Publicatieverplichting ANBI’s in de brief van 25 april 2013

In het verleden is een te introduceren publicatieplicht voor stichtingen aan de orde geweest, zie hierover de artikelen op dit weblog. Dit bericht gaat alleen over de openbaarmakingsverplichtingen en het toezicht op de zgn. ANBI’s, dat zijn vaak stichtingen.

Een samenvatting van de huidige algemene stand van zaken rondom de ANBI’s is te vinden het artikel van Rosalie van der Wel op dit weblog.

Uit een brief van 25 april 2013 jl. aan de kamer blijkt dat er voor wordt gekozen om nieuwe openbaarmakingsverplichtingen te introduceren gebaseerd op de fiscale wetgeving inzake de ANBI’s. Voorts wordt – zo blijkt uit de brief – onderzocht op welke wijze het toezicht op rechtspersonen door de Dienst Justis op grond van de Wet controle op rechtspersonen kan bijdragen aan het toezicht op ANBI’s door de Belastingdienst.

Zie hierna een citaat uit de brief (brief van de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Financiën van 25 april 2013, K. 32 740 nr. 14).

Aanpassing Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

Met ingang van 1 januari 2014 zijn instellingen verplicht bepaalde gegevens op het internet openbaar te maken voor behoud of verkrijging van de ANBI-status. In de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt geregeld welke gegevens op internet moeten worden gepubliceerd. De aanpassing van genoemde uitvoeringsregeling bevindt zich in het afrondende stadium. De inhoud strekt tot de verplichting voor alle ANBI’s tot publicatie op internet van bepaalde gegevens, zoals de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer, contactgegevens, de doelstelling, een beknopt beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. Voldoet een instelling niet aan de verplichting, dan wordt de ANBI-status geweigerd of ingetrokken. Bezien wordt welke fiscale consequenties moeten worden verbonden aan het beëindigen van de ANBI-status.

Het is de bedoeling de wijzigingsregeling uiterlijk 1 juli 2013 in de Staatscourant te plaatsen om de ANBI’s in staat te stellen zich tijdig te prepareren op hun nieuwe verplichtingen. De eerste twee genoemde gegevens en het webadres zullen ook op de lijst van ANBI’s op de site van de Belastingdienst worden opgenomen om de vindbaarheid te vergroten. Omdat de verplichting tot publicatie op internet van genoemde gegevens mede voortvloeit uit de motie Omtzigt/Van Vliet [4] is het voornemen om in mei de wijzigingsregeling in concept aan uw Kamer te zenden opdat nog voor het zomerreces erover gedebatteerd kan worden, zoals afgesproken bij het wetgevingsoverleg van 16 november 2012 over het Belastingplan 2013.

Versterking Integriteit ANBI’s

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2012 c.s. is uw Kamer toegezegd [5] dat Financiën en Veiligheid en Justitie zullen overleggen op welke wijze recht kan worden gedaan aan de strekking van de motie Huizing/Van Vliet [6], mede gelet op de discussie die hier toen over is gevoerd. Inmiddels heeft dit overleg plaatsgevonden. Er is daarbij een aantal mogelijkheden aan de orde gekomen. Over deze mogelijkheden willen wij u in deze brief alvast kort informeren. In een brief aan de Kamer in mei 2013 zal de tweede ondergetekende uitgebreider ingaan op het onderwerp integriteit van ANBI’s en op onderstaande mogelijkheden in het bijzonder.

1. De ANBI-wetgeving kan naast de bestaande weigerings- of intrekkingsgronden vanwege een onherroepelijke veroordeling voor aanzetten tot haat of tot geweld, dan wel gebruik van geweld, worden uitgebreid. Gedacht kan worden aan onherroepelijke veroordelingen voor misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht (als bedoeld in titel VII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht).

2. Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt op welke wijze het toezicht op rechtspersonen door de Dienst Justis – dat thans reeds ziet op stichtingen en hun bestuurders – kan bijdragen aan het toezicht op ANBI’s door de Belastingdienst. Met een bijdrage van de Dienst Justis zal de Belastingdienst naar verwachting beter in staat zijn specifieke ANBI’s nader te onderzoeken en daarmee het toezicht op de ANBI’s beter in te richten.

3. De Belastingdienst is voornemens een meldpunt Misbruik ANBI in te richten, wederom om gerichter op basis van signalen uit de maatschappij bepaalde ANBI’s tegen het licht te kunnen houden.

[4] Kamerstuk 33 003, nr. 52
[5] Handelingen II 2011/12, TK nr. 24, blz. 9–91
[6] Kamerstuk 33 003, nr. 67

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestrijding misbruik rechtspersonen, insolventierecht, Controle op rechtspersonen, Jaarstukken en financiële verantwoording en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s