Publicatieplicht voor ANBI’s

Het bestuursrecht wordt steeds belangrijker voor ondernemingen en instellingen. Dat wordt geïllustreerd door het feit dat ANBI’s, de fiscaal gefaciliteerde algemeen nut beogende instellingen, tegenwoordig een publicatieplicht kennen, die in het fiscale recht is geregeld (en niet in het civiele recht, zoals de jaarrekeningenverplichtingen van boek 2 BW).

Deze publicatieplicht is een voorwaarde om “ANBI” te mogen zijn en is geregeld in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Op grond van het besluit van 12 juli 2013 zijn aan artikel 1a van deze regeling bepalingen toegevoegd.

Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. de instelling via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot haar functioneren, openbaar maakt.

Vervolgens worden nieuwe leden 7 en 8 toegevoegd:

7. De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, bestaat ten minste uit:

a. de naam van de instelling;
b. het nummer, bedoeld in artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, van de instelling, dan wel ingeval de instelling is gevestigd in een staat als bedoeld in artikel 1c, het voor deze regeling door de Nederlandse Belastingdienst verstrekte fiscaal nummer;
c. het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
d. de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
e. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, van de instelling;
f. de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van:

1° de namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, en
2° de namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden;

g. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
h. de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.

8. De informatie, bedoeld in het zevende lid, onderdeel h, wordt telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt.

De nieuwe eisen die aan ANBI’s worden gesteld, gelden voor boekjaren die zijn geëindigd na 31 december 2011. Voor kerkgenootschappen gaan de eisen pas later gelden.

NB In dit artikel ga ik alleen in op de publicatieplicht die voor ANBI’s geldt. Er gelden nog meer eisen. Zie het eerdere bericht waarin ik het artikel van Rosalie van der Wel heb opgenomen.

Aanvulling 16 augustus 2013
Op 25 juni 2013 was een overleg, zie dit verslag, waarin de openbaarmakingsplichten van anbi’s aan de orde komen. Zie voorts de motie voorgesteld op 4 juli jl.:

constaterende dat de regering de motie Omtzigt/Van Vliet (33 003, nr. 52) over anbi’s niet volledig uitvoert door de namen van de bestuurders van goede doelen niet in het register op te nemen;
constaterende dat de meeste anbi’s wel verplicht openbaarheid moeten geven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dat echter wat minder toegankelijk is dan het anbi-register;
verzoekt de regering, de regeling zo aan te passen dat die anbi’s die de namen van hun bestuurders openbaar moeten maken in het handelsregister, de namen (zonder adressen) ook moeten publiceren in het anbi-register,

De hiervoor genoemde motie, voorgesteld in november 2012 (33 003, nr. 52), betreft een anbi-register:

constaterende, dat anbi’s het algemeen nut dienen en daarom aanzienlijke belastingvoordelen genieten;
van mening, dat zowel de belastingbetaler als de donateur recht heeft op toegang tot de financiële gegevens van anbi’s,
verzoekt de regering met een voorstel te komen voor een anbi-register, waarin de volgende zaken openbaar gemaakt worden en gratis toegankelijk zijn:
1. naam, adres en contactgegevens van de anbi;
2. bestuurssamenstelling van de anbi;
3. een verkort jaarverslag, waaronder een overzicht van de bestedingen van de anbi;
4. de beloningen van bestuurders en tevens de beloningen van medewerkers, voor zover deze de dg-norm overschrijden

Ik heb nog niet kunnen nagaan of het besluit van 12 juli 2013 aan de in de moties genoemde verlangens heeft voldaan, of dat er nog meer is te verwachten.

Aanvulling 8 juli 2014
De publicatieplicht voor anbi’s via het fiscale recht blijft een bijzonder fenomeen. Ook bijzonder is dat één categorie anbi’s uitstel krijgt, zie dit bericht op AccountancyNieuws.nl (7 juli 2014).

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Accountant en ondernemingsrecht, Jaarstukken en financiële verantwoording, Stichting en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s