Reparatie artikel 210 lid 5

De nieuwe tekst van artikel 2:210 lid 5 BW heeft veel discussie opgeleverd, met name onder accountants, zie onder meer de berichten met het artikel 210 lid 5 tag.
Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend, waarin een poging wordt gedaan artikel 210 lid 5 te repareren, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33771-2.html. Onderstaand enige informatie over dat voorstel.

Wetsvoorstel
Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33771-2.html. In artikel VIII onder G staat:

Artikel 210, vijfde lid, komt te luiden:
5. Tenzij de statuten anders bepalen, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens als vaststelling in de zin van lid 3, mits alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn en mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 238 lid 1. In afwijking van lid 3 strekt deze vaststelling tevens tot kwijting aan de bestuurders en commissarissen.

Memorie van toelichting
In de memorie van toelichting wordt het als volgt toegelicht:

In het kader van de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Stb. 2012, 300) is in artikel 210 een nieuw lid 5 ingevoerd, inhoudende dat indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, de ondertekening van de jaarrekening tevens geldt als vaststelling ervan (mits ook eventuele andere vergadergerechtigden hiermee hebben ingestemd). Als de bv hiervan wil afwijken, moet deze wijze van vaststelling van de jaarrekening in de statuten worden uitgesloten. Het artikel maakt onderdeel uit van de verruiming van de mogelijkheden tot besluitvorming buiten vergadering (artikel 238). Het is bedoeld om onnodige formaliteiten – het houden van een algemene vergadering tot vaststelling van de jaarrekening met dezelfde personen die de jaarrekening al hebben ondertekend – te voorkomen. De datum van vaststelling heeft ook gevolgen voor de deponering bij het handelsregister, die immers binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening moet plaatsvinden (artikel 394 lid 1).
In de praktijk is gebleken dat in veel statuten is vastgelegd binnen welke termijn de jaarrekening door het bestuur moet worden opgemaakt en binnen welke termijn deze vervolgens door de algemene vergadering moet worden vastgesteld. In de praktijk is het onduidelijk of dit in overeenstemming is met de hoofdregel en of dit beschouwd kan worden als het uitsluiten in de statuten van de wijze van vaststellen zoals in artikel 210 lid 5 is vereist voor afwijking van de hoofdregel. De onduidelijkheid vloeit vooral voort uit de formulering dat de statuten deze wijze van vaststelling moeten «uitsluiten». Doorgaans is in het nieuwe bv-recht de formulering gebruikt «tenzij de statuten anders bepalen». Daarom wordt voorgesteld om deze uitsluiting te vervangen door de standaardformulering «tenzij de statuten anders bepalen». Bv’s waarvan de statuten in het kader van de vaststelling van de jaarrekening uitgaan van een algemene vergadering, kunnen dit zo houden indien zij dat wensen. Daarmee wijken zij dan af van de wettelijke hoofdregel.

Aantekening
Eerlijk gezegd zie ik niet waarom de praktijk er met dit voorstel op vooruit gaat. Kennelijk is de bedoeling om te zorgen dat bij bestaande statuten er van mag worden uitgegaan dat het nieuwe artikel 210 lid 5 is “weggeschreven”. Liever zou ik zien dat een en ander wordt omgedraaid en dat in artikel 210 lid 5 zegt dat in statuten kan worden opgenomen dat ondertekening door directie/raad van commissarissen ook vaststelling mag inhouden als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Overige informatie
Zie het dossier op overheid.nl voor de overige documenten.
In diverse artikelen wordt aan de wijziging aandacht besteed, onder meer:

Stand van zaken: 30 oktober 2013.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s