GCV onderschrijft noodzaak ‘dematerialisatie aandelen aan toonder’

In april jl. startte een wetgevingsconsultatie over afschaffing van de aandelen aan toonder, zie dit bericht.
Notarissenorganisatie KNB laat in onderstaand bericht weten dat Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) advies heeft uitgebracht over dit voorstel:

GCV onderschrijft noodzaak ‘dematerialisatie aandelen aan toonder’
16-05-2017

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft naar het consultatievoorstel ‘dematerialisatie aandelen aan toonder’ gekeken. Met dit voorstel wil de minister van Veiligheid en Justitie belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme tegengaan. De GCV onderschrijft de noodzaak, maar plaatst wel een paar juridisch-technische opmerkingen bij het voorstel.
Het voorontwerp strekt tot verdergaande dematerialisatie van aandelen aan toonder en de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen. Het wil misbruik tegengaan door de identificatie van alle houders van toonderaandelen mogelijk te maken. Opsporingsinstanties kunnen op basis van het voorstel bij intermediairs, zoals banken of beleggingsondernemingen de gegevens van de houders van effectenrekeningen opvragen voor de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme of andere vormen van financieel-economische criminaliteit.

Opmerkingen GCV
De GCV onderschrijft (pdf) de aanleiding voor en de noodzaak tot het voorstel, evenals de wijze waarop het voorstel het beoogde doel wil bereiken. Nederland is herhaaldelijk aanbevolen houders van aandelen aan toonder te identificeren of tot afschaffing van dit soort aandelen over te gaan. Met de voorgestelde maatregelen wordt ervoor gezorgd dat Nederland op dit punt aan de aanbevelingen voldoet. De GCV plaatst wel enkele juridisch-technische opmerkingen bij het voorstel. Een vraag die rijst is of als aandelen aan toonder en daarmee ook aandeelbewijzen aan toonder worden afgeschaft, het niet wenselijk is ook de mogelijkheid dat een naamloze vennootschap bewijzen van aandelen op naam uitgeeft, af te schaffen.

Opvolging aanbevelingen
De minister van Veiligheid en Justitie geeft met dit voorontwerp van wet opvolging aan de aanbevelingen van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes en de Financial Action Task Force.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Naamloze vennootschap | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’

In een bericht van 1 mei jl. laat notarissenorganisatie KNB weten tegen een openbaar ubo-register te zijn:

KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’
01-05-2017

De informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) die in het Handelsregister wordt geregistreerd, mag niet openbaar zijn. Dit is een van de belangrijkste opmerkingen in de reactie (pdf) van de KNB op het concept wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden. De openbare internetconsultatie van het concept sloot vrijdag.
De KNB kan zich niet vinden in de keuze van de wetgever om zes gegevens van de UBO toegankelijk te maken voor iedereen. De beroepsorganisatie vindt dat het belang van bescherming van de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die kwalificeren als UBO voorgaat. De KNB roept de wetgever op zijn keuze te heroverwegen en de UBO-informatie slechts toegankelijk te maken voor de in artikel 30 lid 5 van Europese richtlijn 2015/849 vermelde categorieën.

Terugmeldingsplicht
De KNB heeft ook bezwaar tegen de invoering van een terugmeldingsplicht voor instellingen als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze instellingen, waaronder notarissen, kunnen niet met zekerheid vaststellen wie wel en wie niet de UBO van een onderneming of rechtspersoon is. Alleen ondernemingen en rechtspersonen zelf kunnen informatie over hun UBO’s verstrekken en verantwoordelijk worden gehouden voor de actualiteit, juistheid en volledigheid hiervan in het Handelsregister. De terugmeldingsplicht staat bovendien op gespannen voet met de geheimhoudingsplicht van de notaris.

Richtlijn
Het concept wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze verplichting vloeit voort uit Europese richtlijn 2015/849 over de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (de vierde anti-witwasrichtlijn). Onder UBO wordt in het concept verstaan de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon.

Centraal aandeelhoudersregister
De KNB vindt dat bij de voorkoming en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, fiscale misdrijven en fraude niet kan worden volstaan met de registratie van UBO’s. De KNB wijst in haar reactie op de aanvullende rol van een centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Uit het recente initiatiefwetsvoorstel CAHR blijkt de complementaire rol van het CAHR. De beroepsorganisatie vindt het belangrijk dat het CAHR er komt.

VOC en GCV
De KNB heeft mede namens de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten (VOC) gereageerd op het concept. Deze notariële specialistenvereniging is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de reactie. Verder heeft de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de KNB en de Nederlandse orde van advocaten (GCV) een advies over het concept uitgebracht. De KNB en de VOC hebben zich achter dit advies gesteld en het advies als onderdeel van de reactie ingediend. De GCV heeft met name ook bezwaar tegen de voorgestelde openbare toegankelijkheid van een gedeelte van de UBO-informatie.

Vindplaats: website KNB

Dit bericht is ook geplaatst op mijn algemene weblog en op het ubo-registerweblog.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie over het ubo-register | mijn bijdrage

Op mijn algemene weblog is informatie te vinden over mijn deelname aan de consultatie inzake het ubo-register.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: | Een reactie plaatsen

Vraag en antwoord ubo-register

De witwasbestrijding en het ubo-register komen uit het financiële recht maar zijn ook voor het ondernemingsrecht van belang. Daarom attendeer ik op een serie vraag en antwoord ubo-register die ik publiceer op mijn algemene weblog (hier deel 1) en op het ubo-register weblog (hetzelfde bericht daar).

Ik zal de nieuwe delen niet hier aankondigen, belangstellenden kunnen zich op het ubo-register weblog abonneren of op mijn algemene weblog.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Een reactie plaatsen

Consultatie regels governance accountantsorganisaties van start

Accountants en degenen die zich bezig houden met de juridische organisatie van accountantsorganisaties krijgen het druk.

Vandaag is de consultatie gestart van de conceptregeling in verband met het versterken van de governance en het herijken van de kwaliteitswaarborgen van accountantsorganisaties (Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties). In de aankondiging staat het volgende vermeld over het consultatievoorstel:

Dit ontwerpbesluit bevat maatregelen ter versterking van de governance van accountantsorganisaties en ter verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controles. In het besluit worden een aantal maatregelen uit het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties uitgewerkt. Het betreft de verplichting voor accountantsorganisaties met een vergunning om wettelijke controles te verrichten bij organisaties van openbaar belang (oob’s) om een stelsel van onafhankelijk intern toezicht in te stellen, met als onderdeel een orgaan belast met het interne toezicht. De regels in dit besluit hebben betrekking op aanvullende bevoegdheden en taken van het orgaan, de inrichting van het stelsel, de in dat verband aan de onafhankelijkheid van de leden van het orgaan te stellen eisen en de onderwerpen waarover het orgaan dient te worden geïnformeerd. Daarnaast komt er een geschiktheidstoets voor dagelijks beleidsbepalers van de oob-accountantsorganisatie en, indien van toepassing, van het hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel van de oob-accountantsorganisatie met zetel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie en de leden van het orgaan belast met het interne toezicht. In dit besluit wordt geregeld dat niet mag worden overgegaan tot benoeming van een persoon, dan nadat de AFM heeft vastgesteld dat deze persoon geschikt is. Ook bevat het besluit regels die op dit moment nog zijn opgenomen in de Verordening accountantsorganisaties (VAO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De belangrijkste regels die worden overgeheveld hebben betrekking op een kwaliteitsonderzoek van uitgevoerd controles, de beslechting van geschillen tussen de accountant en bij de controle betrokken deskundigen en de tijdelijke continuering van te beëindigen controles om de controlecliënt in staat te stellen een andere accountant te vinden. Hiermee wordt een eenvormig kader van wettelijke eisen voor accountantsorganisaties geschapen.

In het voorstel zijn regelingen opgenomen inzake personentoetsing en de uitvoering van de accountantswerkzaamheden. In een nieuw hoofdstuk 7a worden regels voorgesteld inzake de juridische vorm van accountantsorganisaties, zie artikelen 34a tot en met 34h van het voorstel.

Meer informatie:

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestuur en toezicht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Accountants en aandelen aan toonder in het bestuursverslag

Ook accountants krijgen te maken met de gevolgen van het consultatievoorstel “Wet identificatie houders aandelen aan toonder”, aangezien in het voorstel is opgenomen dat artikel 391 lid 2 BW2 wordt gewijzigd. Volgens het voorstel wordt in artikel 391 lid 2 na de tweede zin een zin ingevoegd, luidende:

In het bestuursverslag doet de naamloze vennootschap mededeling van het bepaalde in artikel 82 leden 5 tot en met 10.

Deze toevoeging aan artikel 391 lid 2 BW2 verdwijnt ook weer volgens artikel III van het consultatievoorstel:

Artikel 391, lid 2, derde zin, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vervalt.

Blijkens de memorie van toelichting is het de bedoeling dat de hierboven genoemde toevoeging drie jaar na inwerkingtreding vervalt. Dit zou de lasten voor vennootschappen die aandelen aan toonder hebben uitgegeven beperken.

Zie voor meer informatie het vorige bericht.

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording, Naamloze vennootschap | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Start consultatie “Wet identificatie houders aandelen aan toonder”

In een nieuwsbericht van de rijksoverheid van vandaag wordt gemeld dat de consultatie inzake aandelen aan toonder is gestart. Hierna het nieuwsbericht:

Blok: houders van aandelen aan toonder niet langer anoniem
Nieuwsbericht | 11-04-2017 | 10:15

Houders van aandelen aan toonder zijn straks te identificeren via hun effectenrekening. Zij kunnen niet langer anoniem blijven. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor de financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie), mede namens minister Dijsselbloem (Financiёn), dat vandaag voor consultatie op internet is geplaatst. De regeling is eerder in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.
Het is de bedoeling dat aandelen aan toonder alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair. Bijvoorbeeld een bank of een beleggingsonderneming. Omdat de effectenrekening op naam staat is anonieme overdracht van toonderstukken niet meer mogelijk. Als het nodig is, kunnen opsporingsdiensten bij intermediairs gegevens opvragen van de houder van die rekeningen. Daarmee volgt het kabinet de aanbevelingen van het Global Forum en de Financial Action Task Force (FATF).
Aandeelhouders die hun stukken thuis bewaren, kunnen die ter bewaring aanbieden bij een door de vennootschap aangewezen intermediair. Zij hebben daarvoor twee jaar de tijd na inwerkingtreding van de wet; anders vervallen hun toonderstukken. De vennootschap stelt op dat moment de prijs vast voor de aandelen die zijn vervallen en stort deze prijs in de consignatiekas. Een houder van een vervallen aandeel aan toonder kan zich dan melden bij de consignatiekas om de prijs van het aandeel met eventuele rente te incasseren. In die kas zit geld van de vennootschap dat in bewaring is gegeven aan het ministerie van Financiёn.
Verder kan een vennootschap aandelen aan toonder omzetten in aandelen op naam. In dat geval moet er rekening mee worden gehouden dat niet alle houders van zo’n aandeel zich melden. Die blijven dus voor langere tijd onbekend. Daarom vervallen de aandelen aan toonder twintig jaar na inwerkingtreding van de wet. Tot die tijd kan een aandeelhouder met toonderstuk zich laten registreren als aandeelhouder op naam.

In de aankondiging wordt het voorstel als volgt toegelicht:

Het wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk. Aandelen aan toonder kunnen na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair, zoals een bank of een beleggingsonderneming. De effectenrekening staat op naam waardoor anonieme overdracht van toonderstukken niet meer mogelijk is. Opsporingsinstanties kunnen bij intermediairs de gegevens opvragen van de houders van effectenrekeningen voor de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme of andere vormen van financieel-economische criminaliteit.
Het wetsvoorstel geeft daarmee opvolging aan de aanbevelingen van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes en van de Financial Action Task Force, die zich richten op de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme.

Meer informatie:

Geplaatst in Naamloze vennootschap | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Aantallen rechtspersonen in Nederland en de gevolgen van het ubo-register

Degenen die willen weten hoeveel ondernemingen en rechtspersonen in het handelsregister is ingeschreven, kunnen terecht bij een overzicht dat is opgenomen in een officiële publicatie over de modernisering van het ondernemingsrecht:

In dit overzicht is in de rubriek verenigingen niet aangegeven welk deel daarvan verenigingen van eigenaars (VvE’s) zijn.

Uit dit overzicht blijkt een grote toename aan eenmanszaken tussen 2010 en 2016. In diezelfde periode is het aantal maatschappen ook sterk toegenomen. Het aantal nv’s en bv’s is rond de 15-20% gegroeid. Opvallend is de groei van het aantal coöperaties. Er zijn ook meer beperkte verenigingen (terwijl het aantal volledige verenigingen vrijwel hetzelfde is).

In dit overzicht is niet opgenomen bij welk deel van de nv’s en bv’s een enig aandeelhouder is ingeschreven en welke vennootschappen en groep vormen. Daar waar al een enig aandeelhouder-natuurlijke persoon is ingeschreven, hebben de nieuwe Europese regels weinig consequenties.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Rechtspersonenrecht overig | Tags: | 2 reacties

Wetgevingsconsultatie ubo-register van start

Vandaag is de wetgevingsconsultatie inzake het op grond van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn verplichte ub0-register van start gegaan.

Dit register zal grote gevolgen hebben voor de privacy en veiligheid van de daarin geregistreerde personen, omdat daarin niet alleen de uiteindelijk belanghebbenden van ‘brievenbusmaatschappijen’ worden geregistreerd. Onder meer zullen alle uiteindelijk belanghebbenden van alle bv’s en nv’s in Nederland in dit register worden opgenomen.

In het consultatiebericht wordt het doel van de regeling als volgt samengevat:

Het concept wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze verplichting vloeit voort uit Europese richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Een belangrijk element van het ubo-register is dat een zeer ruime definitie van ‘uiteindelijke belanghebbende’ (ubo) wordt gehanteerd:

uiteindelijk belanghebbende: de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon

met als gevolg dat personen zonder financieel belang (statutair bestuurders) als ubo zullen worden geregistreerd. Een toelichting op dit vreemde plan heb ik in Europese documenten nergens aangetroffen, misschien dat hierover in de Nederlandse toelichting wel iets is te vinden.

Van ubo’s wordt het economisch belang geregistreerd:

de aard van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang en de omvang van dit belang

met als bizar resultaat dat ook bij statutair bestuurders een fictief economisch belang wordt aangenomen.

Gelukkig zijn de ontwerpers wel zo slim om bepaalde categorieën uit te sluiten, zoals de verenigingen van eigenaars (die overigens nu door overijverige banken worden aangeschreven met het verzoek hun ubo’s op te geven).

De consultatie loopt tot en met 28 april a.s., zodat er kort tijd is een zorgvuldige reactie op dit vergaande voorstel voor te bereiden.

Meer informatie:

Dit bericht is ook geplaatst op mijn algemene weblog en op het ubo-register weblog.

Geplaatst in Aandeelhoudersregister (landelijk), Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Gecombineerde Commissie Vennootschap verrast door de timing van voorontwerp tegen ongewenste zeggenschap telecommunicatie

In een nieuwsbericht laat notarissenorganisatie KNB weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschap (GCV) van KNB en NOvA advies heeft uitgebracht over het voorontwerp tegen ongewenste zeggenschap telecommunicatie:

GCV bekijkt voorontwerp tegen ongewenste zeggenschap telecommunicatie
30-03-2017

De minister van Economische Zaken wil de telecomsector beschermen tegen ongewenste zeggenschap. Hij heeft met het oog daarop een voorontwerp van wet ter consultatie aangeboden. De Gecombineerde Commissie Vennootschap (GCV) is verrast door de timing van het voorontwerp en vindt het belangrijk dat er consistentie is tussen de verschillende wetgeving die tegen ongewenste zeggenschap verschijnt.
Zeggenschap in een telecommunicatiepartij kan vanuit politieke motieven worden gebruikt om druk uit te oefenen op de Nederlandse overheid of een risico vormen voor de vertrouwelijkheid van de communicatie. De zeggenschap kan worden misbruikt om kennis te nemen van de inhoud van de communicatie. Waar dit vertrouwelijke informatie van de staat betreft raakt dit de nationale veiligheid.

Uitkomsten onderzoek niet afgewacht
De GCV gaat in haar advies (pdf, 471 kB) naar aanleiding van de consultatieversie van het wetsvoorstel niet in op de (politieke) wenselijkheid van het voorontwerp. Uit de toelichting en berichten in diverse media is af te leiden dat vergelijkbare wetgeving voor andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de nucleaire sector is te verwachten. De minister merkt op dat in verband met de noodzakelijke proportionaliteit van maatregelen die de marktwerking beïnvloeden een algemeen sector overstijgende wet op buitenlandse investeringen niet de geëigende aanpak is. De GCV kan dit niet beoordelen, maar is wel verrast door de timing van het voorontwerp. De uitkomsten van een lopend WODC-onderzoek ’ Toegang en invloed buitenlandse investeringen in Nederlandse vitale sectoren’ zijn niet afgewacht. Ook maakt de GCV nog een aantal artikelsgewijze opmerkingen.

Geplaatst in Rechtspersonenrecht overig | Tags: , , | Een reactie plaatsen