The sustainable manager and privatisation of governmental tasks | company law, NFRD, AML

According to the press release of the European Parliament (EP), Sustainability: businesses interests must align with society’s interests, the EP wants to extend the scope of the Non-Financial Reporting Directive (NFRD) to all listed and non-listed large undertakings established in the EU, including non-EU companies operating in the Union.

In a resolution accepted in 2018 the EP called for widening the scope of NFRD to combatting crime in general (when Europe refers to ‘anti-corruption and bribery’ in reality combatting crime in general is meant).

European requirements for company directors
The EP asks the Commission to put forward a legislative proposal which clearly defines the responsibilities of executive directors when it comes to acting in the long-term interest of the company and society as a whole, as well as that of employees and stakeholders. Hopefully this will also include the duties of large companies to respect the position of small and medium-sized businessed, something that to my opinion should be included in the definition of sustainability and responsible business conduct.

It shows the growing European influence on company law and the tendency that governmental tasks are outsourced to private companies.

 

More information:

Geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, English | posts in English on company law, Europa en het rechtspersonenrecht, Europese rechtsvormen, Jaarstukken en financiële verantwoording | Een reactie plaatsen

Kamer van Koophandel heeft ubo-register niet op orde | Wwft

De Kamer van Koophandel heeft het ubo-register niet op orde, zo blijkt uit diverse berichten:

Ook uit berichten op het internet blijkt dat er negatieve ervaringen worden opgedaan.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ondoordacht plan registratie uiteindelijk belanghebbenden door politieke partijen | Evaluatiewet Wfpp

Soms bekruipt mij het gevoel dat de deskundigen die de overheid adviseren alleen artikelen van onderzoeksjournalisten lezen. Dat kwam ook bij me op toen ik het advies van de Commissie-Veling over financiering van politieke partijen las >>> lees verder op mijn algemene blog.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Rechtspersonenrecht overig, ubo-register | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Ondoordacht plan registratie uiteindelijk belanghebbenden door politieke partijen | Evaluatiewet Wfpp

Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties ingediend | donateursinformatie, publicatieplicht stichtingen

De minister voor Rechtsbescherming heeft deze maand een voorstel voor een Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) bij de Tweede Kamer ingediend. In dat voorstel is het eerdere plan – dat persoonsgegevens van donateurs openbaar gemaakt moesten worden – verlaten.

Het wetsvoorstel gaat niet over politieke partijen. In de memorie van toelichting is vermeld dat giften aan politieke partijen vanuit landen buiten EU/EER zullen worden verboden en dat alle overige giften openbaar moeten worden. Dit wordt in een aparte wet geregeld.

Registratie donateursgegevens en informatieverplichting 
Het wetsvoorstel creëert een informatieverplichting voor ‘maatschappelijke organisaties’, te weten: stichtingen, verenigingen, organisaties waarvan kerkgenootschappen deel uitmaken en voor buitenlandse entiteiten die vergelijkbaar zijn met de voornoemde rechtspersonen naar Nederlands recht en die duurzaam in Nederland activiteiten uitoefenen.

Die informatieverplichting heeft betrekking op donaties, wat het volgende omvat:

  • geldelijke bijdragen (exclusief overheidssubsidies);
  • bijdragen in natura, inclusief op geld waardeerbare diensten.

Op verzoek dienen maatschappelijke organisaties informatie te verschaffen over donaties die een herkomst van buiten de EU/EER hebben. Voor de donatiegegevens moet een bewaarplicht van zeven boekjaren gaan gelden. Deze verplichtingen zullen een praktisch effect hebben voor alle maatschappelijke organisaties. Zij zullen hun administratie zodanig moeten inrichten dat aan de hierna genoemde informatieverzoeken kan worden voldaan.

Bij donaties in natura lijkt me dat dit praktische problemen op kan leveren. Ook bij geldelijke bijdragen kan dat aan de orde zijn. In principe omvat het giften in civielrechtelijke zin, aldus de memorie van toelichting, maar ook erfstellingen en legaten:

Donaties betreffen geldelijke bijdragen van rechtspersonen en van natuurlijke personen. Het kunnen zowel donaties betreffen die contant worden gedaan als via overschrijvingen door een financiële instelling. Het gaat om alle giften ontvangen van derden. Onder een gift wordt ingevolge artikel 7:186, tweede lid, BW iedere handeling aangemerkt die er toe strekt dat degene die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. Rente of rendement op eigen vermogen worden daartoe niet gerekend, evenmin als subsidies. Naar aanleiding van de consultatiereacties is verduidelijkt dat met betrekking tot het begrip subsidie wordt aangesloten bij het normale taalgebruik en wordt gedoeld op alle geldelijke steun van overheidswege die wordt verkregen na een aanvraag daartoe krachtens een wettelijke regeling. (…)

Ledencontributies worden niet als donatie beschouwd. Verder is naar aanleiding van enkele consultatiereacties verduidelijkt dat erfstellingen en legaten onder de begripsomschrijving van donatie vallen. Hoewel erflaters op het moment van hun gift door middel van een erfstelling of legaat overleden zijn en daarom financiële beïnvloeding niet direct voor de hand ligt, worden erfstellingen en legaten bij leven vastgelegd en kan daarmee de ongewenste inmenging in de Nederlandse rechtsorde, al dan niet via nabestaanden, worden bewerkstelligd. Verder is in reactie op de consultatie opgemerkt dat er niet voor is gekozen om voor het begrip donatie aansluiting te zoeken bij de schenking, zoals geregeld in artikel 7:175 BW. Schenking is een meerzijdige rechtshandeling, terwijl bedoeld is het wetsvoorstel ook van toepassing te laten zijn op eenzijdige rechtshandelingen, zoals giften. Via de schakelbepaling van artikel 7:186, eerste lid, BW is titel 7.3 (inzake schenking) overigens van overeenkomstige toepassing, voor zover de strekking daarvan in verband met de aard van de handeling zich daartegen niet verzet.

De bedoeling is dat de feitelijk ontvangen bedragen in de financiële verantwoording worden opgenomen:

Voor de openbaarmakingsverplichting wordt uitgegaan van feitelijk ontvangen bijdragen.

De bevoegdheid om informatie te vragen wordt toegekend aan de burgemeester, aan een groot aantal in de Handelsregisterwet genoemde personen en instanties en aan het Openbaar Ministerie (bij ernstige twijfel of de wet of de statuten te goeder trouw worden nageleefd dan wel het bestuur naar behoren wordt gevoerd). Bij niet-naleving kunnen allerlei sancties worden opgelegd.

In het wetsvoorstel wordt een nieuw fenomeen gecreëerd, de ‘tussenpersoon’. Volgens het voorstel is dat iemand die een donatie geeft in opdracht van een persoon die zijn woonplaats of, ingeval van een rechtspersoon, zijn zetel buiten een EU-lidstaat heeft. Zo’n tussenpersoon is verplicht om de gegevens van zijn opdrachtgever aan de maatschappelijke organisatie te verschaffen.

Introductie in de memorie van toelichting:

Het eerste deel van het wetsvoorstel betreft maatschappelijke organisaties in den brede: stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen en buitenlandse rechtspersonen of andere juridische entiteiten die daarmee vergelijkbaar zijn. Het wetsvoorstel beoogt tegen te gaan dat onwenselijke buitenlandse beïnvloeding in deze maatschappelijke organisaties optreedt als gevolg van ontvangen donaties. Daartoe krijgen de burgemeester, het openbaar ministerie (hierna ook: OM) en andere specifiek aangewezen overheidsinstanties de bevoegdheid om bij een maatschappelijke organisatie gericht navraag te kunnen doen naar buitenlandse giften en, als deze substantieel blijken, verdere navraag te doen naar de persoon van de donateur. Dat zou een burgemeester bijvoorbeeld kunnen doen wanneer de openbare orde in het gedrang komt door problematisch gedrag van een maatschappelijke organisatie. Het wetsvoorstel geeft zo een kader voor een individuele, organisatiegerichte benadering. Een organisatie die niet meewerkt, maakt zich schuldig aan een economisch delict, terwijl dwarsliggende bestuurders de oplegging van een bestuursverbod riskeren.

Publicatieplicht stichtingen
Een tweede onderdeel van het wetsvoorstel is de lang verwachte publicatieplicht voor stichtingen. Voorgesteld wordt een nieuw artikel 299b in Boek 2 Burgerlijk Wetboek op te nemen, waarin staat dat een niet jaarrekeningplichtige stichting [1] verplicht is de balans en staat van baten en lasten bij het handelsregister te deponeren. Aan de balans en staat van baten en lasten worden geen nieuwe inhoudelijke eisen gesteld. De gedeponeerde stukken worden niet openbaar gemaakt.

Verder wordt voorgesteld in de Handelsregisterwet 2007 een nieuw artikel op te nemen waarin staat dat een ruime groep van overheidsinstanties [2] het recht hebben om de balans en staat van baten en lasten in te zien. Ook het Bureau Financieel Toezicht (BFT) krijgt een dergelijk inzagerecht, terwijl dit de Wwft-toezichthouder is voor notarissen, juristen, accountants- en administratiekantoren. BFT heeft geen eigen opsporingsrol, zodat ik niet begrijp waarom deze organisatie een dergelijke bevoegdheid zou moeten hebben.

Blijkens de memorie van toelichting veronderstelt de minister van Rechtsbescherming dat met deze publicatieplicht misbruik van financieel-economische aard, zoals witwassen en terrorismefinanciering, wordt tegengegaan. Het voorstel is mede gebaseerd op de Nederlandse National Risk Assessment (NRA) terrorismefinanciering, waarin aan stichtingen een hoog risico op het gebied van terrorismefinanciering wordt toegedicht [3].

Uit de toelichting wordt niet duidelijk waarop is gebaseerd dat deze publicatieplicht misbruik van financieel-economische aard zal tegen gaan. Dat is nu ook niet het geval met de al geldende publicatieplicht voor kleine bv’s en nv’s.

Tot slot
Met het wetsvoorstel heeft het kabinet het plan verlaten om alle maatschappelijke organisaties te belasten met openbaarmaking van donateurs die meer dan 4.500 euro doneren, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Het huidige voorstel heeft praktische gevolgen, want organisaties zullen zeven jaar lang donatiegegevens moeten registreren op de door de overheid gewenste wijze. Dit kan administratieve lasten opleveren aangezien een onderscheid moet worden gemaakt tussen donateurs van binnen EU/EER en daarbuiten en er inzake de laatste groep extra gegevens moeten worden geadministreerd.

De publicatie van de balans en staat van baten en lasten lijkt geen extra last op te leveren, waarbij kan worden aangetekend dat er geen aanwijzingen zijn dat deze publicatieplicht misbruik van financieel-economische aard zal tegen gaan.

 

Meer informatie:

 

Noten
[1] Commerciële stichtingen zijn al jaarrekeningplichtig op grond van titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Volgens de memorie van toelichting vallen semipublieke stichtingen die op basis van sectorspecifieke regelgeving een aan titel 9 gelijkwaardige jaarrekening moeten opmaken en openbaar maken ook niet onder het wetsvoorstel. Ik kon niet vinden waar dat staat.
[2] Onder meer het Openbaar Ministerie, politiemensen, Bureau Bibob, de Belastingdienst, DNB, AFM, BFT en FIU-Nederland.
[3] In de NRA wordt de not-for-profit op een onzorgvuldige manier in het verdachtenbankje gezet. Ik had geen tijd om het rapport te fileren. Het is jammer dat de zogenaamde experts die input aan de NRA hebben geleverd geen deskundigen op het gebied van de not-for-profit hebben geraadpleegd.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Jaarstukken en financiële verantwoording, Ondernemersplein, handelsregister en KvK, Stichting, Vereniging | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Uitkeringenregister voor de rechtspersoon met uitkeringsverbod | artikel WPNR

Voor het juridisch tijdschrift WPNR schreef ik het artikel ‘Uitkeringenregister voor de rechtspersoon met uitkeringsverbod‘. Lees verder op mijn algemene blog.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Reacties uitgeschakeld voor Uitkeringenregister voor de rechtspersoon met uitkeringsverbod | artikel WPNR

In afwijking van het overgangsrecht sommeert de KvK tot inschrijving ubo binnen zes weken

Op mijn algemene blog publiceerde ik: KvK sommeert tot inschrijving ubo binnen zes weken | Wwft, ubo-register.

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen door Eerste Kamer aangenomen

Vandaag is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft vooral voor stichtingen en verenigingen gevolgen.

Let op: het wetsvoorstel is ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende versie ingrijpend gewijzigd, dus algemene artikelen van oudere datum kloppen niet meer.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft beloofd te zorgen voor adequate voorlichting.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Bestuur en toezicht, One-tier/two-tier systeem, Stichting, Vereniging | Een reactie plaatsen

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen II hangt niet meer

Een paar dagen geleden schreef ik dat het voorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen II hangt. Dat is inmiddels achterhaald. Op 28 oktober jl. werd de memorie van antwoord aangeboden. Misschien lukt het toch nog om de parlementaire behandeling dit jaar af te ronden.

 

Meer informatie:

Zie verder de bronnen in het eerdere bericht.

Geplaatst in Bestuur en toezicht, Stichting, Tegenstrijdig belang bestuurder en toezichthouder, Vereniging | Tags: | Een reactie plaatsen

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen II hangt

Voor stichtingen en verenigingen is het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van belang; dat voorstel werd op 28 januari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. Hoewel de verwachting was dat het voorstel dit jaar door de Eerste Kamer zou worden afgehamerd, lijkt de behandeling momenteel stil te liggen.

De laatste activiteit dateert van eind maart 2020. Toen stelden de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer allerlei vragen (zie het voorlopig verslag). De beantwoording laat nog op zich wachten.

 

Meer informatie:

Een eerdere wet bestuur en toezicht rechtspersonen had vooral gevolgen voor kapitaalvennootschappen, deze wordt door mij als ‘Wet bestuur en rechtspersonen I’ aangeduid.

Geplaatst in Bestuur en toezicht, Stichting, Tegenstrijdig belang bestuurder en toezichthouder, Vereniging | Tags: | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel verbod antidemocratische organisaties aangenomen door Tweede Kamer

De rijksoverheid liet op 14 oktober weten dat het wetsvoorstel verbod antidemocratische organisaties is aangenomen door Tweede Kamer:

Wetsvoorstel verbod antidemocratische organisaties aangenomen door Tweede Kamer
Nieuwsbericht | 14-10-2020 | 09:00

Op het moment dat radicale of extremistische organisaties de samenleving ernstig bedreigen of de rechtsorde omver willen werpen, moeten we snel kunnen ingrijpen door zulke organisaties door de rechter direct te laten verbieden. Nu kost dat soms jaren procederen en dat gaat straks sneller en effectiever. Het wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) dat dit mogelijk maakt, is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat is belangrijk, want bedreigingen van deze organisaties zijn de afgelopen jaren toegenomen.

Minister Dekker:
“We moeten een duidelijke grens trekken als vrijheden door radicale of extremistische organisaties misbruikt worden om onze rechtsstaat en democratische waarden aan te tasten. Tolerant zijn tegen intolerantie kunnen we ons simpelweg niet veroorloven. We maken het daarom mogelijk om sneller en effectiever in te grijpen tegen zulke organisaties als het nodig is, waar zoiets nu nog jarenlange procedures vergt.”

Verlichting bewijs
Om effectiever de strijd tegen antidemocratische organisaties aan te gaan, maakt de wet concreter wat in Nederland in strijd is, of kan zijn, met de openbare orde. Officieren van justitie kunnen daardoor eenvoudiger dan nu het geval is, bewijzen dat een organisatie moet worden verboden, bijvoorbeeld omdat deze aanzet tot haat en geweld of een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. En de rechter krijgt meer houvast als hij een beslissing moet nemen over zo’n verzoek van het Openbaar Ministerie. Zo maken we het makkelijker om organisaties die onze samenleving dreigen te ontwrichten te verbieden en ontbinden.

Bestuursverbod
In de bestaande wetgeving ligt de nadruk alleen op organisaties, waarbij we individuen niet op de korrel kunnen nemen. Dit gaat veranderen. Leidinggevenden van verboden organisaties krijgen in principe een bestuursverbod van drie jaar of meer. Dit voorkomt dat zij ongehinderd door kunnen gaan met hun antidemocratische activiteiten in een andere organisatie. Ook kan de rechter het bevel geven tijdens de procedure activiteiten van een organisatie stop te zetten, waarbij het strafbaar wordt als je zo’n verbod negeert. Zo voorkomt het wetsvoorstel dat ongewenste activiteiten binnen een organisatie worden voortgezet totdat de verbodenverklaring en ontbinding onherroepelijk zijn.

Verdubbeling straf
Wie na een definitief verbod toch nog doorgaat, kan straks een gevangenisstraf van twee jaar krijgen. Nu is dat nog één jaar.

 

Meer informatie:

  • Naam wetsvoorstel: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen: dossier overheid.nl
  • Wetsvoorstel zoals aan de Eerste Kamer is voorgelegd.
Geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht | Tags: , | Een reactie plaatsen