Bv-recht | intro

Op 1 oktober 2012 zijn de wetten inzake de flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Op 1 januari 2013 traden de wetten inzake bestuur & toezicht in werking.

Als gevolg van de nieuwe regels is het bv-recht zowel voor bestaande bv’s als voor nieuw opgerichte bv’s veranderd. Onderstaand een introductie van het nieuwe bv-recht. Lees over het nieuwe bv-recht ook onze nieuwsbrief (juni 2012). Deze nieuwsbrief is niet meer helemaal up to date, omdat bij het samenstellen nog niet bekend was wanneer de reparatiewet bestuur & toezicht zou worden aangenomen en wanneer de wetten inzake bestuur & toezicht in werking zouden treden.

Pellicaan Advocaten checkt uw statuten

De gespecialiseerde advocaten van Pellicaan Advocaten verrichten op verzoek van ondernemers en adviseurs een onafhankelijke check van de bestaande statuten van besloten vennootschappen. Aangegeven wordt welke onderwerpen aandacht behoeven.

Contactpersonen check statuten bv:

 • Amsterdam: Alexander den Hollander, telefoon 088 627 22 20
 • Rotterdam: Juriaan Maccow, Ellen Timmer, Xander Alders, telefoon 088 627 22 87
 • Utrecht: Ellen Vandeberg, telefoon 088 627 22 60

Is wijziging van de statuten gewenst?

De wetten inzake de flex-bv en bestuur & toezicht hebben het Nederlandse recht inzake besloten vennootschappen (bv’s) ingrijpend veranderd. Die veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor nieuwe vennootschappen. Ook bestaande vennootschappen krijgen met wijzigingen te maken, doordat de regelgeving in het algemeen onmiddellijk in werking treedt en statutaire bepalingen die in strijd met de wet zijn ongeldig worden.

De veranderingen zijn in de navolgende rubrieken in te delen:

 • Onmiddellijk werkende bepalingen die risico opleveren bij bestaande bv’s.
 • Blokkering van nieuwe faciliteiten door bepalingen in statuten gebaseerd op huidig recht.
 • Nieuwe faciliteiten die statutenwijziging vereisen.
 • Nieuwe aandachtspunten bij statutenwijziging en oprichting van nieuwe bv’s.

Onmiddellijk werkende bepalingen die risico opleveren bij bestaande bv’s

Ook zonder statutenwijziging leveren een aantal nieuwe regels risico op aangezien deze regels onmiddellijk in werking zijn getreden, de belangrijkste zijn:

 • Er gelden nieuwe formaliteiten voor de uitkering van dividend en agio. Niet-naleving leidt tot ongeldige handelingen en onder omstandigheden tot aansprakelijkheid van directie en aandeelhouder. De nieuwe regels gelden ook voor boek­jaren die zijn geëindigd voor inwerkingtreding, voor zover over die boekjaren besluiten worden genomen ná inwerkingtreding van het nieuwe bv-recht.
 • De regelgeving inzake certificaten van aandelen wijzigt ingrijpend. Om rechtsonzekerheid te voorkomen zijn maatregelen nodig, meestal omvat dat ook statuten­wijziging van de bv.
 • Als een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de door hem bestuurde bv zijn nieuwe regels van toepassing op de besluitvorming. Dit is een onderdeel van de wet bestuur & toezicht. De bestaande tegenstrijdig belang bepalingen in statuten werken niet meer. Let op: deze wijziging is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Blokkering van nieuwe faciliteiten door bepalingen in statuten gebaseerd op huidig recht

De navolgende nieuwe mogelijkheden kunnen worden geblokkeerd door de statuten van een bestaande bv waarin wordt verwezen naar huidig recht:

 • Verruiming mogelijkheden om uitkeringen (onder andere dividend) te doen.
 • Vereenvoudiging regels terugbetaling van gestort kapitaal, kapitaalvermindering en inkoop.
 • Vervallen van formaliteiten inzake transacties met oprichters en aandeelhouders binnen twee jaar na oprichting (“Nachgründung”).
 • Vervallen van de eisen inzake steunverlening door de bv in het kader van de verkrijgen van de aandelen (“artikel 207c”).

Nieuwe faciliteiten die statutenwijziging vereisen

Een aantal faciliteiten van het nieuwe recht worden alleen geboden als de statuten van de bv in overeenstemming zijn met het nieuwe recht. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe aandelensoorten (stemrechtloos, winstrechtloos), de bevoegdheid van bepaalde aandeelhouders om een bestuurder te noemen en aanpassing van de blokkeringsregeling.

Nieuwe aandachtspunten bij statutenwijziging en oprichting van nieuwe bv’s

Het nieuwe bv-recht stelt straks minder eisen aan de inhoud van statuten van de bv’s. Dat kan tot gevolg hebben dat belangrijke bepalingen in de statuten die de positie van een investeerder, minderheidsaandeelhouder of statutair directeur waarborgen ontbreken.