Ubo-register in Duitsland

Over het Duitse ub0-register schreef ik een bericht voor mijn algemene weblog. en het ubo-register weblog.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Buitenland, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: | Een reactie plaatsen

Herziening Belgisch vennootschapsrecht

Voor wie wel eens een blik over de grens werpt, is het nuttig te weten dat het Belgische vennootschapsrecht gaat veranderen. Lees dit bericht van de Belgische overheid:

Hervorming van het vennootschapsrecht
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 20/07/2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Het Belgische vennootschapsrecht van vandaag voldoet niet langer aan de noden van een modern ondernemingsklimaat en is bovendien complex en onsamenhangend. Het voorontwerp beoogt het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De ondernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument
aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zal worden.

Het voorontwerp beoogt het vennootschapsrecht te moderniseren via drie krachtlijnen:
• een doorgedreven vereenvoudiging: ◦ afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden en tussen burgerlijke en handelsvennootschappen

◦ nieuwe tweedeling tussen het vennootschaps- en het verenigingsrecht die in één enkel wetboek worden geïntegreerd
◦ afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen
◦ beperking van het aantal vennootschapsvormen
◦ beperking van het aantal strafbepalingen

• een verregaande flexibilisering, maar met aandacht voor de belangen van derden, waaronder de schuldeisers
• nieuwe rechtsregels die moeten helpen om het hoofd te bieden aan Europese
evoluties en nieuwe tendensen, zoals “mobielere” vennootschappen

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Geplaatst in Buitenland, Rechtspersonenrecht overig | Tags: | Een reactie plaatsen

Not-for-profit in het verdachtenbankje van de Europese Commissie

Stichtingen en verenigingen zijn – als onderdeel van de not-for-profit-sector – in het verdachtenbankje van de Europese Commissie terecht gekomen. De complete sector wordt als ‘hoog risico’ aangemerkt.

Lees mijn artikel op mijn algemeen blog.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Stichting, Vereniging | Tags: | Een reactie plaatsen

Wwft | onderzoek naar niet-melders gebaseerd op informatie uit strafzaken | kleurloos opzet

In verband met de naleefverplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan het voor de lezers nuttig zijn kennis te nemen van het artikel op mijn algemene weblog, Wwft | onderzoek naar niet-melders gebaseerd op informatie uit strafzaken | kleurloos opzet

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: | Een reactie plaatsen

AMLD4 | bericht van de Wwft-toezichthouder van accountants en administratiekantoren

Op mijn algemene blog verscheen het artikel “AMLD4 | bericht van de Wwft-toezichthouder van accountants en administratiekantoren“.

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Een reactie plaatsen

Ubo-registers in het nieuws

DLA Piper publiceerde in juni jl. dit overzicht van de Europese implementatie.

Nederland
Twee advocaten, Angelique Perdaems en An Klaasse, schreven voor Fiscaal Tijdschrift Vermogen het artikel “UBO-register: opsporing versus privacy“.
Stibbe legt in dit artikel op hun site hoe het zit met het register. Ook bij Wieringa is een dergelijk stuk te vinden.
Administratiekantorenorganisatie SRA denkt in een artikel van 11 juli jl. al te kunnen vooruitlopen op de nieuwe regelgeving. Dat lijkt me niet zinvol nu er nog zo weinig over de nieuwe Wwft bekend is.
Op de PWC site verscheen 14 juli het artikel “Stilstaan bij privacy voordat we alles transparant maken“.
Toezichthouder BFT publiceerde op 17 juli jl. een bericht over de aanpassing van de Wwft, waarin de ubo en het ubo-register kort worden besproken.
Mijn artikel over VvE en ubo-register, “VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’“, is op deze site te vinden, bij VvE Centraal en op de Mazars site.

België
In België is een wetsvoorstel ingediend, zo blijkt uit dit Engelstalige artikel van 12 juli jl.


Dit artikel is ook geplaatst op het ubo-register weblog.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Kamerbrief claw back bepaling variabele beloning

In een nieuwsbericht van 19 juli jl. laat de minister van financiën het volgende weten:

Kamerbrief claw back bepaling variabele beloning
Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden om een variabele beloning terug te vorderen, ook in het geval er andere omstandigheden zijn dan die aan de variabele beloning ten grondslag liggen. Bekeken is of de wettelijke bepaling voor het terugvorderen van betaalde bonussen aan bestuurders van naamloze vennootschappen aanpassing behoeft. Een beslissing hierover wordt, gezien de demissionaire status van het huidige kabinet, overgelaten aan het volgende kabinet.

In de bijbehorende brief staat het volgende:

Bij brief van 31 augustus 2015 zond ik u de antwoorden op de vragen die uw Kamer naar aanleiding van de getroffen schikking met de voormalig president-directeur van NS had gesteld. In de beantwoording op de vragen over de terugvordering van de variabele beloning heb ik aangegeven dat ik zou onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te zorgen dat een variabele beloning kan worden teruggevorderd, ook in het geval er andere omstandigheden zijn dan die aan de variabele beloning ten grondslag liggen. In samenwerking met de minister van Veiligheid en Justitie is gekeken of de wettelijke bepaling voor het terugvorderen van betaalde bonussen aan bestuurders van naamloze vennootschappen (artikel 135 lid 8 Boek 2 Burgerlijk Wetboek) aanpassing behoeft. Door middel van deze brief informeer ik u over de conclusies.

Toepassingsbereik artikel 2:135 lid 8 BW
Een variabele beloning kan op grond van artikel 2:135 lid 8 BW (claw back regeling) worden teruggevorderd als sprake is van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de bonus ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan de bonus afhankelijk was gesteld. De claw back regeling geeft in beginsel uitsluitend een grondslag voor terugvordering van een uitgekeerde bonus in gevallen waarin sprake is van aan de bestuurder te verwijten fraude, ernstige misdraging of nalatigheid, indien dit in enig oorzakelijk verband staat met de doelen en/of omstandigheden op basis waarvan de bonus is uitgekeerd.

Andere wettelijke mogelijkheden tot terugvordering bonus
Er is gekeken of de wet andere mogelijkheden biedt om een bonus terug te vorderen. Buiten een in artikel 2:135 lid 8 BW genoemde situatie, bestaat in de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 lid 2 BW een mogelijkheid. Dit artikel maakt een (rechterlijk) ingrijpen in de uitvoering van de overeenkomst mogelijk, indien sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst onaanvaardbaar maken. Gegeven de reikwijdte van 2:135 lid 8 BW (onjuiste informatie) is de vraag in hoeverre er ruimte overblijft voor de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid in artikel 6:248 lid 2 BW. In het kader van een aansprakelijkstelling van een bestuurder wegens onbehoorlijke taakvervulling kan een bonus worden teruggevorderd indien de bonus onderdeel is van de schade die de vennootschap heeft geleden als gevolg van het onbehoorlijk bestuur.

Aanpassing artikel 2:135 lid 8 BW
Naar aanleiding van voorgaande is bekeken of er mogelijkheden zijn tot aanpassing van artikel 2:135 lid 8 BW. Er is gekeken naar de bepaling over de toegekende maar nog niet uitgekeerde bonus in artikel 2:135 lid 6 BW. Deze bepaling kent een meer open norm: de bonus kan worden aangepast als uitkering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In gevallen waarin sprake is van fraude, ernstige misdraging of nalatigheid van de bestuurder zal lid 6 een grondslag kunnen vormen voor verlaging van een toegezegde maar nog niet uitbetaalde bonus. Alle omstandigheden spelen bij een afweging op basis van artikel 2:135 lid 6 BW een rol, en niet alleen, zoals bij lid 8, onjuiste informatie over het bereiken van de aan de bonus ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan de bonus afhankelijk was gesteld.
Het is denkbaar om artikel 2:135 lid 8 BW in lijn te brengen met lid 6 van hetzelfde artikel, bijvoorbeeld door het toevoegen van de volgende zinsnede aan artikel 2:135 lid 8 BW: “of indien het behoud van de uitkering van de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn”.

De beslissing hierover wordt, gezien de demissionaire status van het huidige kabinet, overgelaten aan het volgende kabinet.

Bron: persbericht; brief

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bonussen terugvorderen (claw-back bestuurdersbeloning), Naamloze vennootschap | Een reactie plaatsen

“The Spanish notariat can identify the beneficial owners of 2,229,372 companies and organisations”

The European organisation of notaries, Notaries of Europe (CNUE), published an article on identification of beneficial owners in Spain:

The Spanish notariat can identify the beneficial owners of 2,229,372 companies and organisations
30 June 2017

The Spanish notariat has put together a Beneficial Ownership Database (BOD), created under Law 10/2010 on the Prevention of Money Laundering, which allows public authorities to identify the hidden individuals behind corporations, foundations, associations, political parties and syndicates; even behind a tangle of shell companies. The Council General of Spanish Notaries created this database in March 2012, following a favourable ruling from the Spanish Data Protection Agency.
After five years in existence, this database now has accredited identification of beneficial owners for 1,678,681 limited liability companies, 68,937 corporations and 35,607 associations, foundations, political parties or syndicates. On top of that, 446,102 beneficial owners have been identified as such, before a notary and on public record, by representatives of companies or organisations.
During these years, judges, courts, police authorities and entities bound by the law (notaries, financial entities, auditors, insurers, etc.) have made more than 3,500,000 requests for information on beneficial owners of hundreds of thousands of companies and organisations identified in the database.
The information contained within it comes from the Notarial Single Computerised Index which is the cornerstone of notarial services in the prevention of money laundering, funding of terrorism and tax fraud. This index contains more than 110 million notarial documents relating to 146 million operations carried out by more than 40 million natural and legal persons.
In 2014, having assessed Spain with regard to the prevention of money laundering, the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) noted that the fact our country is able to find out who are the beneficial owners behind Spanish trading companies is all down to the information contained on the Beneficial Ownership Database developed by the notariat. Last October, the Notariat’s Centralised Body for the Prevention of Money Laundering was invited to present the BOD at a meeting together with the G20 anti-corruption group (ACWG) and the FATF, and the notaries’ Beneficial Ownership Database received a very positive response.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , | Een reactie plaatsen

AMLD4 in Nederland | consultatieve verbrokkeling bij het ministerie van financiën | ubo-register

Onder de titel “AMLD4 in Nederland | consultatieve verbrokkeling bij het ministerie van financiën” schreef ik op mijn algemene blog over het verslag van de eerste Wwft-consultatie, dat afgelopen vrijdag bekend werd.

Over het ubo-register staat het volgende in het verslag:

Ook in relatie tot de definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO) is in een groot aantal consultatiereacties gewezen op de delegatiegrondslag die erin voorziet dat dit begrip bij algemene maatregel van bestuur kan worden uitgewerkt. In deze reacties wordt veelal gesteld dat een wezenlijk begrip als dat van UBO niet (mede) bij algemene maatregel van bestuur zou moeten worden gedefinieerd. Deze reacties leiden er niet toe dat een nadere uitwerking van het begrip op wetsniveau zal worden geregeld. Wel zal worden verduidelijkt waarom het criterium op grond waarvan moet worden beoordeeld of een natuurlijk persoon als UBO kwalificeert, op wetsniveau is geregeld. Bij algemene maatregel van bestuur zal worden uitgewerkt welke natuurlijke personen daaronder ten minste moeten worden verstaan. Het gaat derhalve niet om aanvullende criteria op niveau van een algemene maatregel van bestuur. Omdat de definitie van UBO in de vierde anti-witwasrichtlijn zich kenmerkt door een hoog detailniveau, wordt het onwenselijk geacht om deze uitwerking op wetsniveau te regelen. Hetzelfde geldt voor de door de richtlijn voorgeschreven uitwerking van de begrippen ‘politiek prominent persoon’, ‘familielid van een politiek prominent persoon’ en ‘persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon’. De betreffende algemene maatregel van bestuur zal separaat worden geconsulteerd.

In verschillende consultatiereacties is gewezen op het begrip ‘hoger leidinggevend personeel’ dat terugkomt in de definitie van UBO. In tegenstelling tot hetgeen in verschillende reacties is betoogd, is het vereiste om het hoger leidinggevend personeel aan te wijzen als UBO, indien na het uitputten van alle mogelijkheden geen UBO is gevonden op basis van de overige criteria en indicaties, in lijn met de FATF aanbevelingen. [2] Ten onrechte wordt in een aantal reacties gesuggereerd dat de verplichting om het hoger leidinggevend personeel aan te merken als UBO niet geldt in geval van bijvoorbeeld beursgenoteerde ondernemingen die onderworpen zijn aan openbaarmakingsverplichtingen of in het geval van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De vierde anti-witwasrichtlijn laat geen ruimte voor dergelijke uitzonderingen; Nederland is gehouden de vierde anti-witwasrichtlijn op dit punt te volgen.

Volgens het ministerie zou de definitie van de uiteindelijk belanghebbende voldoende duidelijk uit AMLD4 moeten blijken terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Het ministerie houdt dus nog steeds onder de pet hoe er in de Nederlandse praktijk met het begrip ubo wordt omgegaan.

De vele vragen over ubo en ubo-register worden niet beantwoord. Het wetsvoorstel en de uitkomsten van de tweede consultatie zullen moeten worden afgewacht.

Meer informatie: zie het artikel op mijn algemene weblog.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Europese kapitaalvennootschappenrichtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen

Op 30 juni jl. is de Europese kapitaalvennootschappenrichtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen. In de richtlijn zijn voorschriften over de oprichting en werking, en de fusie en splitsing van de kapitaalvennootschappen bijeengebracht, die voorheen in afzonderlijke richtlijnen stonden.

Openbaarmaking en koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters

Hoofdstuk III van titel I van de richtlijn handelt over “Openbaarmaking en koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters” en bevat de regels waaraan de handelsregisters in de EU lidstaten moeten voldoen. Daarin is ook de basis voor het systeem van gekoppelde registers van de EU (BRIS) te vinden, daar schreef ik al eerder over.

Meer informatie:

Naam richtlijn: Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.

In de richtlijn worden samengevoegd: Richtlijnen 82/891/EEG, 89/666/EEG van de Raad, Richtlijnen 2005/56/EG, 2009/101/EG, 2011/35/EU en 2012/30/EU van het Europees Parlement en de Raad.

Geplaatst in Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Fusie en splitsing (juridisch), Grensoverschrijding, Naamloze vennootschap, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Rechtspersonenrecht overig | Tags: | Een reactie plaatsen