Consultatievoorstel Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen introduceert nieuw beroepsverbod

Op 28 april jl. is de internetconsultatie inzake het voorstel voor de Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen gestart. In dit voorstel zijn diverse voor de accountantspraktijk belangrijke elementen opgenomen, die in de aankondiging als volgt worden beschreven:

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158). Tevens worden aanpassingen voorgesteld in verband met de introductie van een bijbehorende Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158).
De richtlijn heeft tot doel het vertrouwen van beleggers in de getrouwheid van de door controlecliënten gepubliceerde jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen te versterken door de kwaliteit van binnen de Europese Unie verrichte wettelijke controles verder te verbeteren. Voorts beoogt de richtlijn het vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging binnen de interne markt verder te versterken door externe accountants en accountantskantoren in staat te stellen hun diensten inzake wettelijke controle onder bepaalde voorwaarden aan te bieden in een andere lidstaat dan die waar zij zijn toegelaten. De verordening bevat specifieke vereisten voor de wettelijke controles van OOB’s. De verordening beoogt verbetering te brengen in de integriteit, onafhankelijkheid, objectiviteit, verantwoordelijkheid, transparantie en betrouwbaarheid van externe accountants en accountantsorganisaties die wettelijke controles van financiële verantwoordingen van OOB’s uitvoeren.
De belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) betreffen de onafhankelijkheid, objectiviteit en de professioneel-kritische instelling van de accountant, de controlestandaarden, de accountantsverklaring en de bevoegdheden van de AFM. Een aantal onderwerpen zullen nader worden uitgewerkt in het Besluit toezicht accountantsorganisaties.

Beroepsverbod, naming & shaming

Naast veel aandacht voor de onafhankelijkheid van de accountantsorganisaties en het tegengaan van perverse prikkels in de beloning, valt op dat het voorstel ook een nieuw beroepsverbod introduceert. Als zodanig is dat niet verkeerd, maar de manier waarop dit gebeurt acht ik onjuist. Volgens het voorstel kan de AFM zonder tussenkomst van de rechter een beroepsverbod opleggen aan personen, het betreft zowel functies bij een accountantsorganisatie als bij een organisatie van openbaar belang (OOB).

Mijn standpunt:

  • Sancties met een strafkarakter, zoals beroeps- en bestuursverbod en naming & shaming horen niet door het bestuursorgaan (zoals hier de AFM) te worden opgelegd, maar door de rechter.
  • Er ontstaat in Nederland een onoverzichtelijke wirwar van beroeps- en bestuursverboden. Het wordt tijd voor één wet inzake beroeps- en bestuursverboden en een aparte rechtsgang inzake het opleggen van die verboden. Ik zie niet in waarom in zo’n procedure de AFM en DNB niet een vergelijkbare rol als het Openbaar Ministerie zouden kunnen krijgen.
  • Bekendmaking van de personalia van de overtreder (naming & shaming) hoort pas plaats te vinden nadat de uitspraak van de rechter in eerste instantie onherroepelijk is geworden. De huidige praktijk waarin het primaire besluit al tot naming & shaming kan leiden (met correctie achteraf als het bestuursorgaan de sanctie ten onrechte oplegde) acht ik zeer ongewenst.

Tekst consultatievoorstel

Het consultatievoorstel bevat de navolgende tekst inzake het beroepsverbod voor accountants en de openbaarmaking van sancties:

Artikel 57
De Autoriteit Financiële Markten kan ter zake van een overtreding van hetgeen bij of krachtens deze wet, de verordening of de Wet op het accountantsberoep is bepaald aan medewerkers, bedoeld in artikel 1 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties, of personen die het dagelijks beleid van een organisatie van openbaar belang bepalen, een verbod opleggen van ten hoogste drie jaar om een functie te bekleden bij een accountantsorganisatie of een organisatie van openbaar belang. (…)

Artikel 67 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid komt te luiden:

4. De openbaarmaking van een besluit geschiedt in zodanige vorm dat het besluit niet herleidbaar is tot afzonderlijke personen, indien voorafgaand aan openbaarmaking door de Autoriteit Financiële Markten kan worden vastgesteld dat bij volledige openbaarmaking:
a. voor zover de boete wordt opgelegd aan een natuurlijk persoon, bekendmaking van zijn persoonlijke gegevens onevenredig zou zijn;
b. betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;
c. een lopend strafrechtelijk onderzoek zou worden ondermijnd; of
d. de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.

Meer informatie

Aanvulling 30 juni 2015

Ook elders in het financiële recht komen steeds meer beroepsverboden. Zo kondigt de rijksoverheid op 26 juni jl. aan dat er nieuwe beroepsverboden worden geïntroduceerd voor personen die bij financiële ondernemingen werken.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Bestuur en toezicht, Bestuursverbod, Jaarstukken en financiële verantwoording en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s