Misdaadbestrijding door de notaris

Op 3 juli jl. werden kamervragen beantwoord over de rol van notarissen bij criminaliteitsbestrijding.

Uit de beantwoording blijkt dat het poortwachtersproza een vaste voet aan de grond heeft gekregen. Een ‘poortwachter‘ is in de taal van het parlement een private onderneming die de overheid moet assisteren bij de bestrijding en opsporing van strafbare feiten. Die poortwachters rol is op diverse wetten gebaseerd, waarvan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de belangrijkste is.

In het antwoord komen diverse onderwerpen aan de orde, onder meer:

 • Het vervallen van het preventief toezicht op rechtspersonen.
 • Bestrijding van faillissementsfraude.
 • De risico’s verbonden aan het digitaal oprichten van rechtspersonen, zonder tussenkomst van een notaris.
 • Vereenvoudiging van oprichting en aandelenoverdracht.
 • Fraudedetectie door het notariaat.
 • Verstrekking van btw-nummers aan nieuwe rechtspersonen.
 • Het overheidsregister van aandeelhouders (‘CAHR’).

 

Tekst van de beantwoording
De vragen werden door de Minister van Rechtsbescherming als volgt beantwoord:

Vraag 1
Wat is uw reactie op de stelling van de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat het notariaat niet voldoende middelen heeft teneinde fraude te bestrijden? [1]

Antwoord 1
Ik onderschrijf het belang van de notaris als poortwachter in het stelsel, zoals terecht door de KNB is benoemd. Ik heb begrip voor de oproep en ben met de KNB in gesprek over mogelijke verbeteringen. Ik ga daar in het antwoord op vraag 5 verder op in.

Vraag 2, 3
Hoe heeft het aantal gevallen van fraude met besloten vennootschappen zich ontwikkeld sinds de preventieve toets door een notaris van een bestuurder van een bv is afgeschaft? Kunt u bevestigen dat het aantal fraudegevallen met bv’s sindsdien is gestegen?
Deelt u de mening van KNB-voorzitter Van Buitenen dat de dieperliggende oorzaak van het «krankzinnig grote maatschappelijke probleem van de faillissementsfraude» is dat de overheid het oprichten van kapitaalvennootschappen als bv’s «te soepel» heeft gemaakt?

Antwoord 2, 3
Het beeld dat die vereenvoudiging de oorzaak is van een stijging van faillissementsfraude herken ik niet. De oorzaken van faillissementsfraude zijn divers en bovendien is fraude niet voorbehouden aan één specifieke rechtsvorm. Uit onderzoek naar oorzaken en schulden van beëindigde faillissementen bleek dat het gemeten percentage strafbare en/of onrechtmatige benadeling van schuldeisers op 30,1 procent van de in 2015 beëindigde faillissementen uitkwam. Ten opzichte van het eerdere onderzoek in 2010 was het percentage strafbare en/of onrechtmatige benadelingen met 6,5 procentpunt toegenomen. Uw Kamer is hierover geïnformeerd. [2]
Per 1 juli 2011 is het preventieve toezicht op rechtspersonen (door middel van een verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie) vervangen door doorlopend toezicht op opgerichte rechtspersonen. [3] Daarmee wordt beoogd het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen te verbeteren. Vervolgens is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden op 1 oktober 2012. Daarmee is de oprichting van BV’s, onder meer door afschaffing van het minimumkapitaal, eenvoudiger geworden. De notaris heeft een rol bij het oprichten van BV’s, omdat daarvoor een notariële akte nodig is. Deze betrokkenheid levert niet alleen een nuttige bijdrage aan de zorgvuldigheid in het handels- en rechtsverkeer maar ook aan het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen.
In de afgelopen periode is er door toezicht, handhaving en opsporing ingezet op de bestrijding van faillissementsfraude. Ook private partijen en beroepsorganisaties nemen initiatief om frauderisico’s te detecteren en fraude of schade zoveel mogelijk te voorkomen. Deze bijdrage is zeer waardevol in de publiek-private samenwerking om fraude te bestrijden. Naar verwachting heeft de toegenomen inzet en aandacht eraan bijgedragen dat fraude beter herkend en gemeld kan worden en is daardoor ook beter zichtbaar gemaakt. Zo wordt in de Fraudemonitor van het Openbaar Ministerie onder meer weergegeven hoeveel meldingen door curatoren zijn gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude [4] dat is ondergebracht bij de FIOD.

Vraag 4
Klopt het, dat het in de toekomst mogelijk wordt vanuit zowel EU-lidstaten als derde landen in Nederland een bv op te richten, zonder tussenkomst van een notaris? Zo ja, ziet u hierin een potentieel gevaar met betrekking tot fraude met bv’s?

Antwoord 4
Op grond van de richtlijn Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (die is aangenomen door het Europees parlement en de Raad, maar nog niet is gepubliceerd) moeten lidstaten het mogelijk maken dat bepaalde kapitaalvennootschappen (in Nederland gaat het in ieder geval om BV’s) langs digitale weg kunnen worden opgericht. De richtlijn laat evenwel ruimte voor eventuele tussenkomst van de notaris bij de oprichting. Conform het geldende kabinetsbeleid zal bij de implementatie van de richtlijn zoveel mogelijk worden aangesloten bij het al bestaande systeem, dus met inbegrip van een rol van de notaris bij de oprichting van een BV. Mede in het kader van de implementatie van de richtlijn, wordt daarom de mogelijkheid om de digitale oprichting van BV’s in Nederland te laten plaatsvinden via een digitale notariële akte uitgewerkt.
Het is voor het kabinet belangrijk dat vereenvoudiging gepaard gaat met passende waarborgen tegen misbruik en fraude en dat er voldoende waarborgen zijn bij de oprichting van een BV om fraude te voorkomen. De richtlijn voorziet er daarom ook in dat lidstaten bij vermoedens van fraude of misbruik de oprichter kunnen verzoeken om fysiek te verschijnen. Digitale oprichting laat onderzoeksverplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (zoals het cliëntonderzoek en daarbij het vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbende is) onverlet. Het blijft van groot belang dat alle meldingsplichtige instellingen blijven voldoen aan de wettelijke plicht om cliëntonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
Voor de volledigheid merk ik op dat in opdracht van het Ministerie van EZK wordt verkend of er de mogelijkheid is tot vereenvoudiging bij oprichting en kostenreductie van aandelenoverdracht met behoud van een betrouwbare registratie van aandelenbezit in BV’s. Hierover is uw Kamer geïnformeerd door de Staatssecretaris van Economische Zaken met het zogenoemde MKB-actieplan. [5]

Vraag 5
Bent u bereid stappen te zetten teneinde het notariaat de middelen te geven die het nodig heeft om fraude tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5
Ik ben in gesprek met de KNB over het instrumentarium dat voor het notariaat, vanwege diens poortwachtersrol, nodig en wenselijk is. De specifieke expertise van de notaris acht ik onontbeerlijk bij een goede vervulling van de poortwachtersrol. Gelet op de ontwikkeling van verschillende fraudeverschijningsvormen en de digitale en internationale mogelijkheden voor fraudeurs acht ik het van belang om het notariaat en het bedrijfsleven te betrekken als belangrijke partners voor fraudedetectie en de bestrijding van witwassen. De verwachting is dat met het implementeren van het UBO-register en een aandeelhoudersregister, zoals wordt voorgesteld met de Initiatiefwet van de leden Nijboer en Alkaya, op termijn meer actuele informatie over belanghebbenden respectievelijk aandeelhouders beschikbaar komt. Hiermee wordt de financieel-economische fraudebestrijding en de notariële taakuitoefening tegelijkertijd ondersteund.

Vraag 6, 7
Wat vindt u van de suggestie notarissen de mogelijkheid te geven bij de Belastingdienst vooraf te informeren of toekenning van een btw-nummer aan een onderneming op bezwaren stuit? Kunt u uw antwoord motiveren?
Wat is uw oordeel over het door de KNB-voorzitter geopperde stoplichtsysteem dat notarissen de nodige duidelijkheid biedt over een cliënt, zonder dat er details worden verstrekt? Staat de fiscale geheimhoudingsplicht dit volgens u in de weg? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 6, 7
Op basis van artikel 9 van de btw-richtlijn van de Raad van 28 november 2006, PbEU L 347, is iedere persoon die regelmatig leveringen of diensten verricht (een economische activiteit verricht) een btw-plichtige ondernemer. Op basis van artikel 214 van diezelfde richtlijn is iedere lidstaat verplicht een btw-identificatienummer te verstrekken aan deze btw-plichtige ondernemers. Op grond van Europese jurisprudentie (Hv] 14 maart 2013, nr. C 527/11) kan een btw-identificatienummer alleen worden geweigerd als aan de hand van objectieve gegevens kan worden aangetoond dat er ernstige aanwijzingen bestaan die het vermoeden doen rijzen dat het toegekende btw-identificatienummer zal worden gebruikt voor fraude. Mede in het licht van het belang van de btw-identificatienummers in het zakelijke verkeer is het beleid om btw-identificatienummers aan alle startende ondernemers binnen vijf dagen te verstrekken. Gelet hierop voert de Belastingdienst in de praktijk dan ook een beperkte toets uit bij de verstrekking van btw-identificatienummers. Ik begrijp de suggestie van de KNB-voorzitter als een wens om bij te dragen aan de bestrijding van fraude. Dat is iets dat ik vanzelfsprekend waardeer. Echter ik kan op dit moment niet onderschrijven dat een dergelijk model daadwerkelijk zal bijdragen aan het bestrijden van fraude.
Daarnaast staat thans de fiscale geheimhoudingsplicht in de weg aan de verstrekking van informatie aan notarissen. Het bieden van «de nodige duidelijkheid zonder dat er details worden verstrekt» maakt dit niet anders, omdat er dan nog steeds fiscale duiding wordt gegeven over een onderneming.

Vraag 8
Deelt u de mening dat het instellen van een kloppend en up-to-date centraal aandeelhoudersregister een effectievere bestrijding van fraude mogelijk zal maken?

Antwoord 8
Het belang van beschikbare, actuele informatie over aandeelhouders voor controle, toezicht en opsporing is door een vorig kabinet reeds onderschreven. [6] De initiatiefwet centraal aandeelhoudersregister is momenteel aanhangig bij uw Kamer. Het kabinet is voornemens een standpunt voor te bereiden en zal ingaan op de toegevoegde waarde van een centraal aandeelhoudersregister in samenhang met het UBO-register voor de bestrijding van financieel-economische fraude en witwassen. De beoordeling van de initiatiefwet is aan uw Kamer.

[Noten]

1 https://fd.nl/economie-politiek/1302594/gefrustreerd-notariaat-eist-meer-wapens-tegen-fraude
2 Kamerstuk 33 695, nr. 13
3 Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen.
4 Kamerstuk 17 050, nr. 539
5 Kamerstuk 32 637, nr. 316
6 Kamerstuk 32 608, nr. 4

 

Vereenvoudiging oprichting en aandelenoverdracht
Het MKB-actieplan waar noot 5 over spreekt is hier te vinden. Het is onderdeel van dossier 32637. In het actieplan staat over oprichting en aandelenoverdracht bij bv’s:

 • Het moet eenvoudiger worden om een bv op te richten: een bv beschermt de ondernemer tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor bedrijfsrisico’s. Recent heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel gepubliceerd voor gebruik van digitale instrumenten in het vennoot- schapsrecht. Doel van het voorstel is om de oprichting van bv’s te vereenvoudigen. De Nederlandse inzet in de onderhandelingen is gericht op vereenvoudiging met behoud van passende waarborgen tegen misbruik en fraude met inbegrip van belastingontduiking en – ontwijking. Daarbij worden ook de reacties uit de praktijk betrokken op de internetconsultatie die over dit richtlijnvoorstel is gestart en loopt tot 30 juni 2018.
 • Voor de overdracht van aandelen wordt verkend of er de mogelijkheid is tot kostenreductie met behoud van een betrouwbare registratie van aandelenbezit in bv’s. Dit hangt samen met de implementatie van het UBO-register en het centraal aandeelhoudersregister. Daar wil ik niet op vooruitlopen.
Advertenties
Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Oprichting | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Online oprichting bv in Nederland verwacht per 1 augustus 2021

Uit berichten van notarissenorganisatie KNB blijkt dat de verwachting is dat met ingang van 1 augustus 2021 bv’s digitaal kunnen worden opgericht. Op 17 juli jl. verscheen onderstaand bericht op de KNB-site:

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021
17-07-2019

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie. De digitale oprichting van een bv gaat mogelijk via een digitale notariële akte.

Op grond van de richtlijn (pdf) moeten lidstaten het mogelijk maken dat bepaalde kapitaalvennootschappen langs digitale weg kunnen worden opgericht. In Nederland gaat het in ieder geval om bv’s. Volgens minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming zal bij de implementatie van de richtlijn zoveel mogelijk worden aangesloten bij het al bestaande systeem, dus inclusief een rol van de notaris bij de oprichting van een bv. Dit heeft Dekker onlangs laten weten in antwoord op Kamervragen. ‘Mede in het kader van de implementatie van de richtlijn, wordt daarom de mogelijkheid om de digitale oprichting van bv’s in Nederland te laten plaatsvinden via een digitale notariële akte uitgewerkt’, aldus de minister.

Digitale identificatie en ondertekening
Op grond van de richtlijn moeten bv’s volledig online kunnen worden opgericht zonder dat de oprichters voor de notaris moeten verschijnen. Naast een digitale akte zullen daarom ook digitale identificatie en digitale ondertekening mogelijk moeten worden gemaakt. Daarbij zijn een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel en een betrouwbare digitale handtekening van groot belang. Mede om digitale oprichting van bv’s mogelijk te maken, werkt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de ontwikkeling van deze digitale instrumenten onder de (werk)naam NotarisID.

Voorkoming van fraude en misbruik
Digitalisering staat bij de KNB hoog op de agenda. Om tot (verdere) digitalisering van (registratie)processen en innovatie in de vastgoed- en vennootschapsketen te komen, pleit de KNB al langer voor introductie van een digitale notariële akte. Dat wil zeggen: een akte die in plaats van op papier als digitaal document wordt ondertekend. Hiermee en met inzet van videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening kan het notariaat goed voldoen aan volledige online oprichting van bv’s, met de maatschappelijk relevante notariële waarborgen van rechtszekerheid en rechtsbescherming en voorkoming van fraude en misbruik.

 

NotarisID
De voorzitter van de KNB, Nick van Buitenen, heeft vandaag in een bericht aan het notariaat laten weten dat in Nederland ook bij digitale oprichting de notaris een essentiële poortwachtersfunctie zal behouden. Bij de totstandkoming van een digitale notariële akte (‘DNA’) is essentieel dat digitale identificatie en digitale ondertekening op zekere wijze plaats vinden. Daarbij speelt authenticatie door middel van een veilig digitaal instrument een grote rol. Het notariaat is zelf met zo’n instrument bezig, het ‘NotarisID’.

 

Meer informatie over het NotarisID:

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Oprichting | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s

KNB laat weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft geadviseerd over het concept Implementatiebesluit registratie UBO’s:

GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s
04-07-2019

Rechtspersonen en ondernemingen zelf laten beoordelen welke documenten zij aan het Handelsregister geven om het economisch belang van een UBO te onderbouwen. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) stelt voor deze beoordelingsvrijheid in de tekst van het voorstel zelf naar voren te laten komen. Verder stelt de GCV voor om de nodeloos strenge eis voor UBO’s om onder het afschermingsregime van het UBO-register te kunnen vallen, te verruimen.

Met deze aanbevelingen reageert (pdf) de GCV op het voorstel voor het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In het voorstel wordt een verdere invulling gegeven aan het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten dat op 3 april bij de Tweede Kamer is ingediend.

Documentatie
Rechtspersonen en ondernemingen zijn op grond van de Implementatiewet verplicht hun UBO’s in het Handelsregister te registreren. In het voorstel wordt uitgewerkt welke documentatie overgelegd moet worden ter onderbouwing van de aard en omvang van het economisch belang van een UBO. Uit de toelichting blijkt dat het aan de inschrijvingsplichtige rechtspersoon of onderneming zelf is te beoordelen welke documenten moeten worden gedeponeerd. Hierbij is ruimte voor een zekere beoordelingsvrijheid zolang daaruit de aard en omvang van het economisch belang maar blijkt.

Hanteren van bandbreedtes
De GCV is het eens met het vermelden van bandbreedtes in plaats van het exacte economische belang van de UBO. Exacte economische belangen kunnen regelmatig wijzigen en het steeds moeten opgeven en bijhouden van deze wijzigingen leidt tot hogere lasten en administratieve druk.

Afschermingsregime
Volgens het voorstel is alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties afscherming van de gegevens van de UBO in het UBO-register mogelijk. De hiervoor geldende eis in het voorstel gaat verder dan de eis voor afscherming die in de richtlijn wordt genoemd. De GCV vindt de aanwezigheid van een UBO op specifieke lijsten – zoals personen voor wie de politie persoonsbeveiliging verzorgt en personen die op lijsten staan vermeld bij de minister van Justitie en Veiligheid of hoofdofficieren van justitie – een nodeloos strenge eis en stelt voor om de tekst in het artikel beter aan te laten sluiten bij de norm die volgt uit de vierde anti-witwasrichtlijn, namelijk blootstelling aan een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidaties.

Curatele
De GCV vraagt zich af of ook gegevens van UBO’s van wie het vermogen onder bewind is gesteld, moeten worden afgeschermd. De gegevens van UBO’s die onder curatele zijn gesteld, worden namelijk wel afgeschermd in het voorstel.

Bewaartermijn
De GCV ziet graag een verduidelijking van de keuze voor de tienjarige bewaartermijn van gegevens van UBO’s van uitgeschreven vennootschappen of juridische entiteiten. Het is de vraag of de bewaartermijn van tien jaar niet te lang is, gelet ook op de normale bewaartermijn van vijf jaar in de WWFT. Daarnaast raadt de GCV aan om duidelijk in het voorstel op te nemen wat het proces is rondom de vernietiging van de persoonsgegevens van de UBO.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Voorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn ingediend

Op 2 juli is het voorstel voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn aan de Tweede Kamer aangeboden.

Meer informatie:

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Binnenkort: de digitale notaris

Als het aan de notariaat ligt, speelt de notaris straks een hoofdrol bij het digitaal oprichten van besloten vennootschappen. Op grond van Europese regelgeving moet dit ook in Nederland mogelijk worden. Notarissenorganisatie KNB schreef hier vandaag het volgende over:

Dekker koerst op rol notaris bij digitale oprichting bv
02-07-2019

De betrokkenheid van de notaris bij het oprichten van bv’s levert een nuttige bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen. Digitale oprichting van een bv gaat in de toekomst mogelijk via een digitale notariële akte. Dit laat minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming weten. Hiermee reageert hij op Kamervragen van Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Mahir Alkaya (beiden SP) over middelen van het notariaat voor fraudebestrijding.

Op grond van de Europese richtlijn Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht moeten lidstaten het mogelijk maken dat bepaalde kapitaalvennootschappen langs digitale weg kunnen worden opgericht. In Nederland gaat het in ieder geval om bv’s. Volgens Dekker zal bij de implementatie van de richtlijn zoveel mogelijk worden aangesloten bij het al bestaande systeem, dus inclusief een rol van de notaris bij de oprichting van een bv. ‘Mede in het kader van de implementatie van de richtlijn, wordt daarom de mogelijkheid om de digitale oprichting van bv’s in Nederland te laten plaatsvinden via een digitale notariële akte uitgewerkt’, aldus de minister.

Noodplan
Nick van Buitenen, notaris en voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), zei eerder in Het Financieele Dagblad (FD) dat minister Dekker frustratie veroorzaakt bij notarissen en ze in verwarring laat over hoe ze hun rol als poortwachter moeten vervullen zonder voldoende middelen. ‘Als de overheid fraude en ondermijning echt zo ernstig vindt als politici steeds zeggen – elke burgemeester heeft het wel genoemd in zijn nieuwjaarsspeech – waar blijft dan het noodplan?’, vroeg Van Buitenen zich af. De SP’ers wilden daarom weten wat de minister van de kritiek vindt.

Toegevoegde waarde CAHR
De minister onderschrijft het belang van beschikbare, actuele informatie over aandeelhouders voor controle, toezicht en opsporing. In het kader hiervan noemt hij ook het centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Een initiatiefwetsvoorstel hiervoor ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. ‘Het kabinet zal ingaan op de toegevoegde waarde van een centraal aandeelhoudersregister in samenhang met het UBO-register voor de bestrijding van financieel-economische fraude en witwassen.’ Verder laat Dekker weten in gesprek te zijn met de KNB over het instrumentarium dat voor het notariaat nodig en wenselijk is. ‘De specifieke expertise van de notaris acht ik onontbeerlijk bij een goede vervulling van de poortwachtersrol. Gelet op de ontwikkeling van verschillende fraudeverschijningsvormen en de digitale en internationale mogelijkheden voor fraudeurs, acht ik het van belang om het notariaat en het bedrijfsleven te betrekken als belangrijke partners voor fraudedetectie en de bestrijding van witwassen.’

Waardering
In een brief aan de Tweede Kamer spreekt Dekker zijn waardering uit voor de ambitie van de KNB en de rol van de notaris in ons rechtsbestel. ‘Ik ben verheugd dat de voorzitter van de KNB zich sterk maakt voor de rol die de notaris vervult bij fraudebestrijding.’ De notaris vervult volgens de minister een essentiële vertrouwensrol in het rechts- en handelsverkeer. Hij schrijft begrip te hebben voor de visie van de KNB dat een centraal aandeelhoudersregister, in samenhang met het instellen van een UBO-register, een belangrijk hulpmiddel kan zijn voor fraudebestrijding en de onderzoekwerkzaamheden van de notaris. Dekker beschouwt nieuwe (technologische) mogelijkheden als kans om opnieuw te definiëren en zichtbaar te maken dat de rol van de notaris maatschappelijk van toegevoegde waarde is. Hij vertrouwt erop dat in dialoog met de KNB een effectieve aanpak van fraude en witwassen de invulling van de notariële poortwachtersrol verder ondersteunt.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Oprichting | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Europees notariaat onderzoekt Europees antiwitwasregister

Uit een bericht van KNB blijkt dat de Europese organisatie van notarissen, de CNUE, onderzoekt of er een zwarte lijst van hoog-risico personen kan worden opgezet.

Het geeft aan dat de Europese witwasbestrijdingsregels een wet van het dubbele werk is, waarbij Wwft-plichtigen allen bezig zijn zelf het wiel uit te vinden. Als zowel banken [*], notariaat als diverse andere partijen uitgebreide registers met persoonsgegevens van verdachte personen opzetten, dreigt chaos.

Het bericht van KNB:

Onderzoek naar Europees register tegen witwassen
27-06-2019

De Raad van Notarissen in Europa, de CNUE, laat onderzoeken hoe in Europees verband een register kan worden opgezet met informatie over individuen die een hoog risico vormen. Het register moet notarissen helpen witwassen te voorkomen. Het Nederlandse notariaat maakt deel uit van de voorbereidende werkgroep.

De Algemene Vergadering van de CNUE stemde ook in met een onderzoek naar de digitale notariële akte, digitaal identificeren en andere digitale instrumenten voor de notariële praktijk. Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, Slovenië en Oostenrijk werken al met een digitale akte. Maar er zijn meer digitale mogelijkheden. Doel van het onderzoek is om van elkaars ervaringen gebruik te maken.

AVG
De CNUE besloot ook om ervaringen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met elkaar te delen. Daarvoor wordt een netwerk van functionarissen gegevensbeschermers binnen de Europese notariaten opgezet.

 

[*] Zie over de nieuwe zwarte lijst van banken de brief met bijlagen van de Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid van 30 juni jl.


Aanvulling 2 juli 2019, 20:15 uur
Zie over de gegevensuitwisseling in het kader van de witwasbestrijding ook het bericht van 2 juli 2019 van KNB: Ministers stimuleren info-uitwisseling tussen Wwft-instellingen.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wijzigingen witwasbestrijdingsregelgeving met grote gevolgen voor ondernemingen

In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt. Daartoe behoren een groot aantal voor de ondernemingspraktijk relevante wijzigingen, onder meer:

 • Stichtingen moeten de balans en de staat van baten en lasten deponeren bij het handelsregister. Het wetsvoorstel wordt deze zomer aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegd.
 • Fondsen voor gemene rekening komen in een openbaar register van trusts (met de uiteindelijk belanghebbenden, een ruime groep betrokkenen). Een wetsvoorstel inzake het trustregister zal na de zomer worden geconsulteerd.

Lees verder in het artikel op mijn algemene blog.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Stichting, ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wijziging Handelsregisterwet 2007 door Eerste Kamer

Uit een mededeling op de site van de Eerste Kamer blijkt dat het voorstel op 25 juni jl. als hamerstuk is afgedaan. Voluit heet het wijzigingsvoorstel: “Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen“. Bij de Eerste Kamer is de volgende samenvatting te vinden:

Dit voorstel strekt tot versterking van de rechtszekerheid in het economisch verkeer en van de kwaliteit van het handelsregister. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 wordt de rol van de Kamer van Koophandel (KvK) versterkt bij de bestrijding van malafide praktijken in het handelsverkeer en worden de regels voor de ontbinding van rechtspersonen aangescherpt.

Verder creëert dit voorstel een wettelijke basis voor de terugmelding van onjuistheden in niet-authentieke gegevens, de zogenoemde inputfinanciering door bestuursorganen bij het raadplegen van het handelsregister, de uitgifte van de Legal Entity Identifier door de KvK en de opname van het gegeven «indicatie van het aantal arbeidsverhoudingen» in het handelsregister. Eveneens wordt in de Handelsregisterwet 2007 het voorbehoud verankerd voor de KvK met betrekking tot het databankenrecht op grond van artikel 2 van de Databankenwet.

 

Notarissen willen graag op natuurlijke personen zoeken
Notarissenorganisatie KNB schrijft over het aannemen van het wetsvoorstel het volgende:

Eerste Kamer akkoord met wijziging Handelsregisterwet
25-06-2019

Dinsdag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet dat in maart 2017 bij de Tweede Kamer is ingediend. Nog niet bekend is wanneer deze wijziging in werking treedt.

Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Handelsregisterwet die in 2012 heeft plaatsgevonden. Verder ontstaat een wettelijke basis voor de Kamer van Koophandel (KvK) om signalen die duiden op bepaalde vormen van malafide handelen actief door te geven aan toezichthouders of opsporingsinstanties. Zo kan de KvK voortaan een bijdrage leveren aan het bevorderen van de rechtshandhaving door de overheid. Deze uitbreiding van de doelbinding van het Handelsregister vormt ook mede de basis voor de nadere verwerking van civielrechtelijke bestuursverboden in het Handelsregister. Verder worden de regels voor de ontbinding van rechtspersonen door de KvK aangescherpt.

Natuurlijke personen
Nieuw is ook dat de autorisatie van bestuursorganen om in het Handelsregister te mogen zoeken op natuurlijke personen wordt gedelegeerd naar het niveau van een algemene maatregel van bestuur. Nu is deze bevoegdheid op wettelijk niveau geregeld en beperkt tot aangewezen bestuursorganen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bepleit dat ook notarissen in het Handelsregister mogen zoeken op natuurlijke personen om hun wettelijke taken in het rechtsverkeer, waaronder hun poortwachtersrol, beter te kunnen uitoefenen. Zo kunnen notarissen meer bijdragen aan de signalering en voorkoming van fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen. Met het wetsvoorstel ontstaat de mogelijkheid om ook notarissen de bevoegdheid te geven om in het Handelsregister te zoeken op natuurlijke personen. De KNB heeft in een brief (pdf, 418 kB) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat bepleit dat van deze mogelijkheid gebruik wordt maakt.

 

Zoeken op natuurlijke personen
Overigens is het zoeken op natuurlijke personen buiten het handelsregister al lang mogelijk, via de databases van gegevenshandelaren als Company Info. Welk nut het heeft dat dit in het handelsregister verboden is, is een raadsel.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Niet Kern Gezond | de IT van de Kamer van Koophandel

In het overzicht van grote IT-projecten van de overheid dat onlangs is gepubliceerd, komen twee projecten van de Kamer van Koophandel voor.

Het ene project is ‘Kern Gezond’, in het overzicht omschreven als “Herstructureren Handelsregister door bestaande informatievoorziening rondom het Handelsregister te verbeteren, oftewel zodanig (technisch) te herstructureren dat digitale dienstverlening mogelijk wordt“. Op 30 april jl. heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT) van de rijksoverheid een vernietigend rapport over dat project uitgebracht, dat recent is openbaar gemaakt.

De staatssecretaris EZK laat naar aanleiding van het advies weten dat de Kamer de aanbevelingen van BIT opvolgt en dat zij er het volste vertrouwen in heeft dat de Kamer van Koophandel de klus zal kunnen klaren.

Het andere project betreft het befaamde ubo-register. Nu er ernstige problemen bij Kern Gezond zijn, is het de vraag hoe dit project zal gaan verlopen.

 

Meer informatie:

Kern Gezond:

Ubo-register:


Aanvulling 19 juni 2019
Ook het FD schreef er over: Miljoenenproject vergroot IT-chaos bij Kamer van Koophandel (betaalmuur)

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

FIU-NL | Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering

In een nieuwsbericht van 13 juni jl. laat FIU-Nederland de Wwft-plichtigen het volgende weten:

Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering
13 juni 2019

De FIU-Nederland vraagt uw aandacht voor het volgende:
Het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van ontvangen meldingen, om te kunnen bepalen of deze van belang zijn voor het beschermen van de integriteit van het financieel stelsel, het bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme en het voorkomen van misdrijven. Dit zijn de kerntaken van de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). De FIU-Nederland deelt daarom de volgende informatie met u:

Kwetsbaarheid van Non Profit Organisaties (NPOs), met name stichtingen.

 

Hoewel de titel anders suggereert, schrijft FIU op pagina 3 dat maar een klein percentage not-for-profit organisaties risico’s op het gebied van terrorismefinanciering oplevert.

Risicokenmerken
Op pagina 4 volgt een zeer willekeurige opsomming van risicokenmerken, met het vreemde opschrift “de stichting als orgaan (entiteit)“. Helaas hebben de meeste kenmerken niets met terrorismefinanciering te maken en zijn ze er ook geen indicatie voor. Voorts blijkt er uit dat er niet veel kennis aanwezig is over het rechtspersonenrecht en de rechtspersonenpraktijk.

Het document illustreert dat het hoog tijd is om de kwaliteit van de witwasbestrijdings- en terrorismefinancieringsvoorlichting op een aanzienlijk hoger plan te tillen.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Stichting | Tags: , | Een reactie plaatsen