lang bestaande bedrijfstak. Verstandige factoringbedrijven (en andere bedrijven) gaan niet alleen af op bij het handelsregister gedeponeerde jaarrekeningen (publicatiestukken), alleen al niet vanwege het feit dat de nieuwste publicatiestukken al meer dan een jaar oud kunnen zijn. Verder moeten veel kleine ondernemingen wel publicatiestukken deponeren, maar staat er heel weinig informatie in. Ook al om die reden zijn publicatiestukken ongeschikt voor beoordeling van een onderneming.

Voor een goede beoordeling van kredietwaardigheid is veel meer informatie nodig. Voor die informatie kun je – anders dan de journalisten lijken te denken – niet bij het handelsregister terecht. Daar is het handelsregister ook niet voor. De Kamer van Koophandel publicatiestukken van kleine ondernemingen laten controleren is zeker geen oplossing.

Ook controle door de boekhouder is geen begaanbaar pad; overigens hebben die boekhouders op grond van de antiwitwaswetgeving wel de verplichting om alert te zijn op ‘ongebruikelijke transacties’. Gezien hun beperkte rol is het nog maar de vraag of zij die kunnen zien. Als ze zulke transacties zien, moeten ze dat melden bij FIU Nederland.

Wat dan?

De oplossing volgens de journalisten staat in een ander artikel, nl. weer een nieuw register, een digitaal facturenregister. Daarin moeten kennelijk alle overgedragen facturen worden opgenomen. In de twee artikelen zie ik weinig over de ook al lang optredende kredietbeoordelaars, waarvan er meer zijn dan het ene bedrijf dat het artikel noemt. Overigens is dat een bedrijfstak waar wel eens wat mee mis gaat, zo leert de Experian affaire.

Gewone ondernemers laten zich daarom vooruitbetalen, steken gelijk over of kennen hun klanten.


PS Er is nog wel meer van de twee FD artikelen te zeggen, maar ik laat het hierbij.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Jaarstukken en financiële verantwoording | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het laatste ubo nieuws

Op mijn algemene weblog is een artikel te vinden over de laatste Europese berichten inzake de ubo-regelgeving, “Ultimate beneficial owner in the European limelight“. Het bericht is ook op het ubo-register weblog te vinden.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: | Een reactie plaatsen

Jaarlijkse rapportage European Commerce Registers’ Forum

Een lezer van dit weblog, de heer Gert-Jan Inden van de Kamer van Koophandel, was zo vriendelijk mij te attenderen op de website van het European Commerce Registers’ Forum (ECRF). De ECRF rapporteert jaarlijks over de handelsregisters in verschillende landen. Over die rapportage schrijft het forum:

Business Registration Benchmarking
The main purpose for conducting annual surveys over past years was not to rank the business registration authorities and/or jurisdictions based on their performances, but to analyze different business registration systems and procedures, facilitating the business registration authorities to compare their own practices and performances with those of other organisations.

The surveys and reports have been structured around six major topics:
* legal and institutional settings of organisations responsible for business registration;
* registration process;
* use of e-services by business registries;
* funding and fees; and
* business dynamics/trends resulting from registration; and
* the Information in the Business registers.

Participation in the survey is open to all business registration authorities in the world.

Hoewel het forum een Europees initiatief is, omvatten de rapporten alle landen die bereid zijn mee te doen aan het onderzoek.

Het rapport 2016 is te vinden op deze locatie: http://www.ecrforum.org/wp-content/uploads/2016/05/IBRR_2016_webb.pdf.

Meer informatie:

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Een reactie plaatsen

KNB: initiatiefvoorstel voor het overheidsregister van aandeelhouders in aantocht

Notarissenorganisatie KNB meldt dat de PvdA een initiatiefwetsvoorstel voor het overheidsregister van aandeelhouders (ook CAHR genoemd) wil indienen, mogelijk samen met de SP.
Dit register heeft overigens niets te maken met het aandeelhoudersregister waarover iedere kapitaalvennootschap op grond van het Burgerlijk Wetboek dient te beschikken. Dat register blijft.

Openbaar register

Net als bij het ubo-register wil de SP dit overheidsregister open stellen voor alle ondernemingen die onder de Nederlandse antiwitwaswet (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) vallen. En dat zijn er vele, van handelaren in zaken en makelaars tot en met banken.

Bericht KNB

Hierna het bericht van de KNB:

PvdA wil initiatiefwetsvoorstel CAHR indienen
18-10-2016

Kamerlid Ed Groot van de PvdA is voornemens om op zeer korte termijn met een initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (CAHR) te komen. Groot heeft het wetsvoorstel vrijwel klaarliggen. Hij wil dit het liefst samen met de SP indienen. Dit blijkt uit het conceptverslag (pdf) van het Algemeen Overleg over witwassen en aanpak misbruik vastgoed van 6 oktober.

Groot ziet het register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) niet als panacee om inzicht te krijgen in wie de uiteindelijke eigenaren zijn van bv’s. Ten eerste hangt de betrouwbaarheid van het UBO-register af van de medewerking van diezelfde uiteindelijke belanghebbenden. Ten tweede blijven deelnemingen in vennootschappen onder de 25 procent uit het zicht. Groot ziet de oplossing daarvoor in een CAHR op basis van objectief verifieerbare notariële akten. Dat is volgens hem een onmisbare aanvulling op het UBO-register. Ten eerste omdat dit een check is op de juistheid van UBO-meldingen en ten tweede omdat het dient ter bestrijding van bijvoorbeeld ontwijking van overdrachtsbelasting op onroerend goed. Ook de Algemene Rekenkamer heeft gezegd dat een CAHR effectief is in de bestrijding van btw-carrouselfraude en faillissementsfraude.

Wwft-instellingen
Kamerlid Sharon Gesthuizen van de SP heeft aangegeven zich te bezinnen op het idee om samen met de PvdA een initiatiefwetsvoorstel CAHR in te dienen. Zij plaatst daarbij de kanttekening dat een CAHR van bijzondere meerwaarde zou zijn als alle meldingsplichtige instellingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ook inzage hebben. Dat is de insteek die zij eerder in haar initiatiefnota met betrekking tot het CAHR heeft gekozen en zal blijven aanhangen.

Parallelle invoering
Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie is blij dat Groot door middel van een initiatiefwetsvoorstel een CAHR gaat regelen. Groot wil het CAHR parallel aan het UBO-register invoeren. De minister ziet geen enkel bezwaar tegen het separaat laten verlopen van de wetgevingsactiviteiten rond het UBO-register en het CAHR. Het kabinet zal met enthousiasme kennisnemen van het initiatiefwetsvoorstel CAHR en indien nodig daaraan zijn bijdrage leveren. Het lijkt de minister goed om de ervaringen die worden opgedaan met de implementatie en parlementaire behandeling van het UBO-register te betrekken bij de initiatiefwetgeving over het CAHR en de parlementaire behandeling daarvan. Daarna zal moeten worden bezien hoe dat allemaal geïmplementeerd moet worden, maar dat is een tweede, aldus Van der Steur.

Dit bericht is ook op mijn algemene weblog en op het weblog ubo-register geplaatst.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , | 3 reacties

KNB: benadrukt voordelen notariële rol bij personenvennootschap

De KNB maakte op 11 oktober jl. het onderstaande bericht bekend.

KNB benadrukt voordelen notariële rol bij personenvennootschap
11-10-2016

Notariële tussenkomst bij de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een personenvennootschap draagt bij aan rechtszekerheid, rechtsbescherming, een ordentelijk rechtsverkeer en de betrouwbaarheid van de openbare registers. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in een brief (pdf) aan minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. Aanleiding voor de brief is de recente aanbieding van het rapport ‘Modernisering personenvennootschappen’ door de werkgroep personenvennootschappen aan de minister. In dit rapport is het definitieve voorstel van de werkgroep voor een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap opgenomen.

Ook in het definitieve voorstel van de werkgroep is voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een openbare vennootschap geen notariële akte vereist. Verder geldt de notariële akte niet als voorwaarde voor het tot stand komen van een fusie of splitsing van een openbare vennootschap, maar wel bij omzetting van een openbare vennootschap in een bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij en andersom. De KNB gaf de werkgroep in haar reactie (pdf) op het conceptvoorstel van de werkgroep in overweging zijn keuze voor inschrijving in het Handelsregister en niet voor de notariële akte voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid te heroverwegen. De werkgroep heeft zijn voorstel op dit punt niet gewijzigd.

Rol notaris bij overgang onder algemene titel
Naar aanleiding van reacties op het conceptvoorstel van onder meer de KNB heeft de werkgroep wel de voorgestelde overgang onder algemene titel aangepast. In het definitieve voorstel is bepaald dat op het moment dat een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, al wat behoort tot de vennootschappelijke gemeenschap onder algemene titel overgaat op de rechtspersoon. Goederen die worden geleverd bij notariële akte (registergoederen en aandelen op naam) gaan echter pas over nadat aan de voor de levering daarvan vereiste voorschriften is voldaan. De KNB is blij met deze aanpassing. Dit komt de rechtszekerheid, de betrouwbaarheid van de openbare registers en het titelonderzoek bij een latere overdracht van die goederen ten goede.

Overgangsrecht
Het uitgangspunt dat een openbare vennootschap een rechtspersoon is met ingang van de dag volgend op de dag dat zij als openbare vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister, is ongewijzigd. Een op het tijdstip van inwerkingtreding van het voorstel bestaande vennootschap die is ingeschreven in het Handelsregister bezit vanaf dat tijdstip rechtspersoonlijkheid. Goederen die op dat tijdstip aan de vennootschap zouden toebehoren – indien zij toen het goed te haren behoeve werd verkregen reeds rechtspersoon was geweest – gaan bij het in werking treden van het voorstel van rechtswege op haar over. Maar in verband met de vereiste titelrecherche bij een latere overdracht zouden registergoederen en aandelen op naam volgens de werkgroep van deze regeling moeten worden uitgezonderd. Deze goederen moeten bij notariële akte aan de openbare vennootschap-rechtspersoon worden geleverd.

Berichten met vindplaatsen over het onderwerp personenvennootschap op dit weblog zijn via deze link te vinden.

Geplaatst in Personenvennootschap | Tags: | Een reactie plaatsen

Xander Alders over wet bestuur & toezicht 2 tijdens bijeenkomst not-for-profit 10 november a.s.

Op donderdagmiddag 10 november 2016 verzorgt advocaat Xander Alders (Pellicaan Advocaten) een lezing over de wijzigingen in de regels inzake bestuur en toezicht bij n0t-for-profitorganisaties, tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Mazars Nederland, meer informatie op deze pagina.

Andere onderwerpen op deze bijeenkomst: cybersecurity en fiscale actualiteiten btw en loonbelasting.

Geplaatst in Bestuur en toezicht, Stichting, Vereniging | Tags: | Een reactie plaatsen