Wijziging Handelsregisterbesluit vanwege flex-bv en wet bestuur & toezicht

Op 27 juni 2012 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een ontwerpbesluit tot wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister bekend gemaakt in verband met de inwerkingtreding van de flex-bv wetsvoorstellen en de wet bestuur & toezicht. Onder meer wordt voorgesteld om artikel 22 Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. De minister streeft ernaar de wijzigingen per 1 oktober 2012 door te voeren. Belangrijke wijzigingen zijn:

  • Afschaffing informatie over maatschappelijk kapitaal en houders van niet-volgestorte aandelen (flex-bv). Deze wijziging geldt uitsluitend voor bv’s.
  • Opneming van een vermelding of een bestuurder al dan niet uitvoerend is (wet bestuur & toezicht).
  • Opgenomen wordt de mogelijkheid de naam van de berichtenbox van het centraal loket op te nemen.

Omtrent de eerste twee genoemde wijziging staat in de toelichting:

Nu crediteuren niet langer bescherming kunnen ontlenen aan het kapitaal, is er geen reden meer om voor te schrijven dat informatie over het maatschappelijk kapitaal en over houders van niet-volgestorte aandelen in het handelsregister moet worden opgenomen. Daarom worden de onderdelen c en d van artikel 22 Handelsregisterbesluit gewijzigd zodat deze niet langer volledig van toepassing zijn voor besloten vennootschappen. Aandeelhouders kunnen de informatie omtrent het kapitaal ontlenen aan het (interne) aandeelhoudersregister of de statuten van de vennootschap. Kiest een besloten vennootschap voor een vrijwillig maatschappelijk kapitaal – een mogelijkheid die het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht openlaat – dan moet dat blijken uit de statuten. De verplichting om de informatie omtrent het maatschappelijk kapitaal, en de houders van niet volgestorte aandelen op te geven, blijft evenwel ongewijzigd voor naamloze vennootschappen, Europese Naamloze vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen. Met het oog daarop worden in het derde lid (nieuw) deze gegevens opnieuw genoemd.

De eerste vennootschapsrichtlijn (Richtlijn nr 68/151/EEG van de Raad strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de Lid-Staten worden verlangd van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PbEG 1968 L 65), zoals gewijzigd bij Richtlijn nr. 2003/58 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 tot wijziging van Richtlijn 68/151/EEG van de Raad met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen (PbEG 2003, L 221), schrijft voor in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, dat, indien een besloten vennootschap een maatschappelijk kapitaal in de oprichtingsakte of statuten is opgenomen, deze het geplaatste kapitaal en het gestorte deel ervan registreert in het handelsregister. Op dit moment hebben alle BV’s nog maatschappelijke kapitaal in de statuten vermeld staan. Omwille van die Europeesrechtelijke verplichting blijft de opgave van geplaatst kapitaal en het gestorte deel ervan dus nog nodig.

Op grond van het wetsvoorstel monistisch bestuur wordt het mogelijk dat bestuurders van vennootschappen een niet-uitvoerende rol krijgen. Dit onderscheid is mede van belang voor de aansprakelijkheid van bestuurders op grond van artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Het huidige artikel 22 kende het verschil tussen uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurder niet, waardoor het niet mogelijk was deze rol op te nemen in het handelsregister. Met deze wijziging wordt dat wel mogelijk.

Omtrent de berichtenbox wordt opgemerkt:

De berichtenbox voor bedrijven (en rechtspersonen) is een beveiligd e-mailsysteem waarmee ondernemers digitaal berichten kunnen uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties (de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen). De naam van de berichtenbox of de berichtenboxnaam is het unieke elektronische adresgegeven binnen het systeem van de berichtenbox, te vergelijken met een e-mailadres. De berichtenbox is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) – dus ook in Nederland – en die hun diensten in Nederland willen aanbieden. De berichtenbox voor bedrijven is te vinden op http://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl. Via deze berichtenbox kunnen bedrijven berichten versturen die betrekking hebben op procedures die vallen onder de Dienstenwet. Deze procedures zijn te vinden in de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte dienstenwet. Daaronder vallen bijvoorbeeld de aanvraag voor een omgevingsvergunning, maar ook graafmeldingen. Voor enkele vormen van elektronische communicatie is de berichtenbox de enige vorm waarbij de overheid het ontvangen bericht in behandeling neemt. De berichtenbox is bedoeld voor communicatie van bedrijven naar overheden en vice versa en kan (nog) niet gebruikt worden voor communicatie van bedrijven onderling of van bedrijven naar consumenten. Het in het handelsregister opnemen van hun elektronische adres, de naam van de berichtenbox, stelt bedrijven in staat zich beter langs elektronische weg te identificeren. Dat stelt overheden in staat om berichten langs een meer betrouwbare weg dan thans beschikbaar is naar bedrijven te zenden en vice versa.

De minister schrijft over het ontwerpbesluit:

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 17, tweede lid, van de Handelsregisterwet 2007) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koningin ter verkrijging van het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 oktober 2012. Dit in verband met de voorziene inwerkingtreding van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht per die datum. Als gevolg daarvan kan niet worden voldaan aan de zgn. drievierde-regel, d.w.z. dat ten minste drie vierde deel van de voorhangperiode van een maand buiten het reces van de Kamer valt.

Meer informatie in de brief van de minister, het ontwerpbesluit en in de nota van toelichting behorend bij de brief.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: http://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: https://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Bestuur en toezicht, Flexibilisering bv-recht, One-tier/two-tier systeem en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s