KNB: initiatiefvoorstel voor het overheidsregister van aandeelhouders in aantocht

Notarissenorganisatie KNB meldt dat de PvdA een initiatiefwetsvoorstel voor het overheidsregister van aandeelhouders (ook CAHR genoemd) wil indienen, mogelijk samen met de SP.
Dit register heeft overigens niets te maken met het aandeelhoudersregister waarover iedere kapitaalvennootschap op grond van het Burgerlijk Wetboek dient te beschikken. Dat register blijft.

Openbaar register

Net als bij het ubo-register wil de SP dit overheidsregister open stellen voor alle ondernemingen die onder de Nederlandse antiwitwaswet (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) vallen. En dat zijn er vele, van handelaren in zaken en makelaars tot en met banken.

Bericht KNB

Hierna het bericht van de KNB:

PvdA wil initiatiefwetsvoorstel CAHR indienen
18-10-2016

Kamerlid Ed Groot van de PvdA is voornemens om op zeer korte termijn met een initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (CAHR) te komen. Groot heeft het wetsvoorstel vrijwel klaarliggen. Hij wil dit het liefst samen met de SP indienen. Dit blijkt uit het conceptverslag (pdf) van het Algemeen Overleg over witwassen en aanpak misbruik vastgoed van 6 oktober.

Groot ziet het register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) niet als panacee om inzicht te krijgen in wie de uiteindelijke eigenaren zijn van bv’s. Ten eerste hangt de betrouwbaarheid van het UBO-register af van de medewerking van diezelfde uiteindelijke belanghebbenden. Ten tweede blijven deelnemingen in vennootschappen onder de 25 procent uit het zicht. Groot ziet de oplossing daarvoor in een CAHR op basis van objectief verifieerbare notariële akten. Dat is volgens hem een onmisbare aanvulling op het UBO-register. Ten eerste omdat dit een check is op de juistheid van UBO-meldingen en ten tweede omdat het dient ter bestrijding van bijvoorbeeld ontwijking van overdrachtsbelasting op onroerend goed. Ook de Algemene Rekenkamer heeft gezegd dat een CAHR effectief is in de bestrijding van btw-carrouselfraude en faillissementsfraude.

Wwft-instellingen
Kamerlid Sharon Gesthuizen van de SP heeft aangegeven zich te bezinnen op het idee om samen met de PvdA een initiatiefwetsvoorstel CAHR in te dienen. Zij plaatst daarbij de kanttekening dat een CAHR van bijzondere meerwaarde zou zijn als alle meldingsplichtige instellingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ook inzage hebben. Dat is de insteek die zij eerder in haar initiatiefnota met betrekking tot het CAHR heeft gekozen en zal blijven aanhangen.

Parallelle invoering
Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie is blij dat Groot door middel van een initiatiefwetsvoorstel een CAHR gaat regelen. Groot wil het CAHR parallel aan het UBO-register invoeren. De minister ziet geen enkel bezwaar tegen het separaat laten verlopen van de wetgevingsactiviteiten rond het UBO-register en het CAHR. Het kabinet zal met enthousiasme kennisnemen van het initiatiefwetsvoorstel CAHR en indien nodig daaraan zijn bijdrage leveren. Het lijkt de minister goed om de ervaringen die worden opgedaan met de implementatie en parlementaire behandeling van het UBO-register te betrekken bij de initiatiefwetgeving over het CAHR en de parlementaire behandeling daarvan. Daarna zal moeten worden bezien hoe dat allemaal geïmplementeerd moet worden, maar dat is een tweede, aldus Van der Steur.

Dit bericht is ook op mijn algemene weblog en op het weblog ubo-register geplaatst.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , , | 1 reactie

KNB: benadrukt voordelen notariële rol bij personenvennootschap

De KNB maakte op 11 oktober jl. het onderstaande bericht bekend.

KNB benadrukt voordelen notariële rol bij personenvennootschap
11-10-2016

Notariële tussenkomst bij de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een personenvennootschap draagt bij aan rechtszekerheid, rechtsbescherming, een ordentelijk rechtsverkeer en de betrouwbaarheid van de openbare registers. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in een brief (pdf) aan minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. Aanleiding voor de brief is de recente aanbieding van het rapport ‘Modernisering personenvennootschappen’ door de werkgroep personenvennootschappen aan de minister. In dit rapport is het definitieve voorstel van de werkgroep voor een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap opgenomen.

Ook in het definitieve voorstel van de werkgroep is voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een openbare vennootschap geen notariële akte vereist. Verder geldt de notariële akte niet als voorwaarde voor het tot stand komen van een fusie of splitsing van een openbare vennootschap, maar wel bij omzetting van een openbare vennootschap in een bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij en andersom. De KNB gaf de werkgroep in haar reactie (pdf) op het conceptvoorstel van de werkgroep in overweging zijn keuze voor inschrijving in het Handelsregister en niet voor de notariële akte voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid te heroverwegen. De werkgroep heeft zijn voorstel op dit punt niet gewijzigd.

Rol notaris bij overgang onder algemene titel
Naar aanleiding van reacties op het conceptvoorstel van onder meer de KNB heeft de werkgroep wel de voorgestelde overgang onder algemene titel aangepast. In het definitieve voorstel is bepaald dat op het moment dat een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, al wat behoort tot de vennootschappelijke gemeenschap onder algemene titel overgaat op de rechtspersoon. Goederen die worden geleverd bij notariële akte (registergoederen en aandelen op naam) gaan echter pas over nadat aan de voor de levering daarvan vereiste voorschriften is voldaan. De KNB is blij met deze aanpassing. Dit komt de rechtszekerheid, de betrouwbaarheid van de openbare registers en het titelonderzoek bij een latere overdracht van die goederen ten goede.

Overgangsrecht
Het uitgangspunt dat een openbare vennootschap een rechtspersoon is met ingang van de dag volgend op de dag dat zij als openbare vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister, is ongewijzigd. Een op het tijdstip van inwerkingtreding van het voorstel bestaande vennootschap die is ingeschreven in het Handelsregister bezit vanaf dat tijdstip rechtspersoonlijkheid. Goederen die op dat tijdstip aan de vennootschap zouden toebehoren – indien zij toen het goed te haren behoeve werd verkregen reeds rechtspersoon was geweest – gaan bij het in werking treden van het voorstel van rechtswege op haar over. Maar in verband met de vereiste titelrecherche bij een latere overdracht zouden registergoederen en aandelen op naam volgens de werkgroep van deze regeling moeten worden uitgezonderd. Deze goederen moeten bij notariële akte aan de openbare vennootschap-rechtspersoon worden geleverd.

Berichten met vindplaatsen over het onderwerp personenvennootschap op dit weblog zijn via deze link te vinden.

Geplaatst in Personenvennootschap | Tags: | Een reactie plaatsen

Xander Alders over wet bestuur & toezicht 2 tijdens bijeenkomst not-for-profit 10 november a.s.

Op donderdagmiddag 10 november 2016 verzorgt advocaat Xander Alders (Pellicaan Advocaten) een lezing over de wijzigingen in de regels inzake bestuur en toezicht bij n0t-for-profitorganisaties, tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Mazars Nederland, meer informatie op deze pagina.

Andere onderwerpen op deze bijeenkomst: cybersecurity en fiscale actualiteiten btw en loonbelasting.

Geplaatst in Bestuur en toezicht, Stichting, Vereniging | Tags: | Een reactie plaatsen

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht: “Geen behoefte aan nadere guidance bij code one tier-boards”

Notarissenorganisatie KNB meldt dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van KNB en NOvA van mening is dat er geen behoefte is aan nadere guidance voor one tier-boards bij de corporate governance code:

Geen behoefte aan nadere guidance bij code one tier-boards
06-10-2016

De status van de guidance is onduidelijk en de praktijk heeft er geen behoefte aan. Daarom adviseert de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) af te zien van een separaat guidance-document en de wijze van nadere invulling van one tier board-structuren aan de praktijk over te laten. Dit schrijft de GCV in een reactie op het voorstel toepasbaarheid code op one tier boards.

De one tier board heeft in de Nederlandse rechtspraktijk inmiddels een vaste plaats ingenomen. Daarom is het van belang dat de Corporate Governance Code bijzondere kenmerken daarvan adresseert. De GCV deelt de observatie van de Monitoring Commissie dat de verschillen tussen de diverse one tier boards – zoals die in de Nederlandse rechtspraktijk voorkomen – te groot zijn om een separate code te rechtsvaardigen. Mede met het oog daarop is het van belang dat er voldoende flexibiliteit blijft voor ondernemingen om een one tier board zodanig in te richten als passend is voor hun eigen governancemodel. Daarnaast zijn er vele principes uit de reguliere code die op gelijke voet ook voor ondernemingen met one tier boards zullen gelden. Ook om die reden vindt de GCV een geïntegreerde aanpak in één code te prefereren.

Bedenkingen
De GCV heeft bedenkingen bij de guidance die aan het consultatiestuk is toegevoegd. De praktijk is prima in staat om binnen de kaders die door de wet en de code worden gesteld nadere invulling te geven aan de one tier board-structuur in concrete gevallen. Bovendien verdraagt het concept van de guidance zich slecht met de veelzijdigheid van one tier board-structuren en de behoefte die er in de praktijk is aan flexibiliteit om de structuur op een passende wijze voor een onderneming vorm te geven.

Meer informatie:

  • Het GCV advies is ook hier (pdf) te vinden.
  • Het voorstel is via deze pagina van de Monitoring Commissie te vinden. Hier staat de melding dat de consultatie is gesloten.
  • Ook anderen hebben op het voorstel gereageerd, onder meer VEUOEumedionLoyensLoeff, Van Doorne.
Geplaatst in Bestuur en toezicht, One-tier/two-tier systeem | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register in het nieuws

Onderstaand vindplaatsen met informatie over het ubo-register:

  • Op mijn algemene weblog signaleer ik het bericht van VNO-NCW over de zorgen van familiebedrijven dat privacy en veiligheid van hun aandeelhouders wordt bedreigd door de introductie van het ubo-register.
  • Onlangs is een fiche inzake de in juli voorgestelde wijzigingen van 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4) aan het parlement gezonden. De citaten over het ubo-register staan in dit weblogbericht.
  • De CCBE heeft in september commentaar geleverd op de voorstellen tot wijziging van de AMLD4 die de Europese Commissie in juli 2016 heeft bekend gemaakt, zie dit artikel.

Berichten over het ubo-register zijn ook te vinden op het aparte weblog.

NB Dit bericht is op 5 oktober 2016 aangevuld.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

KNB reageert op voorstel aanpassing Wwft

Op 15 augustus 2016 publiceerde de KNB het onderstaande bericht over de Nederlandse implementatie van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4).

Er worden terechte opmerkingen gemaakt over het Nederlandse consultatievoorstel, onder meer dat er geen reden is om van de uiteindelijk belanghebbende (ubo) inzage in diens paspoort of ander geldig identificatiedocument te verlangen.

Hierna volgt het bericht:

KNB reageert op voorstel aanpassing WWFT

Op 20 mei 2015 werd de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen. Op 5 juli werd het voorstel voor de implementatie van deze richtlijn ter consultatie aangeboden, waardoor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verder wordt aangescherpt. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laat in een reactie weten dat de regels in de wet niet strenger moeten zijn dan in de richtlijn. Ook vraagt de beroepsorganisatie om een overgangstermijn.
Het implementatievoorstel bevat verdergaande verplichtingen op het gebied van het cliëntenonderzoek. Ook wordt een nieuw boetestelsel geïntroduceerd. De richtlijn verplicht verder tot het instellen van een UBO-register. Omdat het opzetten van een dergelijk register ook een niet onbelangrijke ICT-component met zich brengt en de implementatie zal plaatsvinden in de Handelsregisterwet zullen de artikelen hierover in een afzonderlijk wetsvoorstel worden ondergebracht. Dat wetsvoorstel zal op een later moment ter consultatie worden aangeboden.

Uitwerking begrippen UBO en PEP
De KNB verzoekt geen regels in de wet op te nemen die strenger zijn dan de richtlijn. Verder wordt om een overgangstermijn gevraagd zodat de praktijk aan de nieuwe regels kan wennen.
De KNB vindt ook dat belangrijke definities zoals die van UBO en PEP in de wet moeten worden opgenomen. Deze worden in het implementatievoorstel gedelegeerd naar algemene maatregelen van bestuur. Voor zover opname in de wet niet mogelijk is, verzoekt de KNB zogenoemde voorhangprocedures te volgen zodat parlementair debat hierover mogelijk is.

Vaststelling identiteit UBO
Op grond van de richtlijn heeft iedere entiteit verplicht een UBO. De identiteit van deze UBO moet bekend zijn bij de dienstverlenende notaris. De KNB onderschrijft het belang om de identiteit van de UBO vast te stellen, maar niet het belang om de identiteit van de UBO te verifiëren aan de hand van een identificatiedocument zoals in de implementatiewet wordt voorgesteld. De UBO is geen partij bij de transacties die de entiteiten verrichten en zal in het algemeen ook niet persoonlijk bij de uitvoering zijn betrokken. Met de UBO zal in veel gevallen, met name bij internationale transacties, ook geen persoonlijk contact mogelijk zijn. Het verifiëren van de identiteit van de UBO aan de hand van een identificatiedocument zal daardoor voor de praktijk in veel gevallen vrijwel onuitvoerbaar zijn. Omdat de richtlijn hiertoe niet verplicht, is er geen aanleiding om deze verplichting in de wet op te nemen.

Voorstel tot verdere aanscherping
Op 5 juli lanceerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de vierde anti-witwasrichtlijn. Uit het bijbehorende persbericht blijkt dat de aanpak van belastingontduiking een belangrijke aanleiding voor deze herziening vormt. De Europese Commissie heeft de lidstaten bovendien opgeroepen de datum voor de effectieve omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving naar eind 2016 te vervroegen. De formele implementatietermijn eindigt op 26 juni 2017.

Dit bericht is ook geplaatst op mijn algemene weblog en op het ubo-register weblog.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Personenvennootschap: bericht KNB over de rol van de notaris in het voorstel van de werkgroep

Onderstaand het bericht van de KNB inzake de rol van de notaris bij de nieuwe personenvennootschap, volgens het voorstel van de werkgroep.

Minister ontvangt nieuwe regeling personenvennootschappen
27-09-2016

De werkgroep personenvennootschappen heeft maandag zijn definitieve rapport Modernisering personenvennootschappen aangeboden aan minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. In dit rapport is het definitieve voorstel van de werkgroep voor een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap opgenomen. Naar aanleiding van de diverse reacties op het conceptvoorstel heeft de werkgroep onder meer de voorgestelde overgang onder algemene titel bij verkrijging van rechtspersoonlijkheid aangepast. De notaris krijgt hierbij een rol.

In het definitieve voorstel is bepaald dat op het moment dat een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, al wat behoort tot de vennootschappelijke gemeenschap onder algemene titel overgaat op de rechtspersoon. Goederen die worden geleverd bij notariële akte (registergoederen en aandelen op naam) gaan echter eerst over nadat aan de voor de levering daarvan vereiste voorschriften is voldaan. Het uitgangspunt dat een openbare vennootschap rechtspersoon is met ingang van de dag volgend op de dag dat zij als openbare vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister is ongewijzigd. Een op het tijdstip van inwerkingtreding van het voorstel bestaande vennootschap die is ingeschreven in het Handelsregister bezit vanaf dat tijdstip rechtspersoonlijkheid. Goederen die op dat tijdstip aan de vennootschap zouden toebehoren indien zij, toen het goed te haren behoeve werd verkregen, reeds rechtspersoon was geweest, gaan bij het in werking treden van het voorstel van rechtswege op haar over. Maar in verband met de vereiste titelrecherche bij een latere overdracht zouden registergoederen en aandelen op naam – voor de levering waarvan een notariële akte is voorgeschreven – volgens de werkgroep moeten worden uitgezonderd.

Notariële akte
Voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid is geen notariële akte vereist. Verder geldt de notariële akte niet als voorwaarde voor het tot stand komen van een fusie of splitsing van een openbare vennootschap, maar wel bij omzetting van een openbare vennootschap in een bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij en andersom.

Handelspositie
Van der Steur heeft grote waardering voor het rapport van de werkgroep onder voorzitterschap van hoogleraar en notaris Martin van Olffen. ‘Het rapport sluit goed aan bij het beleid van het kabinet om het ondernemingsklimaat in Nederland te verbeteren en de (internationale) handelspositie van Nederland te versterken’, aldus de minister. Daarom zal hij het rapport betrekken bij de nota Vernieuwing ondernemingsrecht, die nog dit najaar naar de Tweede Kamer gaat. In deze nota zal aandacht worden besteed aan verschillende ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht, waaronder de positie van minderheidsaandeelhouders. Ook komt Van der Steur met voorstellen voor vernieuwing.

Reacties KNB en GCV op conceptvoorstel
In juni presenteerde de werkgroep zijn conceptvoorstel tijdens het congres Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen. Onder meer de KNB en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de KNB (GCV) hebben gereageerd op het conceptvoorstel. De KNB gaf de werkgroep in haar reactie (pdf) in overweging zijn keuze voor inschrijving in het Handelsregister en niet voor de notariële akte voor de verkrijging van rechtspersoonlijkheid te heroverwegen. De GCV uitte in haar reactie (pdf) haar zorg over de uitwerking van de voorgestelde overgang onder algemene titel bij verkrijging van rechtspersoonlijkheid door een personenvennootschap als daarbij registergoederen en/of aandelen op naam zijn betrokken.

Zie over dit onderwerp verder bij de KNB:

Geplaatst in Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Personenvennootschap | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Personenvennootschap krijgt een facelift

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie liet gisteren in een persbericht weten dat de regelgeving inzake de personenvennootschap vernieuwd gaat worden.
Uit het bericht blijkt niet in welke mate het voorstel door het ministerie wordt overgenomen, het ministerie schrijft alleen “Daarom zal hij het rapport betrekken bij de nota Vernieuwing ondernemingsrecht, die nog dit najaar naar de Tweede Kamer gaat.

Het persbericht:

Werkgroep presenteert regeling voor personenvennootschappen
26 september 2016 – 17:02

Een personenvennootschap moet voor alle categorieën gebruikers een gebruiksvriendelijke rechtsvorm zijn, die zo veel mogelijk tegemoet komt aan de behoeften die in de praktijk leven. Dit is een belangrijke conclusie uit het rapport Modernisering personenvennootschappen dat minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) vandaag in ontvangst heeft genomen. Het rapport is het eindproduct van een breed samengestelde werkgroep juristen en fiscalisten onder voorzitterschap van prof. mr. M. van Olffen.

Minister Van der Steur heeft grote waardering voor het werk van de deskundigen. ‘Het rapport sluit goed aan bij het beleid van het kabinet om het ondernemingsklimaat in Nederland te verbeteren en de (internationale) handelspositie van Nederland te versterken’, aldus de bewindsman. Daarom zal hij het rapport betrekken bij de nota Vernieuwing ondernemingsrecht, die nog dit najaar naar de Tweede Kamer gaat. In deze nota zal aandacht worden besteed aan verschillende ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht, waaronder de positie van minderheidsaandeelhouders. Ook komt de minister met voorstellen voor vernieuwing.

Er zijn in Nederland circa 218.000 personenvennootschappen. De huidige wettelijke regeling voor de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap dateert uit 1838. De regeling is verspreid uitgewerkt in verschillende wetten en verder ingevuld door de rechtspraak. Als gevolg daarvan is de regeling niet gemakkelijk toegankelijk. Ook is ze sterk verouderd ten opzichte van die in andere westerse landen, zowel binnen als buiten de EU. Daarom is er behoefte aan vernieuwing. In het rapport staat een voorstel dat beoogt bestaande knelpunten op te lossen, de door ondernemers gewenste toepassingsmogelijkheden te verruimen en administratieve lasten te verminderen.

Nieuw is dat openbare personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen na inschrijving in het Handelsregister. Dit maakt het toe- en uittreden van vennoten eenvoudiger. Deze rechtspersoonlijkheid wordt ook benut om reorganisatiemogelijkheden die het huidige recht niet kent, zoals omzetting, fusie en splitsing ook voor de personenvennootschappen te regelen.

Voor meer informatie:

Het rapport van de werkgroep van september 2016 is op de site van de rijksoverheid hier te vinden.

Geplaatst in Personenvennootschap | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nieuwe bureaucratie rondom liquidatie van rechtspersonen? | campagne turbo-liquidatie

Op dit moment is een campagne aan de gang tegen de huidige Nederlandse regelgeving inzake vereffening van rechtspersonen.

Het ontbinden van rechtspersonen die niet meer over activa beschikken, wordt beschreven met de merkwaardige aanduiding “turbo-liquidatie“; die liquidatie is volgens niet-juridische auteurs de bron van alle kwaad. Een en ander is mede ingegeven door een proefschrift over die turbo-liquidatie door Samantha Renssen.

De actievoerders lijken niet te beseffen dat het Nederlandse rechtspersonenrecht en het insolventierecht al een groot arsenaal aan mogelijkheden bevatten waarmee onrechtmatige handelingen rondom beëindiging van rechtspersonen kunnen worden aangepakt. De noodzaak ontbreekt voor aparte regelgeving voor die enkele keer dat een liquidatie van een rechtspersoon zonder activa wordt misbruikt.

De realiteit is dat er overal mee gefraudeerd kan worden. Dus ook met een ontbinding, die wél wordt gevolgd door een vereffening met tervisielegging van de rekening & verantwoording en een plan van verdeling.

Het is te hopen dat de rijksoverheid zo wijs is om zich goed te verdiepen in het huidige Nederlandse recht en geen onnodige bureaucratie gaat creëren rondom de ontbinding en vereffening van rechtspersonen.

NB Dit laat overigens onverlet dat het belangrijk is dat alle vormen van fraude hard en rechtvaardig worden aangepakt.

Meer informatie:

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Rechtspersonenrecht overig | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Civielrechtelijk bestuursverbod | artikel en cursus

Het civielrechtelijk bestuursverbod is een onderdeel van het fenomeen dat op grond van het Nederlandse recht steeds vaker bestuurs- en beroepsverboden kunnen worden opgelegd.
Wessel Bosse schreef voor JBN het artikel “Civielrechtelijk bestuursverbod nader beschouwd“, dat hier kan worden gedownload.

Meer weten over het bestuursverbod? Neem dan deel aan de cursus die ik geef op 29 september a.s.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuursverbod | Tags: | Een reactie plaatsen